„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas etikos srityje“ (Nr. VP1-4.1-VRM-02-V - 01-003)

2013 m. liepos 25 d. Valstybės tarnybos departamento direktorius O. Šarmavičius ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius P. Česonis pasirašė projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje“, pateikto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“, dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį.

Šio projekto tikslas  – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją profesinės etikos srityje. Projekto trukmė  – 18 mėnesių.

Įgyvendinant projektą planuojama apmokyti 1650 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų bei parengti specializuotą pagalbinę mokomąją priemonę etikos tematiką.

Atlikti darbai

Įgyvendinant projekto 1.1.1. veiklą „Mokymų programos parengimas ir mokymai etikos srityje“, VšĮ „PVC“ pagal 2013-01-25 sutartį Nr. 27F11-8 organizavo profesinės etikos Valstybės tarnyboje ir specializuotos profesinės etikos Valstybės tarnyboje mokymus. Profesinės etikos Valstybės tarnyboje mokymų tikslas – atskleisti tarnybinės etikos problematiką, išaiškinti etiško ir neetiško elgesio santykį ir kaip sisteminamas neetiškas elgesys, pateikti ir išnagrinėti teorinius ir praktinius tarnybinės etikos problemų (neetiško elgesio) priežasčių šalinimo pavyzdžius ir būdus, ugdyti etiško elgesio įgūdžius, supažindinti su etikos kodeksais ir elgesio taisyklėmis, atskleisti jų panašumus ir skirtumus. Tikslinė grupė  – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, statutiniai valstybės tarnautojai, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Specializuotos profesinės etikos Valstybės tarnyboje mokymų tikslas – padėti suprasti, kokio elgesio visuomenė tikisi iš asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, ugdyti ir stiprinti gebėjimus taikyti etikos (elgesio) principus profesinėje veikloje, suprati etikos svarbą bei etiško elgesio priežastis, supažindinti su privataus sektoriaus elgesio principais, atskleisti tarnybinės etikos problematiką, išaiškinti etiško ir neetiško elgesio santykį ir kaip sisteminamas neetiškas elgesys. Tikslinė grupė – įstaigų vadovai, personalo tarnybų vadovai ir darbuotojai, vykdantys personalo administravimo funkcijas. Viso apmokyti 1709 asmenys, iš jų 1385 dalyvavo profesinės etikos valstybės tarnyboje mokymuose ir 354 – specializuotos profesinės etikos valstybės tarnyboje mokymuose.

Įgyvendinant projekto 1.1.2. veiklą „Mokymo programos parengimas ir mokymai pagal principą „Mokyk mokytoją““, VšĮ „PVC“ pagal 2014-07-21 sutartį Nr. 27F11-91 organizavo mokymus pagal principą „Mokyk mokytoją“, kurių metu buvo apmokyti 52 asmenys, baigę specializuotos profesinės etikos ar profesinės etikos mokymus (1.1.1 veikla), tačiau neturintys įgūdžių dėstyti etikos tematika, ir parengti kaip lektoriai, kurie galės kvalifikuotai perteikti įgytas žinias savo kolegoms.

2014-12-04 organizuota baigiamoji konferencija, kurios metu buvo pristatyti šio projekto rezultatai. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narys Povilas Urbšys. Pranešimus skaitė prof. dr. Nijolė Vasiljevienė,  doc. dr. Kęstutis Vitkauskas ir doc. dr. Raminta Pučėtaitė.

Atnaujinimo data: 2023-12-19