„Valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas („Lyderystės akademija“)“

A close-up of a logo

Description automatically generated

Viešojo valdymo agentūra, įgyvendindama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, su Centrine projektų valdymo agentūra 2023 m. rugpjūčio 4 d. pasirašė projekto „Valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas („Lyderystės akademija“)“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“. Projektą įgyvendina Viešojo valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti centralizuotą valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemą, orientuotą į subalansuotais poreikiais pagrįstą ugdymo planavimą ir kokybišką ugdymo organizavimą taikant efektyviausias ir paveikiausias ugdymo priemones ir metodus bei praktinę vertę vadovų ir jų vadovaujamų valstybės tarnybos įstaigų veiklos organizavimui ir valdymui.

Projekto veiklos ir rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti ir įdiegti valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemą („Lyderystės akademija“). Šiam tikslui pasiekti bus įdiegta e. mokymų platforma, sukurti ir įdiegti mokymų dalyvių poreikius atitinkantys įvadiniai naujai paskirtų valstybės tarnybos įstaigų vadovų mokymo moduliai, sukurtos ir aprobuotos valstybės tarnybos įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo ir ugdymo poreikių nustatymo metodika ir individualizuotos mokymo programos. Parengtos kompetencijų ugdymo programos bus susietos su kompetencijų modeliu ir jame išskirtomis įstaigų vadovams būtinomis kompetencijomis, o kompetencijų ugdymo mokymai siekiant didžiausio efektyvumo bus rengiami derinant skirtingas ugdymo formas ir priemones.  Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 150 valstybės tarnybos vadovų.

Projekto tikslinė grupė

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, asmenys, turintys teisę atkurti įstaigos vadovo ar įstaigos vadovo pavaduotojo statusą, valstybės tarnautojai (ir/ar dirbantys pagal darbo sutartis darbuotojai), einantys valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracijos struktūrinio padalinio vadovo pareigas, kurių veiklą teigiamai vertina šių įstaigų vadovai bei rekomenduoja dalyvauti kompetencijų ugdymo sistemoje, valstybės pareigūnai, žvalgybos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, taip pat valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, vadovai ir jų pavaduotojai, įstaigų, kurios centralizuotai atlieka dalį viešojo sektoriaus subjektų bendrųjų funkcijų, vadovai ir jų pavaduotojai, Vyriausybės strateginės analizės centro vadovas ir jo pavaduotojai.

Projekto trukmė – 14 mėnesių. Projekto vertė yra 2 755 405,03 Eur, iš jų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos – 2 447 102,90 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 308 302,13 Eur.

Projektu sprendžiamos problemos

Šiandienos valstybės tarnyba nepertraukiamai sprendžia valstybės tarnybos vadovų lyderystės iššūkius, nes kasdien susiduriama su vadovų-lyderių, gebančių greitai ir laiku reaguoti į besikeičiančius visuomenės poreikius ir kylančius uždavinius, stoka, kuriems trūksta kompetencijų ir žinių ambicingoms komandoms suburti ir pasiekti reikšmingų pasiekimų, atliepiančių aktualius šio amžiaus ir ateities iššūkius. Nuo vadovo turimų kompetencijų priklauso jo vadovaujamos organizacijos veiklos rezultatai, todėl vadovų kompetencijų nustatymas, matavimas, vertinimas bei tobulinimas yra vienas esminių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės veiksnių.

Centralizuotas vadovų korpuso kompetencijų valdymas (nustatymas, matavimas ir vertinimas) bei jų tobulinimas sukurs prielaidas valstybės mastu nustatyti ir vertinti esamo vadovų korpuso pajėgumus, stiprinti tobulintinas vietas, taikant pažangias, kompleksines ir vienodos kokybės priemones. Šios sistemos kūrimas ir diegimas yra susijęs su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 9.3.8 papunktyje nustatyta priemone „Sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus lyderių – vadovų – centralizuotą ugdymo sistemą (įsteigti Lyderystės akademiją)“.

Įgyvendinant projektą bus tiesiogiai prisidedama prie Nacionalinio pažangos plano horizontaliųjų principų įgyvendinimo: lygių galimybių, inovatyvumo (kūrybiškumo) ir  darnaus vystymosi principų.

Privatumo pranešimas dėl asmens duomenų naudojimo.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-02