„Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ (Nr. 10.1.5-ESFA-V-925-01-0002)

Valstybės tarnybos departamentas, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, su Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. birželio 8 d. pasirašė projekto „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“. Projektą įgyvendino Valstybės tarnybos departamentas. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas – tobulinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų lyderystę.

Projekto metu, išanalizavus Europos Sąjungos šalių įstaigų vadovų kompetencijų valdymo gerąją praktiką, pateikti pasiūlymai Lietuvos įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemai. Planuota, kad projekto metu įvairiuose mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 200 valstybės įstaigų vadovų, kurie pagal individualius mokymo planus ugdys lyderystės ir vadybines kompetencijas, siekiant valstybės tarnybą padaryti patrauklesnę, konkurencingesnę ir efektyvesnę.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai. Projekto vertė – 1 093 463 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1 066 226 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 27 237 Eur. 

Veikla Nr. 1.1. Pasiūlymai Lietuvos įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemai (veikla įvykdyta). 

Pagal 2017 m. rugpjūčio 18 d. pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-56, UAB „Organizacijų vystymo centras“ atliko 5 Europos Sąjungos valstybių narių aukštesniosios valstybės tarnybos ir aukštesniųjų vadovų kompetencijų ir jų valdymo tyrimą ir parengė Įstaigų vadovų kompetencijų valdymo Europos Sąjungos šalyse tyrimo ataskaitą, su kuria galima susipažinti čia.

Veikla Nr. 2.1. Individualių įstaigų vadovų mokymo programų (planų) sudarymas ir lyderystės ir vadybinių kompetencijų ugdymas (rodiklis Nr. 2.1.1. „Ugdymo poreikio tyrimo ataskaita“ (veikla įvykdyta)  ir rodiklis Nr. 2.1.3 „Individualios mokymo programos (planai)“ (veikla įvykdyta))

2019 m. kovo 25 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“, pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-34 su UAB „Žmogaus studijų centras“. Sutartyje nustatyta, kad UAB „Žmogaus studijų centras“ sutarties įgyvendinimo metu iki 2019 m. rugpjūčio 25 d. atliks valstybės įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimą, parengs jų ugdymo poreikio tyrimo ataskaitą bei, atsižvelgdamas į identifikuotą mokymo poreikį, parengs ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų projektų, nurodydamas preliminarias mokymo temas ir metodus, užtikrinančius galimybę efektyviausiai įsisavinti reikiamas žinias ir įgūdžius. Pagal parengtus individualius mokymo planų projektus vėliau bus organizuojami mokymai valstybės įstaigų vadovams, kurie padės patobulinti jų lyderystės ir vadybines kompetencijas.

UAB „Žmogaus studijų centras“ 2019 m. rugpjūčio 26 d. Valstybės tarnybos departamentui pateikė pagal sutartį Nr. 27F11-34 parengtą Įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimo apibendrintą ataskaitą, kurioje apibendrintas mokymosi poreikis, nustatyti prioritetai ir rekomenduojami mokymo metodai, būdai ir formos, išgrynintos 10-15 mokymosi temos. Su šia ataskaita galima susipažinti čia. Taip pat parengti ir su įstaigų vadovais bei jų pavaduotojais (tikslinės grupės dalyviais) suderinti 207 individualūs mokymų planai bei individualūs tikslinės grupės mokymo poreikiai.  

2019 m. rugpjūčio 27 d. Valstybės tarnybos departamente buvo pristatyta projekto „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ eiga. Projekto pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris bei kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai, Valstybės tarnybos departamento direktorius ir kiti Valstybės tarnybos departamento darbuotojai bei akademinės bendruomenės atstovai (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politinės komunikacijos katedros vedėjas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius, Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai).

Įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimo ataskaitą pristatė „Žmogaus studijų centro“ psichologė bei konsultantė dr. Edita Dereškevičiūtė. Su šiuo pristatymu galima susipažinti čia. Valstybės tarnybos efektyvumo tyrimą tarptautiniame kontekste pristatė tarptautinės audito, mokesčių ir verslo konsultavimo bendrovės KPMG Lietuvoje atstovas Dainius Pupkevičius. Su šiuo pristatymu galima susipažinti čia.

 Veikla Nr. 2.1.4. „Tikslinės grupės mokymai“ (veikla įvykdyta)

Įgyvendinant projekto 2.1.2 veiklą „Mokymo programos parengimas“ ir 2.1.4 veiklą „Tikslinės grupės mokymai“, 2020 m. gegužės 6 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-56 su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ mokymo programų parengimo ir  tikslinės grupės mokymų paslaugoms teikti. Įgyvendinant sutartį, 2020 m. gegužės–rugsėjo mėn. suteiktos mokymo programų parengimo ir mokymo organizavimo paslaugos, parengta 10 mokymo programų, auditorinių ir individualių mokymų metu mokyta 200 dalyvių. Pagal suderintus individualius mokymo planus dalyviai buvo suskirstyti į tris pogrupius:

1-as pogrupis – 20 dalyvių, kiekvienam po 16 akad. val. mokymų (iš jų po 4 individualias ir 12 auditorinių);

2-as pogrupis – 60 dalyvių, kiekvienam po 24 akad. val. mokymų (iš jų po 4 individualias ir 20 auditorinių);

3-ias pogrupis – 120 dalyvių, kiekvienam po 24 akad. val. mokymų (auditorinės).

Veikla Nr. 2.1.5 „Tinkalveikos renginiai“ (veikla tęsiama)

Įgyvendinant projekto 2.1.5 veiklą „Tinklaveikos renginiai“ buvo 2020 m. gegužės 26 d. pasirašyta Tinklaveikos renginių organizavimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. 27F11-68 (toliau – Sutartis) su paslaugos teikėju UAB „Eurointegracijos projektai“ (toliau – Paslaugos teikėjas) dėl trijų tinklaveikos renginių organizavimo. Taip pat 2020 m. birželio 17 d. buvo pasirašyta Tinklaveikos renginių organizavimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. 27F11-78 su paslaugų teikėju VšĮ Kauno technologijos universitetu (toliau – KTU) dėl tinklaveikos renginių mokymų programų recenzavimo paslaugų.

Paslaugų teikėjas, įgyvendindamas Sutartį, parengė tris mokymo programas (3 temos po 10 ak. val.), skirtas 3 tinklaveikos renginiams, ir jas suderino su KTU ekspertais. Tinklaveikos renginiai vyko pagal Paslaugos teikėjo parengtą ir su Valstybės tarnybos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos suderintą planą, t y.:

Pirmasis renginys „Pokyčiai ir naujovės valstybės tarnyboje: sėkmės istorijos, iššūkiai ir ateities perspektyvos“ vyko 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 28 d. Jame dalyvavo 109 dalyviai.  Šio renginio metu dalyviai noriai daliJosi patirtimi, įvardijo viešajame sektoriuje vyraujančias problemas, kolektyviai svarstė pokyčių įgyvendinimo ir valdymo būdus. Šis tinklaveikos renginys suteikė atviro tarpinstitucinio dialogo galimybes telkiant skirtingų organizacijų patirtį ir žinias, jas sujungiant bendram tikslui – kurti visuomenės poreikius atitinkančią valstybės tarnybą.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Antrasis renginys „Strategijos sėkmės prielaidos“ vyko 2020 m. rugsėjo 24 d. ir 25 d. Jame dalyvavo 104 dalyviai. Renginio metu dalyviai aptarė organizacijų strategijos formavimą ir įgyvendinimą, buvo išskirti šie pagrindiniai aspektai: resursai ir vidinės bei išorinės aplinkos poveikis. Dalyviai akcentavo organizacijų struktūrą, turėdami omenyje, kad netinka visoms organizacijoms taikyti unifikuotas strategijas. Kuriant strateginius planus taip pat rekomenduojama daugiau įtraukti įvairių grandžių kolektyvo narių, kurių žinios ir kompetencijos gali būti naudingos. Aptartas darbas nuo viršaus iki apačios ir nuo apačios į viršų. Nuoširdus bendravimas su darbuotojais – gero rezultato garantas. Buvo atkreipiamas dėmesys į tai, kad kiekviena institucija galėtų gauti papildomą asignavimą, kurį panaudotų geros strategijos įgyvendinimui, taip finansuojant idėjas, paremiant darbuotojų kūrybiškumą.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Trečiasis renginys „Lyderystė valstybės tarnyboje: asmeninis vadovo augimas, komandos ugdymas ir motyvavimas, vertės visuomenei kūrimas“ vyko 2020 m. spalio 22 d. ir 23 d. Jame dalyvavo 65 dalyviai. Diskusijų ir pristatymų metu įvardinta, kad lyderystė kuriama nepopuliariais ir kūrybiškais sprendimais, nebijojimu prisiimti atsakomybę. Kaip vienas iš institucinės lyderystės svarbesnių aspektų įvardintas veikimas kartu. Sudėtiniai rezultatų siekimo komponentai buvo ne kartą paminėti ir antrojo tinklaveikos renginio metu, tai – vizija, misija, strategija, vertės kūrimas. Labai svarbūs tinkami ištekliai ir veikimo laisvė. Ne kartą akcentuota vidinės ir išorinės komunikacijos reikšmė: pirmu atveju – svarbus įrankis burti komandą, įgalinti ir motyvuoti kolektyvą; antru – valstybės tarnybos išorinis komunikavimas, pristatant visuomenei svarbius sprendimus, naujoves, siekį kurti geresnes paslaugas, tenkinančias klientų poreikius. Šiuo atveju svarbu gerinti santykius bei ieškoti bendradarbiavimo formų su žiniasklaida.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Visų trijų tinklaveikos renginių metu dalyvavo kviestiniai svečiai: verslo, akademinės visuomenės atstovai bei buvę politikai, kurie skaitė pranešimus minėtomis temomis, dalijosi asmenine patirtimi bei dalyvavo diskusijose. Tinklaveikos renginių metu tai pat vyko teorinės paskaitos anksčiau nurodytomis temomis. Iš viso Tinklaveikos renginiuose dalyvavo 159 įstaigų vadovai (iš jų 30 dalyvavo visuose trijuose renginiuose).

Projekto dalyvių atsiliepimai: 12

Projekto sutarties terminas pratęstas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Numatyta papildyti 2.1.5 veiklą „Tinkalveikos renginiai“ 4 renginiais, iš kurių 3 būtų nuotoliniai tinklaveikos renginiai ir 1 renginys Vilniuje.

Įvyko Projekto sutarties su ESFA keitimo procedūros, įtraukiant naują Projekto vykdytoją – Vidaus reikalų ministeriją. 2021 m. liepos 9 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. 27F11-59/1S-237. Veiklų pabaigos data – 2021 m. spalio 30 d.

Įgyvendinant projekto 2.1.5 veiklą „Tinklaveikos renginiai“ 2021 m. gegužės 24 d. su paslaugos teikėju UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ pasirašyta tinklaveikos renginių organizavimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. 27F11-43 dėl 4 tinklaveikos renginių organizavimo.

Ketvirtas renginys „Sprendimų priėmimas kritinėse situacijose bei pokyčių įvedimas nestandartinėse/neapibrėžtose situacijose“ vyko 2021 m. liepos 16 d. nuotoliniu būdu, dalyvavo 102 dalyviai. Renginyje buvo svarstomi būdai ir metodikos, kaip priimti teisingą sprendimą kritinėje situacijoje; kaip sėkmingai suvaldyti vykstančius pokyčius; ko galima pasimokyti iš karinės patirties; kaip su pokyčiais dirba verslo organizacijos; kokia patirtis savivaldoje. Nuotolinėse diskusijose vadovai keitėsi savo įžvalgomis priimant sudėtingus ir greitus sprendimus pandemijos ar kitu sudėtingu metu. Apibendrindami COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius, vadovai įvardino, kad kokybiškus sprendimus kritinėje situacijoje padeda priimti komandos susitelkimas, operatyvumas, naujos galimybės (IT ir kt.), drąsa priimti sprendimus, išeinančius už teisinio lauko, organizacijos kultūra, greita reakcija, informacijos tikslumas ir procesų aiškumas. Priimti sprendimus trukdo trumpi terminai, žinių, informacijos trūkumas, spaudimas iš žiniasklaidos ir visuomenės, lėšų trūkumas perkant kompetenciją ir priemones, skirtingas IT raštingumo lygis tarp darbuotojų ir organizacijų, nenoras keistis, vadovavimo įgūdžių stoka, visų suinteresuotų šalių (vykdytojų) neįtraukimas, nestandartizuoti procesai, aiškių veiklos rodiklių nebuvimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Penktas renginys „Problemų sprendimų organizacijoje metodikos“ vyko 2021 m. rugpjūčio 31 d. nuotoliniu būdu, dalyvavo 109 dalyviai. Renginyje buvo pristatytas vadybinis-mokslinis požiūris į problemos priežasčių analizę, sprendimų būdų paiešką ir jų įgyvendinimą, pristatyta PDCA A3 ir kt. mąstymo metodikos, išryškinti jų trūkumai ir privalumai, vyko diskusijos apie metodo pritaikomumą valstybės tarnyboje. Diskusijų ir pristatymų metu buvo svarstoma, kaip problemą panaudoti proveržiui, kaip verslo modeliai yra paremti problemų sprendimu, pvz., žiedinės ekonomikos ir atliekų tvarkymo iššūkiais bei tiekimo grandinės tvarumo iššūkiais. Pašnekovai ir dalyviai diskutavo, ką reikėtų daryti, kad problemos viešajame sektoriuje būtų sprendžiamos greičiau, pasidalinta tokiomis išeitimis kaip būtinybė skaitmenizuotis, profesionalus darbas su duomenimis,  atvira komunikacija, atsakomybės prisiėmimas, inovacijų diegimas, decentralizacija, diskrecijos teisių suteikimas įstaigoms ir kt.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Šeštas renginys tema „Palankaus psichoemocinio klimato kūrimas ir komandos perdegimo sindromo prevencija bei vidinė komunikacija organizacijoje“ vyko 2021 m. rugsėjo 9 d. kontaktiniu būdu, dalyvavo 79 dalyviai. Diskusijų ir pristatymų metu buvo svarstoma, kokios priemonės veikloje labiausiai pasiteisina palaikant gerą emocinį klimatą darbe ir rūpinantis darbuotojais, įvardintos šios pasiteisinančios priemonės: neformalus ir betarpiškas vadovo bendravimas (atvirų durų politika); neformalios kolektyvo veiklos ir renginiai; bendra rytinė kava bei pietų klubai; erdvės biuruose, kur kolegos gali susitikti ir būti kartu; bendravimas specialioje programėlėje; lankstus darbo grafikas ir forma; įstaigos tradicijų formavimas ir palaikymas; viso kolektyvo įtraukimas į veiklos gerinimą; tinkamas vadovo grįžtamasis ryšys; mokymasis iš kolegų; mažų pergalių šventimas; skaidri skatinimo sistema; dalinimasis pomėgiais, patirtimis ir pan.; reguliarūs ir dėmesingi vadovų pokalbiai su darbuotojais. Tai pat įvardinti pavojai dėl palankaus psichoemocinio klimato organizacijoje: ne visų darbuotojų vienodas įsitraukimas, asmenybiniai skirtumai; kolektyvo emocinės būklė, atsakomybės perdavimas vien vadovui; laiko sąnaudos nenaudingoms veikloms; subjektyvus skatinimas; mikrovaldymas. Pastebėta, kad darbuotojai tikisi ne tik adekvataus atlyginimo bei kokybiškų darbo priemonių, kvalifikacijos kėlimo, bet ir papildomų naudų, tokių kaip neformalūs renginiai, smulkių kolektyvinės veiklos išlaidų apmokėjimas ir pan. Akcentuota, kad kai kurias neformalias naudas valstybės tarnyboje suteikti sudėtingiau nei privačiame sektoriuje dėl galiojančio teisinio reguliavimo. Pristatymų metu buvo pasidalinta patirtimis skaitmenizuojant mokymo procesą, pristatytos JAV taikomas ir šiuo metu populiarios naujienos, susijusios su vadovo darbu su kolektyvu, pademonstruota programėlė „Mindletic“, įvyko diskusijos apie panašių įrankių taikymą valstybės tarnyboje.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Septintasis renginys „Strateginė komunikacija ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių saugumo užtikrinimas“ vyko 2021 m. spalio 14 d. nuotoliniu būdu, dalyvavo 119 dalyvių. Pristatyta Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM veiklos tikslai ir galimybes prisidėti prie viešųjų institucijų darbo saugumo, pastarųjų metų incidentų statistika bei tipinis braižas, įvardintos dažniausiai puolamos sistemų vietos bei rekomenduoti būdai, kaip apsisaugoti, kalbėta apie specialistų pasirengimą bei jų trūkumą valstybės tarnyboje. Pristatymų metu akcentuota apie galimybes stiprinti institucijų duomenų saugumą būtent per žmogiškąjį faktorių, pateikta ES statistika ir kitų šalių požiūris į kibernetinę aplinką, nagrinėtos įvairių šalių tipinės propagandos schemos, pademonstruoti tiek rytų, tiek vakarų komunikacijos braižas ir klišės, tai pat akcentuotas pilietiškumas kaip priemonė atsispirti propagandai ir skatinti kritinį požiūrį į informaciją. Interaktyvios užduoties metu vadovai buvo paprašyti spėti, kurie iš pateiktų atvejų yra saugūs/tikri, o kurie skirti duomenų žvejybai ar virusų platinimui. Vyko diskusija, ar pilietiškumas turėtų būti atrankos į valstybės tarnybą kriterijus.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Visų tinklaveikos renginių metu dalyvavo kvietiniai svečiai: verslo, akademinės visuomenės atstovai bei politikai, kurie skaitė pranešimus, dalijosi asmenine patirtimi bei dalyvavo diskusijose. Iš viso tinklaveikos renginiuose dalyvavo 219 įstaigų vadovai (iš jų 134 dalyvavo ne mažiau nei trijuose renginiuose).

Atnaujinimo data: 2023-12-19