„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ (Nr. 10.1.5-ESFA-V-924-01-0003)

Valstybės tarnybos departamentas, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, su Europos socialinio fondo agentūra 2018 m. rugsėjo 19 d. pasirašė projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“. Projektą  įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas.

Projekto tikslas – sustiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strategines kompetencijas.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti unikalias ir mokymų dalyvių poreikius atitinkančias mokymo programas, skirtas  ugdyti vidurinės grandies vadovų strategines kompetencijas.  Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 2000 valstybės tarnautojų – aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandis.

Projekto trukmė – 20 mėnesių. Projekto vertė yra 735 762,48 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 632 145,24 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 103 617,24 Eur. 

________________________________

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ įgyvendino projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ veiklas:

mokymai „Lyderystės gebėjimų stiprinimas“ (24 akad. val.);

mokymai „Veiklos valdymo gebėjimų stiprinimas“ (12 akad. val.); 

mokymai „Strateginio požiūrio gebėjimų stiprinimas“ (12 akad. val.); 

mokymai „Komunikacijos įgūdžių stiprinimas“ (12 akad. val.).

Projekto tikslinė grupė – vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandis – valstybės tarnautojai (politinio asmeninio pasitikėjimo, įstaigų vadovai, karjeros ir statutiniai), valstybės tarnautojai, dirbantys institucijose ir įstaigose, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. d. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ arba Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

Šio projekto metu apmokyta ne mažiau nei 2000 unikalių (t. y. vienas asmuo bet kuriame mokyme gali dalyvauti tik vieną kartą) asmenų.

2020 m.  lapkričio 27 d. su Europos socialinio fondo agentūra  pasirašytas susitarimas dėl papildomo Projekto Nr. 10.1.5-ESFA-V-924-01-0003 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ (toliau – Projektas) finansavimo, įgyvendinant naują Projekto veiklą  „Mokymų savanoriškos veiklos skatinimo viešajame sektoriuje organizavimas“.

Naujos projekto veiklos tikslas - mokyti 500 asmenų, formuojant valstybės tarnautojų savanorystės kultūros diegimo viešajame sektoriuje gebėjimus ir įgūdžius, atskleidžiant savanoriavimo resursus ir svarbą kolektyvuose, įsisavinant savanoriškų bendruomeninių veiklų iniciavimo ir sisteminio įtvirtinimo savo organizacijose metodus.

Naujai Projekto veiklai papildomai skirta 56 500,00 Eur.

Atnaujinimo data: 2023-12-19