„Valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ (Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-003)

2009 m. rugsėjo 4 d. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pavaduotoja L.Butautienė, Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus pavaduotoja A.Ališauskienė ir Vidaus reikalų ministerijos kancleris E.Gustas pasirašė projekto „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.     

Šio projekto tikslas – gerinti kokybišką valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų aprūpinimą informacija, reikalingą žmogiškųjų išteklių valdymui valstybės tarnyboje.

Projekto metu bus sukurta žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje duomenų analizės komponentė, kuri suteiks galimybę Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) analitikams efektyviai kurti analitines ataskaitas ir pateikti informaciją žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimams priimti, o VATARAS ir VATIS tvarkytojams stebėti vizualizuotus duomenis įvairiais pjūviais ir formuoti veiklos ataskaitas. Taip pat bus sukurta VATARAS ir VATIS duomenų apsikeitimo on-line režimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis komponentė, kuri sudarys galimybę automatizuotam on-line duomenų apsikeitimui su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis. Norint neįpareigoti naudotojų įsigyti konkrečią programinę įrangą, bus sukurta nutolusio naudotojo sąsaja, veikianti su atvirojo kodo programine įranga, kadangi šiuo metu naudotojas gali jungtis prie VATARAS ir VATIS ir naudotis jais tik su Microsoft programine įranga.

Taip pat bus organizuoti mokymai VATARAS ir VATIS naudotojams ir administratoriams, kaip naudotis modernizuotomis sistemomis, skatinant informacinių ir ryšių technologijų taikymą ir siekiant efektyvesnio viešųjų elektroninių paslaugų administravimo bei didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama šias informacines sistemas padaryti ergonomiškas, patogias jas naudojantiems. Svarbu pažymėti, kad jose esantys duomenys taps lengviau naudojami kasdienėje personalo specialistų, vadovų veikloje: daugiau analizės galimybių, pjūvių. Taip pat kokybiškesnę informaciją gaus visuomenė bei žiniasklaida.

Projektas truks 71 mėnesį.

Atlikti darbai

Siekiant informuoti visuomenę bei tikslinę grupę, t.y., įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie tiesiogiai naudojasi VATARAS ir VATIS ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis šiose sistemose, apie vykdomą projektą, 2009 m. lapkričio 13 d. ir 2013 m. sausio 10 d. dienraštyje „Respublika“ publikuoti viešinimo straipsniai.

2010 m. balandžio 16 d. paskelbtas atviras konkursas „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimo ir plėtros, techninės ir programinės įrangos elektroninis pirkimas“ (pagrindinėms projekto paslaugoms ir prekėms įsigyti).

2010 m. gegužės mėn. ir rugpjūčio mėn. per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) įsigyta dalis techninės ir programinės įrangos.

Įgyvendinant projekto 1.1.1. veiklą „Žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje duomenų analizės komponentės sukūrimas“, sukurta analizės, planavimo ir prognozavimo rodiklių, apimančių valstybės tarnybą, įskaitant statutinius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir analizuojančių bendruosius rodiklius, pareigybes, karjerą, skatinimą, priėmimą, darbo užmokestį, atsakomybę, teises ir pareigas, socialines garantijas, mokymą, atleidimą, skaičiavimo metodika, tinkama rodiklių pokyčiams skaičiuoti ir vertinti.

Įgyvendinant projekto 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. veiklas 2010 m. rugpjūčio 12 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir įmonių grupė, susidedanti iš UAB „ATEA“, UAB „Insoft“ ir UAB „Sisneta“, atstovaujama UAB „ATEA, sudarė Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimo ir plėtros, techninės ir programinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį. Vykdant šią sutartį, sukurta žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje duomenų analizės komponentė, nepertraukiamo VATARAS ir VATIS duomenų teikimo valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms komponentė, VATARAS ir VATIS taikomoji programinė įranga, taip pat įsigyta techninė ir licencinė programinė įranga. 

Įgyvendinant projekto 1.1.3. veiklą „VATARAS ir VATIS perkėlimas į naują aplinką ir pervedimas į naują technologiją“ pagal 2012 m. spalio 5 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „IDAMAS“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį atliktos VTD interneto svetainės modernizavimo paslaugos; pagal 2013 m. liepos 3 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „BAIP“ paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-67/PUZ0007830 atliktos Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos rizikos analizės paslaugos, kurių metu įvertinta VATARAS ir VATIS elektroninės informacijos saugos būklė (atliktas informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimas, rizikos vertinimas bei VATARAS ir VATIS elektroninės informacijos tvarkymo, informacinės sistemos funkcijų pokyčių ir saugos incidentų bei naudotojų atsakomybės valdymo vertinimas.

Įgyvendinant projekto 1.2.1 veiklą „Informacinių sistemų administratorių mokymai“, pagal 2012 m. gegužės 28 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „DATA MINER“ pasirašytą sutartį suteiktos VATARAS ir VATIS administratorių mokymų paslaugos, siekiant užtikrinti reikiamus gebėjimus projekto metu įsigytos ir įdiegtos įrangos įsisavinimui, modernizuotų sistemų tarnybinių stočių, duomenų bazių administravimui ir priežiūrai.

Įgyvendinant projekto 1.2.2. veiklą „VATARAS ir VATIS naudotojų mokymai“, pagal 2012 m. spalio 25 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „Protraining Academy“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį suteiktos VATARAS ir VATIS naudotojų mokymų paslaugos. Mokymų metu valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų asmenys, atsakingi už VATARAS ir VATIS tvarkymą, apmokyti naudotis modernizuotomis sistemomis. Mokymuose dalyvavo 855 asmenys iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, tvarkančių VATARAS ir VATIS. Mokymai buvo vykdomi visoje Lietuvoje.

Įgyvendinant projekto 1.2.3. veiklą „VATIS viešųjų elektroninių paslaugų administratorių mokymai“, pagal 2012 m. spalio 25 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „Protraining Academy“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį suteiktos mokymų, kurių metu apmokyti 20 Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojų efektyviai naudotis VATIS, atliekant VATIS viešųjų elektroninių paslaugų administratorių funkcijas, paslaugos.

Įgyvendinant projekto 1.2.4. veiklą „VATARAS ir VATIS plėtros galimybių monografijos-studijos parengimas“, pagal 2012 m. gruodžio 17 d. Valstybės tarnybos departamento ir Baltijos pažangių technologijų instituto pasirašytą paslaugų teikimo sutartį parengta monografija-studija, kurioje įvertintos atnaujintos VATARAS ir VATIS sistemos, išanalizuota, kas pasiekta projekto ,,Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo metu, bei atliktas pokyčių poveikio vertinimas. Taip pat, atsižvelgiant į valstybės tarnybos vystymosi tendencijas, galiojančius teisės aktus (įvertinant pakankamai dažną teisės aktų kaitą) bei juose nustatytus poreikius, išanalizuotos VATARAS ir VATIS plėtros kryptys ir tolimesnės galimybės didinti valstybės tarnybos veiklos efektyvumą, informacinių technologijų pagalba kompiuterizuojant konkrečias funkcijas.

Įgyvendinant projekto 1.1.4 veiklą ,,VATARAS ir VATIS modernizavimo tobulinimas“ , pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB ,,Insoft“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį sukurtas VATARAS ir VATIS funkcionalumas, reikalingas Valstybės tarnybos įstatymo 31, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatų įgyvendinimui.  

Šiuo metu vykdomos veiklos 

VATARAS ir VATIS plėtra (II etapas) (veikla 1.1.5). Įgyvendinant šią veiklą numatoma sukurti ir įdiegti: VATARAS ir VATIS programinę įrangą, kurios funkcionalumas užtikrins valstybės politikų, teisėjų, prokurorų, valstybės pareigūnų ir vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų duomenų apie pareigybes ir asmenis tvarkymą, personalo administravimą (komandiruotės, atostogos, darbo apskaitos žiniaraštis ir kt.) bei jų tarnybinių pažymėjimų su atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir elektroninio parašo kvalifikuotu sertifikatu išdavimą; ES techninę paramą gaunančių institucijų pareigybėms nustatytų funkcijų sąsajų apskaičiavimo funkcionalumą; Valstybės tarnybos portalą, skirtą reprezentuoti valstybės tarnybą, vienoje vietoje sudaryti aiškią ir patogią elektroninę terpę aktualios ir statistinės informacijos apie valstybės tarnybą pateikimui, kandidatavimui į valstybės tarnybą, įstaigų vadovų ir asmenų, atsakingų už personalo tvarkymą, komunikavimui ir bendradarbiavimui.

Atnaujinimo data: 2023-12-19