Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas (Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-001)

2009 m. birželio 29 d. Valstybės tarnybos departamento direktorius O. Šarmavičius, Europos socialinio fondo agentūros direktorius P. Česonis ir Vidaus reikalų ministerijos sekretorė G. Švedienė pasirašė projekto „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto “Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Projekto tikslas – tobulinti valstybės tarnybos sistemą modernizuojant personalo valdymo funkciją viešojo administravimo įstaigose. Siekiant šio tikslo, bus tobulinamas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimas, nustatytos konkrečioms pareigybėms būtinos kompetencijos, apmokyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantieji. Projekto įgyvendinimas padės modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą viešojo administravimo įstaigose.

Įgyvendinant projektą planuojama išanalizuoti užsienio šalyse taikomus valstybės tarnautojų kompetencijų modelius bei pareigybių sisteminimo principus ir remiantis šia patirtimi bus susistemintos Lietuvos valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos ir parengtas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas bei parengta valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodika. Projekto metu bus suorganizuoti mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems, o pareigybių aprašymų katalogas patalpintas elektroninėje terpėje.     

Projekto tikslas ir uždaviniai prisidės prie valstybės tarnybos sistemos tobulinimo. Pareigybių aprašymų katalogo parengimas padės rengti standartizuotus pareigybių aprašymus įstaigose, o valstybės tarnautojų vykdomų funkcijų sisteminimas leis optimizuoti pareigybių skaičių įstaigoje. Atitinkamoms pareigybėms nustačius būtinas kompetencijas bus užtikrinta skaidresnė pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atranka, bei objektyvesnis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas, taip pat bus tiksliau identifikuojami mokymo poreikiai, nuosekliau rengiami mokymo planai ir ugdoma kompetencija. 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Projekto viešinimas

2010 m. liepos 1 d. dienraštyje “Vakaro žinios” išspausdintas informacinis pranešimas apie projektą bei išleisti lankstinukai (I dalis, II dalis). 

2011 m. birželio 30 d. dienraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Vakaro žinios“ išspausdintas informacinis pranešimas apie projektą. 

Projekto veiklų vykdymas 

Užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimas 

 Veikla įvykdyta. Pagal 2010 m. balandžio 22 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su partneriu UAB „Organizacijų vystymo centras“ atliko užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimą ir parengė Užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimo ataskaitą, kurios santrauką galima pamatyti čia

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo parengimas

Veikla vykdoma. Pagal 2012 m. spalio 1 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Žmogaus studijų centras“ ir UAB „Ernst & Young Baltic“ rengia Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogą.

2013 m. sausio 14 d. patvirtintos 3 Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo gairių alternatyvos, kurių pristatymą galima pamatyti čia. Valstybės tarnybos departamentas pritarė I ir II alternatyvoms, pagal kurias šiuo metu rengiami 2 alternatyvūs Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo projektai.

2013 m. balandžio 4 d. vyko 4 seminarai – diskusijos, kurių metu buvo pristatyti du alternatyvūs Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio projektai ir du alternatyvūs Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo projektai. Seminaruose – diskusijose buvo įvertinti šie projektai, taip pat buvo diskutuota dėl praktinio Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo bei dėl Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio praktinio įgyvendinimo. Pateiktis galima pamatyti čia: pdf1, pdf2 ir pdf3.

2013 m. rugsėjo mėn. buvo priimtas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas.Šiuo metu rengiamas darbo patirčių, reikalingų einant tam tikras valstybės tarnautojo pareigas, klasifikatorius. 

Taip pat yra parengtas darbo patirčių, reikalingų einant tam tikras valstybės tarnautojo pareigas, klasifikatorius.

Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodikos parengimas  

Veikla vykdoma. Pagal 2010 m. balandžio 22 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su partneriu UAB „Organizacijų vystymo centras“ atliko Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizę, kurios santrauką galima pamatyti čia.

Pagal 2012 m. spalio 1 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Žmogaus studijų centras“ ir UAB „Ernst & Young Baltic“ rengia Valstybės tarnautojų kompetencijų modelį ir jo taikymo metodiką.

2012 m. gruodžio 19 d. patvirtintos 3 Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo taikymo metodikos gairių alternatyvos, kurių pristatymą galima pamatyti čia. Valstybės tarnybos departamentas pritarė II ir III Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo taikymo metodikos gairių alternatyvoms, pagal kurias šiuo metu rengiami 2 alternatyvūs Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo taikymo metodikos projektai.

2013 m. balandžio 22–23 dienomis vyko mokymai, kurių tema – „Šiuolaikinis žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje Europos Sąjungos šalyse“. Mokymų tikslas – supažindinti su kompetencijomis grįstu žmogiškųjų išteklių valdymu ES šalyse, pristatant vertingą kompetencijų modelių diegimo valstybės tarnybose patirtį. Mokymų metu gerąja patirtimi pasidalino nacionalinė EIPA ekspertė Danielle Bossaert (Mastrichtas), nacionalinis EIPA ekspertas Tom FitzGerald (Mastrichtas), SELOR ekspertė Christine Daems (Briuselis), o taip pat Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelį pristatė UAB „Žmogaus studijų centras“ atstovė E. Dereškevičiūtė. Pateiktis lietuvių ir anglų kalbomis galima pamatyti čia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7.  

2013 m. rugsėjo mėn. buvo priimtas Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika.   

2014 m. gegužės 21-22 dienomis vyko Apskritojo stalo diskusija, kurios metu buvo aptariamos kompetencijų modelių kūrimo bei taikymo praktikos, taip pat kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo galimybės. Šioje diskusijoje dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos, vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojai, dalyvaujantys formuojant valstybės politiką valstybės tarnybos srityje, ministerijų, didžiausių pagal personalo skaičių įstaigų prie ministerijų, didžiausių savivaldybių personalo administravimo tarnybų atstovai bei Valstybės tarnybos departamento atstovai. Apskritojo stalo diskusijos reziumė galima pamatyti čia.

Vykdomos „Aukštesniųjų vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimo sistemos sukūrimo paslaugų“ viešojo pirkimo procedūros.

Pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio taikymo metodikos išleidimas   

2014 m. sausio 10 d. su UAB „Baltic Printing House“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią buvo įvykdytos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo bei Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodikos leidinių parengimo ir leidybos paslaugos.

Elektroninio pareigybių aprašymų katalogo sukūrimas, ištestavimas ir įdiegimas 

2014 m. liepos 22 d. su UAB „Insoft“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią buvo nupirktos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Paslauga įvykdyta.

Pradėtos vykdyti pirkimo „A lygio vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo IT sistemoje“ paslaugų viešojo pirkimo procedūros. 

Kompetencijų modelio ir pareigybių aprašymų katalogo taikymo mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems 

2014 m. gegužės 13 d. su UAB „Žmogaus studijų centras“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią nupirktos kompetencijų modelio ir pareigybių aprašymų katalogo taikymo mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems paslaugos. 2014 m. birželio mėn. buvo pradėti pirmieji mokymai ir planuojama, kad jie vyks iki 2014 m. spalio mėn. 

2014 m. birželio mėn. buvo pradėti pirmieji mokymai.

Mokymai vyko iki 2014 m. spalio 31 d. ir pagal mokymo programą „Pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio taikymas Lietuvoje“ buvo apmokyta ne mažiau, kaip 700 valstybės ir savivaldybių ir įstaigų dirbančiųjų. Sutartis įvykdyta. 

Kompetencijų valdymo metodų mokymai Valstybės tarnybos departamento darbuotojams 

Veikla įgyvendinta pagal 2013 m. gruodžio 3 d. pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį su VšĮ „Dainava“.

Trumpalaikiai mokymai, skirti susipažinti su gerąja užsienio šalių praktika 

Veikla įvykdyta. Pagal 2010 m. balandžio 22 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su partneriu UAB „Organizacijų vystymo centras“ Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Švedijoje ir Belgijoje suorganizavo trumpalaikius mokymus, skirtus susipažinti su gerąja užsienio šalių praktika, kurių metu mokymo dalyviai susipažino su šių užsienio šalių viešojo administravimo institucijų praktika sisteminant pareigybių aprašymus ir / ar taikant kompetencijų modelius. 

Atnaujinimo data: 2023-12-19