„Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002)

2009 m. liepos 30 d. Valstybės tarnybos departamento direktorius O.Šarmavičius, Europos socialinio fondo agentūros direktorius P.Česonis ir Vidaus reikalų ministerijos kancleris E.Gustas pasirašė projekto „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. 

Šio projekto tikslas – didinti valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą. Jo metu bus vykdomos tokios veiklos kaip valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas, valstybės tarnautojų atrankos instrumento sukūrimas ir testavimas, informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimas ir įdiegimas, praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms parengimas ir leidyba, bei atrankos metodų mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems.

Projektas truks 48 mėnesius.                

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai, kurie pagerins valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą: 

- atliktas Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas;

- sukurtas valstybės tarnautojų atrankos instrumentas (planuojama, kad jį sudarys 5 testų/praktinių užduočių paketai);

- sukurtas ir į informacinę sistemą įdiegtas atrankos modulis, išleista naudojimosi instrukcija ir instruktuoti šio modulio naudotojai;

- parengtas ir išleistas praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms;

- parengta mokymo programa ir apmokyta atrankos metodų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantieji. 

1.1.1. veikla. Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas 

I etapas (atliktas)

2010 m. kovo 26 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-16 su UAB „Ernst & Young Baltic“ valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo paslaugoms atlikti. Pagal sutartį Nr. 27F11-16 su UAB „Ernst & Young Baltic“ parengtas straipsnis, suderintos 6 užsienio šalys, kuriose bus atliekamas valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas, šio tyrimo atlikimo metodai ir planas, grafikas, kuriuo remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ teiks UAB „TMD PARTNERIAI“ vertinti tyrimo dalis.   

2010 m. balandžio 15 d. pasirašyta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-19 su UAB „TMD PARTNERIAI“ ekspertų, užtikrinančių Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo kokybę bei atliksiančių šio tyrimo vertinimą-ekspertizę paslaugoms atlikti. Pagal sutartį Nr. 27F11-19 su UAB „TMD PARTNERIAI“ suderintos 6 užsienio šalys, kuriose bus atliekamas valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas, šio tyrimo atlikimo metodai ir planas, grafikas, kuriuo remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ teiks UAB „TMD PARTNERIAI“ vertinti tyrimo dalis.

2011 m. birželio 14  d. UAB „Ernst & Young Baltic“ pateikė VTD valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo I, II tarpines ir galutinę ataskaitas, patikslintas atsižvelgiant į  VTD priėmimo komisijos pateiktas pastabas. UAB „Ernst & Young Baltic“ I, II tarpinės ir galutinė valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo ataskaitos priimtos,  pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktus. Tyrimo ataskaitos apibendrinimas.

II etapas (atliktas)

2012 m. gegužės 3 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-24 su UAB „TMD partneriai“ dėl Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos parengimo. Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijoje, atsižvelgiant į atlikto Valstybės tarnautojų atrankos tinkamumo ir efektyvumo tyrimo metu išanalizuotų užsienio šalių gerąją patirtį, turi būti pateiktas efektyviausias ir tinkamiausias Lietuvoje egzistuojančių atrankos į valstybės tarnybą problemų sprendimui iš dalies centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą sistemos įgyvendinimo mechanizmas. 

2012 m. birželio 4 d. su UAB „TMD partneriai“ suderinti Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos rengimo metodai ir planas. 2012 m. birželio-liepos mėn. Valstybės tarnybos departamento atstovai ir UAB „TMD partneriai“ ekspertai supažino su užsienio šalių - Prancūzijos, Airijos, Belgijos, ir Olandijos gerąja patirtimi. Atsižvelgiant į užsienio šalių surinktą ir apibendrintą informaciją, rengiama  Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija, kurioje bus pateiktos kelios atrankos į valstybės tarnautojo pareigas tobulinimo alternatyvos. 

2012 m. rugsėjo 25 d., 2012 m. spalio 26 d. ir 2012 m. gruodžio 11 d. suorganizuoti seminarai-diskusijos su valstybės institucijų personalo atstovais, Lietuvos universitetų atstovais, VTD valstybės tarnautojais bei UAB „TMD partneriai“ ekspertais, atrankos į valstybės tarnautojo pareigas tobulinimo koncepcijos alternatyvoms aptarti.

2013 sausio 14 d. priimta  UAB „TMD partneriai“ parengta Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija.

1.1.2. veikla. Valstybės tarnautojų atrankos instrumento sukūrimas ir testavimas

I etapas (atliktas)  
 
Įdarbinti 6 asmenys (toliau - testų rengimo grupė) pagal darbo sutartis atnaujinti (tobulinti) priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas testų duomenų bazę bei sukurti naujų testų klausimų.     

Testų rengimo grupė atnaujino testų, sudarytų iš įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie pateikiami asmenims, pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas, duomenų bazę bei sukūrė naujų testo klausimų.

Taip pat testų rengimo grupė parengė rekomendacijas dėl testų rengimo konkursus į valstybės tarnautojo pareigas organizuojančioms įstaigoms. 

Rekomendacijų tikslas – suteikti metodines žinias konkursus į valstybės tarnautojo pareigas organizuojančioms įstaigoms, kurios pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, turi parengti nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis.

II etapas (atliktas)

2012 m. vasario 1 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis nr. 27F11-3 su UAB „Žmogaus studijų centras“ dėl bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų testo dalies užduočių parengimo, vadovavimo gebėjimus vertinančių užduočių parengimo bei vadovavimo gebėjimus vertinančių užduočių vertinimo tvarkos parengimo. Sutarties trukmė – 7 mėn. 

2012 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Žmogaus studijų centras“ parengė: testų užduotis bendriesiems mąstymo gebėjimams įvertinti, kurie padės nustatyti pretendentų gebėjimą mokytis, jo verbalinius ir skaičiavimo įgūdžius, verbalinį, skaitinį ir loginį mąstymą; bendrųjų kompetencijų testų užduotis, kurios padės įvertinti pretendentų komunikacinius, analitinius ir lyderystės gebėjimus bei vadovavimo gebėjimus vertinančios užduotys, kurios bus pateikiamos pretenduojantiems į aukščiausio lygio vadovų pareigas. 

Ekspertų-psichologų grupė šiuo metu papildomai rengia bendrųjų mąstymo gebėjimų, bendrųjų kompetencijų ir vadovavimo gebėjimus vertinančias užduotis.

1.1.3. veikla. Informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimas ir įdiegimas

2012 m. rugsėjo 27 d. su teikėju UAB „Atea“ pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 27F11-54 dėl Informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų.

2013-09-04 priimtos Informacinės sistemos Atrankos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Atrankos modulis apima testų kūrimą, testų administravimą, pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje administravimą, pretendentų į valstybės tarnybą duomenų bazės formavimą. Sukūrus sistemą su ja išmokyta dirbti apie 680 šio modulio naudotojų iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.

Taip pat buvo sukurta atskira Atrankos modulio posistemė – savitarnos portalas, prieinamas adresu www.testavimas.vtd.lt, skirtas asmenims, norintiems įsidarbinti valstybės tarnyboje (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį). Savitarnos portale asmenys gali kurti dokumentus, teikti prašymus dalyvauti konkursuose ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose, registruotis į testus (tiek bendrųjų gebėjimų, tiek užsienio kalbų mokėjimo patikrinimo) bei vadovavimo gebėjimų patikrinimus, kurie organizuojami Valstybės tarnybos departamente, įgyvendinant naują valstybės tarnautojų atranką. Asmenų patogumui yra paruoštos būtinų ir dažniausiai naudojamų dokumentų formos, sukurta galimybė el. paštu užsiprenumeruoti informaciją apie paskelbtus konkursus, pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas, paskelbtus naujus bendrųjų gebėjimų tikrinimo laikus. Svarbiausią informaciją asmenys taip pat gali užsisakyti trumposiomis žinutėmis (SMS). Yra paruoštos patrauklios naudojimosi savitarnos portalu instrukcijos – keturios vaizdo pamokos, kuriose aiškiai parodoma, kaip kurti paskyrą ir dokumentus, teikti prašymą, registruotis į testus. Be to, pagrindinėje svetainėje www.vtd.lt sukurta nauja rubrika „Tapk valstybės tarnautoju“, kurioje pateikiama visa informacija apie įsidarbinimo valstybės tarnyboje galimybes bei tvarką.

Atrankos modulio privalumai valstybės ir savivaldybių institucijų personalo darbuotojams:

 • Paprastas kandidatų prašymų peržiūrėjimas bei administravimas.
 • Visos su konkursu susijusios medžiagos kaupimas vienoje vietoje.
 • Elektroninis automatizuotas konkurso protokolas.
 • Galimybė siųsti pretendentams pranešimą apie konkurso įstaigoje laiką, datą ir vietą.

Atrankos modulio savitarnos privalumai:

 • Prašymų teikimas 24/7.
 • Registravimasis į bendrųjų gebėjimų testą, vadovavimo gebėjimų patikrinimą, anglų, vokiečių, prancūzų kalbų testus.
 • Testų rezultatų automatiškas pateikimas pretendentui ir įstaigoms.
 • Naujai paskelbtų konkursų, pakaitinių atrankų, testavimo laikų prenumerata.
 • Informacija apie pateikto prašymo būseną.
 • Paruoštos pagrindinių dokumentų elektroninės formos.
 • Visa informacija pretendentams teikiama el. paštu. Yra galimybė informaciją gauti ir SMS žinutėmis.

2014-01-06 pasirašyta sutartis su UAB „Asserte“ Nr. 27F11-1 dėl IT atrankos modulio tobulinimo programavimo paslaugų.

2014 m. birželio mėn. įdiegti pakeitimai, leidžiantys Valstybės tarnybos departamentui administruoti užsienio kalbų testus. Atitinkamai atnaujintas Atrankos modulio savitarnos portalas – asmenys gali registruotis į užsienio kalbų testus priklausomai nuo to, kokios kalbos reikalaujama pretenduojant į konkrečias pareigas.

2014 m. lapkričio mėn. įdiegti pakeitimai, kurie pretendentams į valstybės tarnautojus sudarė galimybę prieš laikant tikrąjį bendrųjų gebėjimų testą išbandyti jėgas sprendžiant bandomąjį bendrųjų gebėjimų testą. Šį testą galima rasti kiekvieno pretendento paskyroje Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnos svetainėje www.testavimas.vtd.lt. Bandomojo testo testavimo aplinka identiška tikrajai ir skirta tam, kad pretendentai į valstybės tarnautojus priprastų prie testavimo aplinkos, galėtų ramiai susipažinti su testavimo principais, eiga. Tikimasi, kad ši naujovė leis pretendentams geriau pasiruošti testavimui ir tinkamai planuoti laiką tikrojo testo metu.

Atrankos modulyje sukurta galimybė asmenims atsakingiems už konkursų ar atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas elektroniniu paštu gauti  informaciją apie pateiktus, patikslintus ir atsiimtus kandidatų prašymus. Taip pat, šiems asmenims Atrankos modulio „Prašymų administravimo“ posistemėje sudaryta galimybė nurodyti informaciją apie asmenis, kurie yra informuoti apie konkurso ar pakaitinio atrankos datą, laiką ir vietą ir kurie – neinformuoti.

1.1.4. veikla. Praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms parengimas ir leidyba

2011 m. lapkričio 16 d. leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas viešųjų pirkimų skelbimas PRAKTINIO VADOVO ATRANKOS KOMISIJOMS PARENGIMO IR LEIDYBOS PASLAUGOMS pirkti.

2012 m. sausio 11 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis nr. 27F11-1 su UAB „Žmogaus studijų centras“ dėl praktinio vadovo atrankos komisijoms parengimo ir leidybos. Sutarties trukmė – 7 mėn.

UAB „Žmogaus studijų centras“ įvykdė interviu ir apklausas su ministerijų, Ministro pirmininko tarnybos, Respublikos Prezidento ir Seimo kanceliarijos personalo tarnybų vadovais ir pateikė ataskaitą. Apklausos tikslas: išsiaiškinti,  kaip vykdoma valstybės tarnautojų atrankos dalis - egzaminas žodžiu (pokalbis), ir kokias sritis valstybės tarnautojų atrankos dalyje - egzamine žodžiu (pokalbyje) - Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo kanceliarijos, Ministro Pirmininko tarnybos bei ministerijų personalo tarnybų vadovai vertina kaip labiausiai problemines, sudėtingiausias taikyti. 

2012 m. rugsėjo 12 d. UAB „Žmogaus studijų centras“ parengė Praktinį vadovą valstybės tarnautojų atrankos komisijoms. Praktiniu vadovu siekiama didinti valstybės tarnautojų atrankų sistemos efektyvumą užtikrinant valstybės tarnautojų atrankų dalies – egzamino žodžiu (pokalbio) – kokybę. Atrankos pokalbis yra vienas iš populiariausių ir dažniausiai taikomų atrankos metodų. Atlikti tyrimai rodo, kad struktūrinio atrankos pokalbio validumo ir patikimumo rodikliai yra labai aukšti ir nusileidžia tik praktinių užduočių rodikliams. Užduotys sudaro galimybes patikrinti platų kompetencijų (ypač specialiųjų kompetencijų ir kompetencijų sudėtinių dalių – įgūdžių ir gebėjimų) diapazoną, nes yra labai panašios į tas, su kuriomis pretendentas susidurtų eidamas būsimas pareigas. Praktinis vadovas bus išplatintas įstaigoms ir institucijoms, taip pat planuojama apmokyti ne mažiau kaip 870 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų, atsakingų už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą, egzamino žodžiu (pokalbio) vykdymo metodikos Praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms taikymo valstybės tarnautojų atrankoje. 

1.1.5 veikla Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos vykdymas, atliekant poveikio vertinimo analizę

Veiklos įgyvendinimo metu bus atliekami šie darbai:

1.  Parengta Pareigybių poreikio įvertinimo metodika, kurios tikslas – padėti viešojo administravimo įstaigų vadovams racionaliai planuoti naujų tarnautojų pareigybes ir asmenų priėmimą į pareigas.

2014 m. sausio 22 d. su UAB „Civitta“ pasirašyta Pareigybių poreikio įvertinimo metodikos parengimo paslaugų viešojo pirkimo– pardavimo sutartis Nr. 27F11-5. 

2014 m. gegužės 27 d. ir liepos 17 d. suorganizuoti seminarai-diskusijos, skirti supažindinti dalyvius su metodikos projekto turiniu. Susitikimų metu buvo pristatyta metodikos projekte siūlomų pareigybių poreikio įvertinimo metodų praktinio taikymo eiga, pateikti konkretūs pavyzdiniai atvejai ir gautas grįžtamasis ryšys iš seminarų dalyvių dėl metodikos pritaikomumo, jos tobulinimo ir tolesnių įgyvendinimo žingsnių (pirmojo ir antrojo seminarų-diskusijų medžiaga).

2014 m. rugsėjo 8 d. priimta sukurta Pareigybių poreikio įvertinimo metodika (toliau – Metodika) ir  2014 m. rugsėjo  11 d. pristatyta Seimo, Vyriausybės ir ministerijų kancleriams ir personalo tarnybų vadovams.

2. Vykdomas pretendentų į valstybės tarnautojus bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų tikrinimas bei užsienio kalbų lygio nustatymas Valstybės tarnybos departamente (užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymas galės būti tikrinamas ir sertifikuotuose užsienio kalbų centruose). Su bendrųjų gebėjimų tikrinimo tvarkaraščiu galite susipažinti čia, užsienio kalbų – čia.

2013 m. birželio 1 d. startavo pretendentų į valstybės tarnautojus bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų tikrinimas Valstybės tarnybos departamente. Įsteigtos Testavimo ir Vadovavimo gebėjimų tikrinimo grupės. Testavimo grupėje dirba 7 ekspertai, kurie atsakingi už pretendentų į valstybės tarnybą bendrųjų gebėjimų tikrinimą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje (pagal poreikį testavimai gali būti vykdomi ir kitų apskričių centruose). Vadovavimo gebėjimo tikrinimo grupėje dirba 5 ekspertai, kurie tikrina pretendentų į įstaigų bei institucijų padalinių ir aukščiausio lygio vadovus vadovavimo gebėjimus. Priklausomai nuo pareigų, į kurias pretenduojama, vadovavimo gebėjimų patikrinimas trunka 1,5–2 val.

2014-03-20 pasirašyta sutartis su VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centru“ dėl užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo žodžiu paslaugų. 2014 m. birželio 17 d. įsigaliojus Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėms, patvirtintoms vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447, pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimą gali pasitikrinti ne tik sertifikuotuose kalbų centruose, bet ir Valstybės tarnybos departamente (klausymo, skaitymo, gramatikos ir žodyno užduotys atliekamos Valstybės tarnybos departamente sprendžiant testą, o kalbinius gebėjimus tikrina VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“.

1.2.1. veikla. Atrankos metodų mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems

       1.2.1.1. Atrankos metodų mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems

2012 m. lapkričio 14 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Atrankos metodų mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems paslaugos“. 

2013 m. kovo 5 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis nr. 27F11-19 su UAB „Žmogaus studijų centras“ dėl Atrankos metodų mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems paslaugos. Sutarties galioja iki 2013 m. birželio 30 d. 

Sutarties tikslas – apmokyti ne mažiau kaip 970 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų, atsakingų už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą, egzamino žodžiu (pokalbio) vykdymo metodikos (projekto „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ 1.1.4 veiklos metu parengto Praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms) taikymo valstybės tarnautojų atrankoje. 

Mokymų trukmė – 16 akademinių valandų (2 darbo dienos po 8 akademines valandas, mokymai organizuojami tarp mokymo dienų darant vieno mėnesio pertrauką, t. y. I-a mokymų diena, 1 mėn. pertrauka ir II-a mokymo diena). Dalyviai privalo dalyvauti abi mokymo dienas. 

Mokymai organizuojami visose Lietuvos apskrityse (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose, Marijampolėje). 

Informuosime kiekvieną įstaigą elektroniniu paštu apie mokymų datas. Organizuojamų mokymų dalyvių registraciją vykdo UAB „Žmogaus studijų centras“, mokymų koordinatorė – Akvilė Bakšytė. Informacija teikiama telefonu (8 5) 2 626 763; mob. tel. (8 610) 29 056 arba el.paštu [email protected].

Įgyvendinant bendrai Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“  nuo 2013 m. kovo 19 d. iki  2013  m. birželio 19 d  UAB „Žmogaus studijų centras“ lektoriai mokė valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiuosius, atsakingus už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą, egzamino žodžiu (pokalbio) vykdymo metodikos. Minėtų mokymu metu apmokyta  971 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantysis, atsakingas už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą. Šių mokymų medžiagą galite rasti čia.

       1.2.1.2.Atrankos metodų mokymai Valstybės tarnybos departamento specialistams 

2009 m. spalio 8 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis mokymo paslaugai „Atrankos metodų mokymų Valstybės tarnybos departamento specialistams“. Paslaugos teikėjas – UAB „PRO Assessments“ , 2009 m. lapkričio 17-19 d. įvykdyti mokymai „Personalo atrankos metodai“; 2009 m. gruodžio 2 d. – 4 d. įvykdyti tęstiniai mokymai „Testų rengimo metodai“.   

2010 m. liepos 1 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.27F11-41 su UAB „Ekonomikos mokymo centras“. 2010 m. liepos 13-14 d. įvykdyti mokymai „Vadovaujančio lygmens darbuotojų atranka“.

Viešinimas

2009 m. gruodžio 31 d. pasirašyta viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 27F11-62 su UAB „VIP Viešosios informacijos partneriai”. 

Vadovaujantis 2010 m. kovo 26 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 27F11-16 paslaugų teikėjo UAB „Ernst & Young Baltic“  parengtas straipsnis „Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas“

Parengtas ir 2010 m. birželio 29 d. interneto svetainėje www.15min.lt  išplatintas straipsnis tema „Panaudojant struktūrinę paramą bus ieškoma tinkamiausio Lietuvai valstybės tarnautojų atrankos modelio“. 2010 m. rugpjūčio 4 d. šis straipsnis publikuotas http://www.elta.lt/

Parengtas ir 2010 m. gruodžio 2 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt išplatintas straipsnis tema „Kandidatai į valstybės tarnybą susidurs su naujais testais".

Parengtas ir 2011 m. rugsėjo 28 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt išplatintas straipsnis tema „Tobulinant atranką į valstybės tarnybą ištirta Vakarų Europos patirtis“.

Parengtas ir 2012 m. rugsėjo 27 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt  išplatintas straipsnis tema „Valstybės tarnautojų atrankai – nauji reikalavimai“. 

Parengtas ir 2012 m. rugsėjo 28 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt  išplatintas straipsnis tema „Valstybės tarnautojų atrankai – naujas praktinis vadovas“ . 

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 3 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-24 su UAB „TMD partneriai“  parengtas straipsnis „Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos rezultatai “

Parengtas ir 2013 m. lapkričio 12 d. interneto svetainėse www.15min.lt, išplatintas straipsnis tema „Valstybės tarnybos departamentas: Kelią į valstybės tarnybą atveria loginis mąstymas“.     

Parengtas ir 2014 m. sausio 20 d. interneto svetainėse www.balsas.lt ir www.bns.lt išplatintas straipsnis tema „Mitai ir tiesa apie naująją valstybės tarnautojų atrankos tvarką“. 

Parengtas ir 2014 m. gegužės 29 d. interneto svetainėse www.15min.lt ir www.elta.lt išplatintas straipsnis tema „Lietuvoje siūloma įtvirtini aukštesniąją valstybės tarnybą

Parengtas ir 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėse www.bns.lt ir www.15min.lt išplatintas straipsnis tema „Naujoji tarnautojų atranka: pirmieji metai buvo sėkmingi“ 

Parengtas ir 2014 m. liepos 7 d. interneto svetainėje  www.balsas.lt išplatintas straipsnis tema „Ko tikėtis per valstybės tarnautojų vadovavimo gebėjimų patikrinimą“ 

Parengtas ir 2015 m. balandžio 2 d. interneto svetainėje www.15min.lt išplatintas straipsnis tema „Jaunimas vertina valstybės tarnybą: tai puiki vieta pradėti karjerą“ 

Valstybės tarnybos departamento įgyvendinamas projektas „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ pateko tarp 10-ies geriausių Lietuvos viešojo valdymo tobulinimo projektų, finansuotų ES struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 m. laikotarpiu.

Pagal šį projektą buvo sukurta iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema, startavusi  2013-ųjų birželio 1 d. Įgyvendinant projektą parengta Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija, sukurti bendrųjų gebėjimų, užsienio kalbų testai ir vadovavimo gebėjimus vertinimo užduotys, atrankos programinė įranga, įrengta kompiuterizuota testavimo salė, surengti mokymai beveik 1000 darbuotojų, atsakingų už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą įstaigose, parengtas Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms.

Geriausi viešojo valdymo tobulinimo projektai pristatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su UAB „PPMI Group“ ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu parengtame leidinyje „2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti viešojo valdymo tobulinimo projektai Lietuvoje: gerosios praktikos pavyzdžiai“.

Atnaujinimo data: 2023-12-19