Pakaitinių valstybės tarnautojų atranka

Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, kuriais decentralizuojama pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atranka (atrankos, kurių procedūros pradėtos iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., baigiamos vykdyti iki tol galiojusia tvarka – centralizuotai). Priėmimo į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką nustato Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Bendrieji reikalavimai:

 • informacija pretendentams apie atranką turi būti prieinama, pateikiama aiškiai ir išsamiai;
 • organizuojant atranką priimami sprendimai turi būti skaidrūs, nešališki, pagrįsti ir aiškūs;
 • atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas komisijos, siekdamos atrinkti tinkamiausią pretendentą, atsižvelgdamos į pareigybės, į kurią vykdomas priėmimas, pobūdį, funkcijas, pretendentų skaičių ir kitas aplinkybes, turi teisę pasirinkti vertinimo etapų skaičių, iš Aprašo 5 punkte pateiktų vertinimo metodų ir kriterijų pasirinkti ir taikyti tinkamiausius vertinimo metodus ir kriterijus, spręsti kitus su atrankos organizavimu susijusius klausimus, kiek tai neprieštarauja Aprašo nuostatoms;
 • įstaigos, siekdamos pritraukti reikiamas kompetencijas turinčius asmenis dalyvauti atrankoje ir (ar) suteikti galimybę pretendentams įsivertinti savo motyvaciją eiti valstybės tarnautojo pareigas, gali organizuoti pretendentų pritraukimo renginius ar kitaip supažindinti pretendentus su pareigybės, į kurią planuojama vykdyti priėmimą, darbo pobūdžiu, darbo aplinka, sąlygomis ir organizacijos kultūra.

PAKAITINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Pareigybės aprašymo pateikimas Viešojo valdymo agentūrai:

 • Pareigybės aprašymo pateikimas Viešojo valdymo agentūrai. Įstaigos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) pateikia Viešojo valdymo agentūrai pareigybių, į kurias bus skelbiama atranka, aprašymus (toliau – pareigybės aprašymas).
 • Pareigybės aprašymo tikrinimas. Viešojo valdymo agentūra, gavusi pareigybės aprašymą, per 5 darbo dienas patikrina pareigybės aprašymo atitiktį Valstybės tarnybos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimams. Jei pareigybės aprašyme yra netikslumų, apie tai Viešojo valdymo agentūra per VATIS informuoja įstaigą.
 • Pareigybės aprašymo tikslinimas. Įstaiga per 7 darbo dienas nuo informacijos apie netikslumus gavimo dienos pašalina pareigybės aprašymo trūkumus ir patikslintą pareigybės aprašymą per VATIS pateikia Viešojo valdymo agentūrai. Įstaigai per 7 darbo dienas nepateikus patikslinto pareigybės aprašymo arba pateikus netinkamai patikslintą pareigybės aprašymą, įstaiga pareigybės aprašymą Viešojo valdymo agentūrai turi teisę pateikti pakartotinai ta pačia tvarka.
 • Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos paskelbimas. Įstaiga atranką Valstybės tarnybos portale per VATIS paskelbia per 3 darbo dienas po tinkamai parengto ir Viešojo valdymo agentūros patvirtinto pareigybės aprašymo.
 • Reikalavimai skelbimui Valstybės tarnybos portale. Skelbime nurodomas valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, pareigybei keliami reikalavimai, pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas, valstybės tarnautojo funkcijos, atrankos skelbimo numeris, galimi vertinimo metodai ir kriterijai, už atrankos organizavimą atsakingo įstaigos, organizuojančios atranką, atstovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono numeris), kita informacija, susijusi su atrankos procedūromis.
 • Pareigybės aprašymo redagavimas po atrankos paskelbimo. Paskelbus atranką, skelbime pateikta informacija apie valstybės tarnautojo pareigų pavadinimą, pareigybei keliamus reikalavimus, pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą, galimus vertinimo metodus ir kriterijus, valstybės tarnautojo funkcijas negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai ši informacija turi būti pakeista vykdant teisės aktų reikalavimus (Aprašo 5 p.).
 • Pakaitinio valstybės tarnautojo skelbimo sklaida. Atranką organizuojanti įstaiga turi teisę informaciją apie paskelbtą atranką papildomai paskelbti ir kituose informacijos šaltiniuose.
 • Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos atšaukimas. Įstaiga atranką gali atšaukti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka. Atšaukusi atranką įstaiga apie atrankos atšaukimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, per VATIS praneša pretendentams, pateikusiems prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Apie atrankos atšaukimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo atrankos atšaukimo, įstaiga paskelbia VATIS nurodydama atrankos atšaukimo priežastis.

Pretendentų dokumentų pateikimas ir atitikties reikalavimams vertinimas:

 • Pretendentų dokumentų pateikimas įstaigai. Pretendentas atranką organizuojančiai įstaigai per VATIS pateikia:
 1. prašymą;
 2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 patvirtintą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
 4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Aprašo 1 priedas);
 5. diplomo kopiją;
 6. atranką organizuojančios įstaigos prašymu – darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.
 • Pretendentų dokumentų priėmimas. Dokumentai ir informacija dalyvauti atrankoje priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos portale dienos. Buvę valstybės tarnautojai minėtus dokumentus ir informaciją teikia per tą patį 5 darbo dienų terminą.
 • Pretendentų dokumentų tikrinimas. Atranką organizuojanti įstaiga per 5 darbo dienas nuo dokumentų ir informacijos pateikimo termino pabaigos įvertina, ar pretendentas atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, kituose teisės aktuose ir pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus (toliau – Reikalavimai), išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytą atvejį, ir per VATIS informuoja pretendentą, ar jis atitinka Reikalavimus, ar ne.
 • Pretendentų dokumentų tikslinimas. Jeigu atranką organizuojančiai įstaigai iškyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo, ji per 5 darbo dienas nuo Apraše nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per VATIS papildomai pateikti prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as).
 • Pretendentų dokumentų vertinimas ir papildomas tikslinimas. Pretendentas per 5 darbo dienas nuo atranką organizuojančios įstaigos prašymo gavimo pateikia per VATIS prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as). Dėl objektyvių aplinkybių (pretendento laikinas nedarbingumas, reikia daugiau laiko gauti reikiamus dokumentus iš trečiųjų asmenų ar kt.), atranką organizuojanti įstaiga terminą dokumentų kopijoms pateikti gali pratęsti iki 3 darbo dienų. Pretendentui nepateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), laikoma, kad jis neatitinka Reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti atrankoje. Pretendentui, pateikusiam prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijas, per 3 darbo dienas atranką organizuojanti įstaigaper VATIS praneša, ar jis atitinka Reikalavimus. Jeigu pretendentas neatitinka Reikalavimų, jam neleidžiama dalyvauti atrankoje. Atranką organizuojanti įstaiga per 3 darbo dienas nuo prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų) gavimo dienos arba dienos, kurią sueina terminas pateikti prašomų dokumentų kopijas, o pretendentas prašomų dokumentų kopijų nepateikia, per VATIS informuoja pretendentą, kad jam neleidžiama dalyvauti atrankoje, nurodydama tokio sprendimo priežastis.
 • Atrankos stabdymas ir buvusių valstybės tarnautojų gebėjimų tikrinimas. Jeigu Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją yra pateikęs (-ę) buvęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai), turintis (-ys) teisę atkurti statusą ir atitinkantis (-ys) reikalavimus, atranką organizuojanti įstaiga atrankos procedūras sustabdo ir per 10 darbo dienų nuo atrankos sustabdymo patikrina buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) gebėjimus atlikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka ir per 5 darbo dienas nuo gebėjimų atlikti pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo dienos raštu informuoja Viešojo valdymo agentūrą apie šio patikrinimo rezultatus. Atrankos procedūros sustabdomos pasibaigus Aprašo 17 punkte nustatytam dokumentų pateikimo terminui ir apie atrankos sustabdymą per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos per VATIS informuojami dokumentus pateikę pretendentai. Asmuo, turintis teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą ir pateikęs prašymą į atranką, turi apie tai informuoti atranką organizuojančią įstaigą pateikdamas Viešojo valdymo agentūros raštą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą.
 • Atrankos procedūrų vykdymo atnaujinimas po buvusio valstybės tarnautojo gebėjimų patikrinimo. Jeigu, įstaigai patikrinus buvusio valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, buvęs valstybės tarnautojas nepriimamas į valstybės tarnautojo pareigas, atranką organizuojanti įstaiga, per 2 darbo dienas nuo buvusio valstybės tarnautojo gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimo dienos atnaujina atrankos procedūras ir apie tai per VATIS informuoja dokumentus pateikusius pretendentus.
 • Asmenų iš pretendentų rezervo vertinimas. Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyti pretendento į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas mutatis mutandis tikrinami Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka. Asmenys į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas priimami iš asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą. Jeigu reikalavimus atitinkančių asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, nėra, pakaitiniu valstybės tarnautoju gali būti atrenkamas asmuo iš kitų į pretendentų rezervą įtrauktų asmenų arba atrenkamas kitas asmuo. Toks asmuo į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimamas Vyriausybės nustatyta tvarka patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Asmuo, įtrauktas į pretendentų rezervą ir pateikęs prašymą į atranką, apie tai turi informuoti atranką organizuojančią įstaigą, pateikdamas Viešojo valdymo agentūros raštą, kuriame nurodoma, kad asmuo yra įtrauktas į pretendentų rezervą.

Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos komisijos darbas:

 • Atrankos komisijos sudarymas. Atrankos komisiją sudaro valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo, o jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo yra kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas.
 • Atrankos komisijos sudėtis. Atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių. Atrankos komisijos narių skaičius turi būti nelyginis. Atrankos komisijos nariu turi būti skiriamas tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas ir (ar) jo įgaliotas kitas asmuo. Atrankos komisijos nariais gali būti skiriami biudžetinių, viešųjų ir kitų įstaigų atstovai (valstybės tarnautojai, valstybės pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), taip pat ekspertai, atrinkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos sekretoriumi gali būti skiriamas komisijos narys arba kitas asmuo.
 • Stebėtojai. Vertinant pretendentus, atrankos komisijoje stebėtojo teisėmis gali dalyvauti įstaigoje, į kurią priimamas valstybės tarnautojas, veikiančios profesinės sąjungos, darbo tarybos ar kito Lietuvos Respublikoje įregistruoto viešojo juridinio asmens, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai (toliau – stebėtojai). Atrankos komisijoje gali dalyvauti ne daugiau negu 5 stebėtojai. Prašymą dalyvauti atrankos komisijoje stebėtojo teisėmis stebėtojai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo atrankos komisijoje pradžios elektroniniu paštu pateikia atranką organizuojančiai įstaigai, nurodydami savo vardą ir pavardę. Jeigu prašymus pateikia daugiau negu 5 stebėtojai, pirmenybė stebėti pretendentų vertinimą nustatoma pagal prašymo pateikimo atranką organizuojančiai įstaigai laiką.
 • Pretendentų vertinimo planas. Likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pretendentų vertinimo komisijoje dienos, komisija sudaro pretendentų vertinimo organizavimo planą, kuriame aptariami pretendentų vertinimo komisijoje metu naudotini vertinimo kriterijai ir metodai, vertinimo balų skaičiavimo procedūra, jeigu bus taikomas daugiau nei vienas vertinimo metodas, nusprendžiama, ar pretendentai bus vertinami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, o jeigu bus, – kokiu būdu, parengiami klausimai, užduotys ir jų vertinimo kriterijai, nustatomi pretendentų vertinimo etapai, aptariami kiti su pretendentų vertinimu susiję klausimai. Komisijos nariai privalo užtikrinti parengtų klausimų ir užduočių konfidencialumą.
 • Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimas. Valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalingos (-ų) užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
 • Pretendentų vertinimo kriterijai. Pretendentų vertinimo komisijoje kriterijai yra kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms tinkamai atlikti, ir tinkamumas eiti valstybės tarnautojo pareigas.
 • Informacija pretendentams apie vertinimą. Apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką, vietą ir eigą, Aprašo 32 punkte nurodytą informaciją apie pretendentų vertinimo komisijoje metu taikytinus vertinimo kriterijus ir metodus, vertinimo balų skaičiavimo procedūrą, prašymo atsiėmimą, nusprendus nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, atranką organizuojanti įstaiga praneša pretendentams per VATIS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.
 • Pretendentų vertinimo įforminimas. Pretendentų vertinimo komisijoje eiga ir rezultatai įforminami protokolu.
 • Atrankos metodai. Pretendentų vertinimui komisijoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai: interviu, praktinė užduotis, esė, testas, namų darbų užduotis.
 • Pretendentų vertinimas balais. Pretendentų vertinimo komisijoje metu kiekvienas komisijos narys pretendentų kompetencijas ir gebėjimus, kurių reikia pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, bei tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas vertina individualiai pagal atskirą (-us) vertinimo metodą (-us), išskyrus testą, – nuo 1 iki 10 balų vadovaudamiesi Aprašo 2 priedu ir užpildydami individualaus vertinimo lentelę. Testas vertinamas pagal teisingų atsakymų dalį teste pagal 10 balų skalę. Žemiausias testo įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų.
 • Komisijos darbo fiksavimas. Pretendentų vertinimo komisijoje eigai fiksuoti ir vertinimo objektyvumui užtikrinti daromas skaitmeninis garso (ir) ar vaizdo įrašas. Skaitmeninis garso (ir) ar vaizdo įrašas daromas viso pretendentų vertinimo komisijoje metu, išskyrus pertraukas. Laikmena su skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu pridedama prie protokolo. Raštu atliktos užduotys taip pat pridedamos prie protokolo.
 • Atrankos dokumentų saugojimas. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Protokolas, raštu atliktos užduotys, laikmena su skaitmeniniu garso (ir) ar vaizdo įrašu saugomi įstaigoje, kurioje organizuotas vertinimas, vienus metus nuo vertinimo pabaigos.
 • Atrankos rezultatai. Pretendentų vertinimą komisijoje laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas.
 • Po pretendentų vertinimo komisijoje. Atranką organizuojanti įstaiga per 3 darbo dienas nuo pretendentų vertinimo atrankos komisijoje pabaigos informuoja per VATIS atrinktą pretendentą apie jo vertinimo atrankos komisijoje rezultatą. 
 • Susipažinimas su atrankos dokumentais. Pretendentas po pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos turi teisę  atranką organizuojančioje įstaigoje ar nuotoliniu būdu susipažinti su atrankos skaitmeniniu garso ir (ar) vaizdo įrašu ta apimtimi, kiek tai susiję su jo vertinimu komisijoje, protokolu ir savo spręstomis užduotimis, dalyvaujant atranką organizavusios įstaigos atstovui. Atrankos skaitmeninio garso ir (ar) vaizdo įrašas, pretendentų spręstos užduotys ir protokolas pretendentams neišduodami, išskyrus Aprašo 48 punkte nustatytą atvejį, kai pretendentams išduodamas protokolo išrašas.

Viešojo valdymo agentūros komentaras 

 • Pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas savarankiškai organizuoja ir vykdo įstaiga, inicijavusi atranką. Viešojo valdymo agentūra šiame procese nedalyvauja. Atkreipiame dėmesį, kad Aprašas nenustato atrankos laimėtojo tikrinimo Valstybės tarnautojų registre, Vidaus reikalų pareigūnų registre, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.

 • Aprašo 53 punkte nustatyta, kad kai pretendentų vertinimą konkurso komisijoje laimėjęs pretendentas atsisako būti Viešojo valdymo agentūros siūlomas į pareigas priimančiam asmeniui arba nustatoma, kad pretendentas neatitinka Reikalavimų, Viešojo valdymo agentūra ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos per VATIS siūlo eiti valstybės tarnautojo pareigas antrajam pagal vertinimo rezultatus pretendentui, surinkusiam ne mažiau kaip 6 balus, o šiam atsisakius – atitinkamai pagal vertinimo rezultatus kitam iš eilės pretendentui, surinkusiam ne mažiau kaip 6 balus.

Manytume, kad atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas atveju galėtų būti analogiškai, t. y. įstaiga galėtų siūlyti pareigas antrajam pagal vertinimo rezultatus pretendentui, surinkusiam ne mažiau kaip 6 balus, o šiam atsisakius – atitinkamai pagal vertinimo rezultatus kitam iš eilės pretendentui, surinkusiam ne mažiau kaip 6 balus. 

 • Primename, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. įstaiga, organizuojanti pakaitinio valstybės tarnautojo atranką, per 5 darbo dienas nuo  pretendentų dokumentų ir informacijos pateikimo termino pabaigos įvertina, ar pretendentas atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, kituose teisės aktuose ir pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus (toliau – Reikalavimai), išskyrus  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 21 punkte nurodytą atvejį, ir per VATIS informuoja pretendentą, ar jis atitinka Reikalavimus, ar ne. 

SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos per VATIS informuodamos pretendentus, ar jie atitinka Reikalavimus, VATIS turi suaktualinti pretendentams siunčiamą žinutės tekstą. Pretendentams turi būti pateikiama tik su konkrečia pakaitinio valstybės tarnautojo atranka susijusi informacija, t. y. VATIS šiuo metu pateikiamas šabloninis atsakymo tekstas turi būti tinkamai suredaguojamas, jį aktualizuojant pagal galiojančius teisės aktus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad kompleksinis vertinimas atliekamas tik pretendentams, dalyvaujantiems konkurse į įstaigos vadovo pareigas, todėl šią informaciją taip pat būtina pašalinti iš pretendentui siunčiamo teksto.

Atnaujinimo data: 2023-11-22