Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka yra decentralizuota, Viešojo valdymo agentūra joje nedalyvauja – visus darbo konkursų organizavimo ir vykdymo darbus atlieka pačios įstaigos. Taigi visais konkurso organizavimo klausimais pretendentai, siekiantys užimti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, turi kreiptis į konkursą organizuojančią įstaigą, o iškilus techniniams klausimams naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarna – į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos tel. (8 5) 271 7777 arba [email protected].

Dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, konkurso organizavimo ir vykdymo galimų pažeidimų prašome kreiptis, pagal Viešojo administravimo įstatymą, į konkursą organizavusią įstaigą arba, pagal Darbo kodeksą, per 3 mėnesius į Darbo ginčų komisiją.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai (2 straipsnio 8 dalis); valstybės tarnyba – valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos arba užtikrinamas diplomatinės tarnybos institucijų funkcionavimas, arba padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas (2 straipsnio 11 dalis).

Atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešojo administravimo funkcijas gali įgyvendinti tik valstybės tarnautojai. Atitinkamai ir Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 2.4.3 papunktyje nurodytos pareigybės negali būti steigiamos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Paskelbtą konkursą, jei reikia, VATIS galima atšaukti.  Atšaukus konkursą, skelbimas bus pašalintas iš aktualių konkursų skelbimų sąrašo.

Norėdami atšaukti skelbiamą el. paslaugų modulyje konkursą, turėtumėte VATIS atlikti tokius veiksmus:

 1. Pasirinkite meniu KONKURSAI > Konkursai > pasirinkite formą „Darbuotojų pagal darbo sutartį pareigybės“ > spauskite įstaigos pavadinimą pasirinkto konkurso eilutėje – atsidarys langas „Prašymas skelbti konkursą“;
 2. atsidariusiame lange pasirinkite kortelę „Konkursas“;
 3. spauskite mygtuką „Redaguoti“;
 4. laukelyje „Konkurso rezultatas“ parinkite reikšmę „Neįvyko“. Atsiras dar vienas laukelis „Neįvykimo priežastis“;
 5. laukelyje „Neįvykimo priežastis“ parinkite jums tinkamą reikšmę iš galimų pateikiamų variantų, pvz.:„[KN_5] Į pareigas priimančio asmens sprendimu konkursas atšauktas;
 6. spauskite mygtuką „Saugoti“.

Viešojo valdymo agentūrai grąžinus tikslinti pareigybės aprašymą, jį patikslinus atliekami tokie veiksmai:

 1. pasirinkite meniu KONKURSAI > Konkursai. Atsivėrus langui „Konkursų valdymas“, pasirinkite formą „Darbuotojų pagal darbo sutartį pareigybės“;
 2. grąžinto tikslinti skelbimo eilutėje spauskite įstaigos pavadinimą – pateksite į grąžinto prašymo langą;
 3. atsivėrusiame prašymo lange spauskite pareigybės pavadinimą;
 4. atsivėrusiame lange „Pareigybės duomenys“ spauskite kortelę „Aprašymas“;
 5. spauskite aktualaus pareigybės aprašymo galiojimo pradžios datą – atsivers pareigybės aprašymo teksto langas;
 6. spauskite „Redaguoti“, patikslinkite pareigybės aprašymo tekstą ir spauskite „Saugoti“;
 7. spauskite „Grįžti“ – pateksite į langą „Pareigybės duomenys“;
 8. spauskite „Grįžti“ – grįšite į prašymo skelbti konkursą langą (matysite senąjį (nepataisytą) pareigybės aprašymo tekstą);
 9. spauskite „Redaguoti“ ir „Saugoti“ – pareigybės aprašymo lange atsiras pataisytas pareigybės aprašymo tekstas;
 10. pateikite prašymą Viešojo valdymo agentūrai.

Norint užbaigti neįvykusį konkursą, atliekami tokie veiksmai:

 1. pasirinkite meniu KONKURSAI > Konkursai. Atsivėrus langui „Konkursų valdymas“, pasirinkite formą „Darbuotojų pagal darbo sutartį pareigybės“;
 2. atsivėrusiame prašymo lange spauskite pareigybės pavadinimą;
 3. atsivėrusiame lauke spauskite mygtuką „Konkursas“ ir mygtuką „Redaguoti“;
 4. lauke „Numatoma konkurso vykdymo įstaigoje data“ įveskite konkurso datą (įvykusio/neįvykusio);
 5. lauke „Konkurso rezultatas“ pasirinkite poziciją „[2] Neįvyko“;
 6. lauke „Neįvykimo priežastis“ pasirinkite iš klasifikatoriaus Jums aktualią priežastį;
 7. spauskite mygtuką „Saugoti.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursas organizuojamas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ nuostatomis.

Pažymėtina, kad Viešojo valdymo agentūra neorganizuoja ir nevykdo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų. Šiuos konkursus organizuoja pačios valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų valstybės ir savivaldybės įstaigos. 

Taip pat kviečiame susipažinti su Konkursų į konkursines pareigybes paskelbimo ir pretendentų prašymų tvarkymo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) instrukcija.

Prašymo skelbti konkursą pateikimo dieną pareigybės aprašymas turi atitikti tai dienai galiojančių teisės aktų nuostatas.

Ne. Dalyvavimas – tai funkcijos atlikimas/vykdymas drauge. Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali atlikti ir dalyvauti atliekant funkcijų viešojo administravimo srityse.

Pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnį, „Viešojo administravimo sritys: 1) administracinis reglamentavimas; 2) administracinių sprendimų priėmimas; 3) administracinių paslaugų teikimas; 4) teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra; 5) viešųjų paslaugų teikimo administravimas“.

Tokios galimybės nėra.