„Strateginių kompetencijų nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemos sukūrimas ir diegimas viešajame sektoriuje“

A close-up of a logo

Description automatically generated

Viešojo valdymo agentūra, įgyvendindama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, su Centrine projektų valdymo agentūra 2023 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė projekto  „Strateginių kompetencijų nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemos sukūrimas ir diegimas viešajame sektoriuje“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“. Projektą įgyvendina Viešojo valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemą, kuri padėtų subalansuoti atskirų viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų ugdymo poreikius, padėtų tinkamai planuoti ir užtikrintų kokybišką kompetencijų ugdymo organizavimą, taikant efektyviausius ugdymo metodus ir būdus.

Projekto veiklos ir rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti ir įdiegti strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemą.  Planuojama parengti ir organizuoti:

  • mokymo programas ir atitinkamai pagal nustatytą poreikį parengti skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės mokymo modulius, kuriuose bus nustatytas mokymo turinys, įvairūs mokymo metodai, užtikrinantys optimalų ir efektyviausią mokomosios medžiagos perteikimą, įvairios mokymo formos, mokymo apimtis.

Pagal poreikį šių mokymo programų moduliai pagal temas/sritis bei tikslinę auditoriją bus skirti specialistams ir vidurinės grandies vadovams. Planuojama parengti ir patalpinti į virtualią mokymosi aplinką apie 36 modulius pagal nustatytą poreikį, taip pat ir anglų ir/ar prancūzų kalbomis;

  • strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo metodiką, kuri padės nustatyti ir įvertinti viešojo sektoriaus specialistų ir vidurinės grandies vadovų ugdymo poreikius, įvertinti vykusių mokymų kokybę bei mokymų programų modulių aktualumą, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų poreikius;
  • organizuoti mokymus 16 000 viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės įgūdžių ugdymui.

Projekto tikslinė grupė

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai (įskaitant statutinius valstybės tarnautojus ir diplomatinį rangą turinčius statutinius valstybės tarnautojus), darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės pareigūnai, žvalgybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės kontrolės darbuotojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, darbuotojai, įstaigų, kurios centralizuotai atlieka dalį viešojo sektoriaus subjektų bendrųjų funkcijų, darbuotojai, regionų plėtros tarybų ir Vyriausybės strateginės analizės centro darbuotojai ir vidurinės grandies vadovai.

Projekto trukmė – 16 mėnesių. Projekto vertė yra 2 367 659,87 Eur, iš jų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos – 2 265 532,33 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 102 127,54 Eur.

Projektu sprendžiamos problemos

Projektas prisidės prie reikšmingo postūmio šalies skaitmeninei transformacijai vystant viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninius įgūdžius, kurie padidins Lietuvos gyventojams teikiamų viešųjų ir / ar administracinių e. paslaugų prieinamumą, kokybę bei savalaikiškumą. Šiuo metu nėra sukurtos, įdiegtos ir veikiančios vieningos viešojo sektoriaus darbuotojų ugdymo ir palaikymo sistemos, kuri sudarytų galimybes sistemiškai ugdyti ir tobulinti darbuotojų strategines kompetencijas.

Nesant strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemos didėja kompetencijų tobulinimo kaštai, kyla neefektyvaus lėšų naudojimo rizika netikslingai ugdant kompetencijas, neužtikrinama ugdymo kokybė, nestebima kompetencijų tobulinimo pažanga ir jų įtaka institucijų veiklos rezultatams. Nėra sukurta aiškių mokymo programų modulių viešojo sektoriaus specialistams ir vidurinės grandies vadovams, nesukurta strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo metodika, nėra mechanizmo, užtikrinančio, kad strateginės kompetencijos valstybės mastu būtų stiprinamos sistemiškai, periodiškai.

Siekiant ugdyti viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimus ir strategines kompetencijas, būtinas sisteminis požiūris bei perspektyvos. Atlikti tyrimai patvirtina, jog fragmentiniai mokymai, neturint sistemos nesukuria reikiamos pridėtinės vertės ir negali pakeisti gebėjimų iš esmės.

Todėl įdiegus strateginių kompetencijų nustatymo, palaikymo ir ugdymo sistemą, kuri sudarys prielaidas valstybės mastu nustatyti ir vertinti esamų viešojo sektoriaus darbuotojų ugdymo poreikius, stiprinti tobulintinas vietas, taikant pažangias, kompleksines ir vienodos kokybės priemones.

Projektu prisidedama prie 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždavinio „Stiprinti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą viešojo valdymo institucijose“, 2022-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) plano „Naujos kartos Lietuva“ 6-ojo komponento „Viešojo valdymo transformacija“ reformos „Veiksmingas viešasis sektorius“ įgyvendinimo.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-02