Asmens duomenų apsauga

Viešojo valdymo agentūros
duomenų apsaugos pareigūnė

Rima Tubutienė,
Tarnybos salygų skyriaus patarėja
Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius
Tel. (8 5) 271 8341, 8 672 85 225
El. p. [email protected] 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi, duomenų apsaugos pareigūnas Viešojo valdymo agentūroje (toliau – Agentūra) atlieka šias užduotis:

1. Informuoja Agentūrą ir duomenis Agentūroje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitas duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.

2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų asmens duomenų apsaugos nuostatų ir Agentūros politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą, informuoja, konsultuoja Agentūrą apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.

3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.

4. Bendradarbiauja su asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija – Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Agentūroje, nagrinėja jų prašymus.

Atkreipiame dėmesį, kad Agentūros duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją tik apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje, todėl norėdami pasikonsultuoti kitais klausimais, kreipkitės Agentūros konsultacijų tel. +370 5 271 7255 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val.).

Informuojame, kad Agentūra nevykdo atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas.

Dėl atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, prašome kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie LR VRM tel. +370 5 271 7777 arba el. p. [email protected] (techniniais klausimais) arba į konkrečią atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ar konkretų konkursą į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, organizuojančią įstaigą (turinio klausimais).

Duomenis iš Valstybės tarnautojų registro teikia Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Duomenų apsaugos politika Agentūroje 

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojo valdymo agentūroje tvarkos aprašas 

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Agentūros duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite:

Privatumo pranešime (fiziniams asmenims, kurie kreipėsi į Agentūrą su informacija apie pažeidimus Agentūroje, ir tokio pažeidimo liudininkams, nurodytiems pranešėjų pateiktoje informacijoje) 

Privatumo pranešime (fiziniams asmenims, kurie kreipėsi į Agentūrą su pranešimu apie galimą korupcijos atvejį Agentūroje) 

Privatumo pranešime (asmenims, kurie kreipėsi į Agentūrą dėl informacijos ar konsultacijos suteikimo) 

Privatumo pranešime (asmenims, kurie kreipėsi į Agentūrą su skundu) 

Privatumo pranešime (asmenims, kurių asmens duomenys tvarkomi Agentūroje ir kurie kreipėsi į jį su prašymu įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, teises arba pranešimu apie Agentūroje įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą) 

Privatumo pranešime (asmenims, kurie sutinka gauti Agentūros naujienlaiškius) 

Privatumo pranešime (studentams, atliekantiems ar siekiantiems atlikti praktinį mokymą Agentūroje) 

Privatumo pranešime (Agentūroje organizuojamų posėdžių, pasitarimų, metodinių konsultacijų ar kitų renginių dalyviams) 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-04