VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪROS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Viešojo valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Agentūroje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Agentūroje:

1. Asmens duomenys, nurodyti Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojo valdymo agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 27V-127 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojo valdymo agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, tvarkomi jame nurodytais duomenų tvarkymo tikslais.

2. Pranešėjų apsauga – Privatumo pranešimas.

3. Korupcijos prevencija – Privatumo pranešimas.

4. Konsultacijos ir prašymai pateikti informaciją – Privatumo pranešimas.

5. Skundų nagrinėjimas – Privatumo pranešimas.

6. Prašymai įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, teises ir pranešimai apie Agentūroje įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą – Privatumo pranešimas.

7. Naujienlaiškiai – Privatumo pranešimas.

8. Studentai, atliekantys ar siekiantys atlikti praktinį mokymą Agentūroje – Privatumo pranešimas.

9. Agentūros organizuojamų posėdžių, pasitarimų, metodinių konsultacijų ar kitų renginių dalyviai – Privatumo pranešimas.

Agentūroje tvarkomų asmens duomenų kilmė

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis Agentūroje galime gauti iš:

1. Jūsų tiesiogiai;

2. Jūsų atstovo;

3. duomenų subjekto, pateikiančio, pvz., skundą dėl Jūsų veiksmų, neveikimo ir kt.;

4. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (pvz., kai jos persiunčia Jūsų prašymą ar skundą ir kt.);

5. valstybės registrų ir informacinių sistemų, kai asmens duomenų gavimas yra būtinas prašymui, skundui nagrinėti.

Agentūros tvarkomų asmens duomenų perdavimas

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis Agentūra gali perduoti:

1. vykdant teisės aktuose nustatytą ,,vieno langelio“ principą – valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kompetentingoms nagrinėti Jūsų atsiųstą prašymą, skundą (kai juos nagrinėti nepriklauso Agentūros kompetencijai);

2. ginčui dėl Agentūros priimto sprendimo nagrinėti, pvz., teismams;

3. kreipiantis kitoms institucijoms, esant teisėtam pagrindui ir tikslui duomenis gauti: pvz., teisėsaugos institucijai ir pan.

Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų Agentūra tretiesiems asmenims neperduoda.

Kiek laiko Agentūroje saugomi Jūsų duomenys?

Agentūra Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Agentūros veiklą reguliuojantys teisės aktai.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Kokias teises turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Agentūrą dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

2. teisę susipažinti su duomenimis;

3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6. teisę į duomenų perkeliamumą*;

7. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Agentūroje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.

Informuojame, kad nesutikdami su Agentūros sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Agentūrą su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo asmens tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Agentūroje nėra nagrinėjami.

Prašymai Agentūroje dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: Prašymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo:

1. asmeniškai Agentūros adresu: Šventaragio g. 2 (įėjimas iš Pilies g.), 01510 Vilnius;

2. paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius;

3. elektroniniu paštu: [email protected];

4. Per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

1. prašymas turi būti įskaitomas;

 2. prašymas turi būti pasirašytas;

3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;

4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;

 5. jeigu prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

1. teikiant prašymą asmeniškai – pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Agentūros darbuotojui;

2. teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis – kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;

3. teikiant prašymą elektroniniu paštu – prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

4. teikiant prašymą per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ – toks pateikimo būdas bus laikomas tinkamu asmens tapatybės patvirtinimu.

Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta notaro arba kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, jeigu pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl Agentūros naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio prašymo pasirašyti elektroninio identifikavimo priemonėmis nereikia).

Per kiek laiko Agentūra atsakys?

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Atnaujinimo data: 2023-11-22