„Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ (Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005)

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane nustatytą 6.1.3 priemonę:  valstybės tarnautojų mokymų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse organizavimas; sėkmingai įgyvendino iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005,  kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą (suvokimą) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Vykdant minėtą projektą, buvo sukurti testai (užduotys), skirti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijų įvertinimui ir sąmoningumo (suvokimo) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse didinimui. Daugiau kaip po 40 (keturiasdešimt) užduočių (situacinių klausimų ir apibrėžimų) iš skirtingų rizikingų korupcijai sričių, t. y.  viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo ir, sveikatos apsaugos, ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės sričių, o bendrai parengta 315 vnt. užduočių (situacinių klausimų ir apibrėžimų). Atliktas kiekvieno testo psichometrinių charakteristikų tyrimas su daugiau kaip 200 tiriamųjų grupe.

Sukurto dvi unikalios mokymo programos, pagal jas iš viso apmokyti daugiau nei 3580 valstybės tarnautojų, vykdančių funkcijas korupcijai mažiausiai atspariose srityse.

Siekiant projekto rezultatų tęstinumo ir po projekto užbaigimo, projekto metu papildomai parengtas e. mokymo tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse kursas, pritaikytas Valstybės tarnybos departamento Nuotolinių mokymų platformai. Šiam mokymo kursui parengti 23 mokymo užduočių scenarijai (užduočių rinkinys, kuriuos sudarys dokumentinis tekstas, animuota/filmuota situacija (scenarijus) ) ir minėti testai, skirti įvertinti testuojamojo sąmoningumo (suvokimo) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse lygį.

Scenarijai apima rizikingas korupcijai sritis, t. y.  viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo, sveikatos apsaugos, ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės sričių.

E-mokymo kurso užduočių scenarijai ir naudotojo vadovas patalpintas nuotolinio mokymo platformoje Moodle, pasiekiamoje adresu https://mokymai.vrm.lt. Papildomai šia tema apmokyta 60 tarnautojų.

Projekto trukmė – 51 mėnesiai. Projekto vertė yra 690 094,09 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atnaujinimo data: 2023-12-19