BDAR
Close

Vykdomi projektai

Viešojo valdymo agentūra, įgyvendindama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, su Centrine projektų valdymo agentūra 2023 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė projekto „Strateginių kompetencijų nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemos sukūrimas ir diegimas viešajame sektoriuje“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“. Projektą įgyvendina Viešojo valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemą, kuri padėtų subalansuoti atskirų viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų ugdymo poreikius, padėtų tinkamai planuoti ir užtikrintų kokybišką kompetencijų ugdymo organizavimą, taikant efektyviausius ugdymo metodus ir būdus.

Projekto veiklos ir rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti ir įdiegti strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemą.  Planuojama parengti ir organizuoti:

 • mokymo programas ir atitinkamai pagal nustatytą poreikį parengti skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės mokymo modulius, kuriuose bus nustatytas mokymo turinys, įvairūs mokymo metodai, užtikrinantys optimalų ir efektyviausią mokomosios medžiagos perteikimą, įvairios mokymo formos, mokymo apimtis. Pagal poreikį šių mokymo programų moduliai pagal temas/sritis bei tikslinę auditoriją bus skirti specialistams ir vidurinės grandies vadovams. Planuojama parengti ir patalpinti į virtualią mokymosi aplinką apie 36 modulius pagal nustatytą poreikį, taip pat ir anglų ir/ar prancūzų kalbomis;
 • strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo metodiką, kuri padės nustatyti ir įvertinti viešojo sektoriaus specialistų ir vidurinės grandies vadovų ugdymo poreikius, įvertinti vykusių mokymų kokybę bei mokymų programų modulių aktualumą, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų poreikius;
 • organizuoti mokymus 16 000 viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės įgūdžių ugdymui.

Projekto tikslinė grupė

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai (įskaitant statutinius valstybės tarnautojus ir diplomatinį rangą turinčius statutinius valstybės tarnautojus), darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės pareigūnai, žvalgybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės kontrolės darbuotojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, darbuotojai, įstaigų, kurios centralizuotai atlieka dalį viešojo sektoriaus subjektų bendrųjų funkcijų, darbuotojai, regionų plėtros tarybų ir Vyriausybės strateginės analizės centro darbuotojai ir vidurinės grandies vadovai.

Projekto trukmė – 16 mėnesių. Projekto vertė yra 2 367 659,87 Eur, iš jų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos – 2 265 532,33 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 102 127,54 Eur.

Projektu sprendžiamos problemos

Projektas prisidės prie reikšmingo postūmio šalies skaitmeninei transformacijai vystant viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninius įgūdžius, kurie padidins Lietuvos gyventojams teikiamų viešųjų ir / ar administracinių e. paslaugų prieinamumą, kokybę bei savalaikiškumą. Šiuo metu nėra sukurtos, įdiegtos ir veikiančios vieningos viešojo sektoriaus darbuotojų ugdymo ir palaikymo sistemos, kuri sudarytų galimybes sistemiškai ugdyti ir tobulinti darbuotojų strategines kompetencijas.

Nesant strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemos didėja kompetencijų tobulinimo kaštai, kyla neefektyvaus lėšų naudojimo rizika netikslingai ugdant kompetencijas, neužtikrinama ugdymo kokybė, nestebima kompetencijų tobulinimo pažanga ir jų įtaka institucijų veiklos rezultatams. Nėra sukurta aiškių mokymo programų modulių viešojo sektoriaus specialistams ir vidurinės grandies vadovams, nesukurta strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo metodika, nėra mechanizmo, užtikrinančio, kad strateginės kompetencijos valstybės mastu būtų stiprinamos sistemiškai, periodiškai.

Siekiant ugdyti viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimus ir strategines kompetencijas, būtinas sisteminis požiūris bei perspektyvos. Atlikti tyrimai patvirtina, jog fragmentiniai mokymai, neturint sistemos nesukuria reikiamos pridėtinės vertės ir negali pakeisti gebėjimų iš esmės.

Todėl įdiegus strateginių kompetencijų nustatymo, palaikymo ir ugdymo sistemą, kuri sudarys prielaidas valstybės mastu nustatyti ir vertinti esamų viešojo sektoriaus darbuotojų ugdymo poreikius, stiprinti tobulintinas vietas, taikant pažangias, kompleksines ir vienodos kokybės priemones.

Projektu prisidedama prie 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždavinio „Stiprinti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą viešojo valdymo institucijose“, 2022-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) plano „Naujos kartos Lietuva“ 6-ojo komponento „Viešojo valdymo transformacija“ reformos „Veiksmingas viešasis sektorius“ įgyvendinimo.

Viešojo valdymo agentūra, įgyvendindama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, su Centrine projektų valdymo agentūra 2023 m. rugpjūčio 4 d. pasirašė projekto „Valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas („Lyderystės akademija“)“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“. Projektą įgyvendina Viešojo valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti centralizuotą valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemą, orientuotą į subalansuotais poreikiais pagrįstą ugdymo planavimą ir kokybišką ugdymo organizavimą taikant efektyviausias ir paveikiausias ugdymo priemones ir metodus bei praktinę vertę vadovų ir jų vadovaujamų valstybės tarnybos įstaigų veiklos organizavimui ir valdymui.

Projekto veiklos ir rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti ir įdiegti valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistemą („Lyderystės akademija“). Šiam tikslui pasiekti bus įdiegta e. mokymų platforma, sukurti ir įdiegti mokymų dalyvių poreikius atitinkantys įvadiniai naujai paskirtų valstybės tarnybos įstaigų vadovų mokymo moduliai, sukurtos ir aprobuotos valstybės tarnybos įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo ir ugdymo poreikių nustatymo metodika ir individualizuotos mokymo programos. Parengtos kompetencijų ugdymo programos bus susietos su kompetencijų modeliu ir jame išskirtomis įstaigų vadovams būtinomis kompetencijomis, o kompetencijų ugdymo mokymai siekiant didžiausio efektyvumo bus rengiami derinant skirtingas ugdymo formas ir priemones.  Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 150 valstybės tarnybos vadovų.

Projekto tikslinė grupė

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, asmenys, turintys teisę atkurti įstaigos vadovo ar įstaigos vadovo pavaduotojo statusą, valstybės tarnautojai (ir/ar dirbantys pagal darbo sutartis darbuotojai), einantys valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracijos struktūrinio padalinio vadovo pareigas, kurių veiklą teigiamai vertina šių įstaigų vadovai bei rekomenduoja dalyvauti kompetencijų ugdymo sistemoje, valstybės pareigūnai, žvalgybos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, taip pat valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, vadovai ir jų pavaduotojai, įstaigų, kurios centralizuotai atlieka dalį viešojo sektoriaus subjektų bendrųjų funkcijų, vadovai ir jų pavaduotojai, Vyriausybės strateginės analizės centro vadovas ir jo pavaduotojai.

Projekto trukmė – 14 mėnesių. Projekto vertė yra 2 755 405,03 Eur, iš jų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos – 2 447 102,90 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 308 302,13 Eur.

Projektu sprendžiamos problemos

Šiandienos valstybės tarnyba nepertraukiamai sprendžia valstybės tarnybos vadovų lyderystės iššūkius, nes kasdien susiduriama su vadovų-lyderių, gebančių greitai ir laiku reaguoti į besikeičiančius visuomenės poreikius ir kylančius uždavinius, stoka, kuriems trūksta kompetencijų ir žinių ambicingoms komandoms suburti ir pasiekti reikšmingų pasiekimų, atliepiančių aktualius šio amžiaus ir ateities iššūkius. Nuo vadovo turimų kompetencijų priklauso jo vadovaujamos organizacijos veiklos rezultatai, todėl vadovų kompetencijų nustatymas, matavimas, vertinimas bei tobulinimas yra vienas esminių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės veiksnių.

Centralizuotas vadovų korpuso kompetencijų valdymas (nustatymas, matavimas ir vertinimas) bei jų tobulinimas sukurs prielaidas valstybės mastu nustatyti ir vertinti esamo vadovų korpuso pajėgumus, stiprinti tobulintinas vietas, taikant pažangias, kompleksines ir vienodos kokybės priemones. Šios sistemos kūrimas ir diegimas yra susijęs su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 9.3.8 papunktyje nustatyta priemone „Sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus lyderių – vadovų – centralizuotą ugdymo sistemą (įsteigti Lyderystės akademiją)“.

Įgyvendinant projektą bus tiesiogiai prisidedama prie Nacionalinio pažangos plano horizontaliųjų principų įgyvendinimo: lygių galimybių, inovatyvumo (kūrybiškumo) ir  darnaus vystymosi principų.

 

 

Valstybės tarnybos departamentas, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, su Europos socialinio fondo agentūra 2018 m. rugsėjo 19 d. pasirašė projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“. Projektą  įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas.

Projekto tikslas – sustiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strategines kompetencijas.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti unikalias ir mokymų dalyvių poreikius atitinkančias mokymo programas, skirtas  ugdyti vidurinės grandies vadovų strategines kompetencijas.  Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 2000 valstybės tarnautojų – aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandis.

Projekto trukmė – 20 mėnesių. Projekto vertė yra 735 762,48 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 632 145,24 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 103 617,24 Eur. 

________________________________

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ įgyvendino projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ veiklas:

mokymai „Lyderystės gebėjimų stiprinimas“ (24 akad. val.);

mokymai „Veiklos valdymo gebėjimų stiprinimas“ (12 akad. val.); 

mokymai „Strateginio požiūrio gebėjimų stiprinimas“ (12 akad. val.); 

mokymai „Komunikacijos įgūdžių stiprinimas“ (12 akad. val.).

Projekto tikslinė grupė – vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandis – valstybės tarnautojai (politinio asmeninio pasitikėjimo, įstaigų vadovai, karjeros ir statutiniai), valstybės tarnautojai, dirbantys institucijose ir įstaigose, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. d. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ arba Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

Šio projekto metu apmokyta ne mažiau nei 2000 unikalių (t. y. vienas asmuo bet kuriame mokyme gali dalyvauti tik vieną kartą) asmenų.

2020 m.  lapkričio 27 d. su Europos socialinio fondo agentūra  pasirašytas susitarimas dėl papildomo Projekto Nr. 10.1.5-ESFA-V-924-01-0003 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ (toliau – Projektas) finansavimo, įgyvendinant naują Projekto veiklą  „Mokymų savanoriškos veiklos skatinimo viešajame sektoriuje organizavimas“.

Naujos projekto veiklos tikslas - mokyti 500 asmenų, formuojant valstybės tarnautojų savanorystės kultūros diegimo viešajame sektoriuje gebėjimus ir įgūdžius, atskleidžiant savanoriavimo resursus ir svarbą kolektyvuose, įsisavinant savanoriškų bendruomeninių veiklų iniciavimo ir sisteminio įtvirtinimo savo organizacijose metodus.

Naujai Projekto veiklai papildomai skirta 56 500,00 Eur.

Valstybės tarnybos departamentas, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, su Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. birželio 8 d. pasirašė projekto „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“. Projektą įgyvendino Valstybės tarnybos departamentas. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas – tobulinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų lyderystę.

Projekto metu, išanalizavus Europos Sąjungos šalių įstaigų vadovų kompetencijų valdymo gerąją praktiką, pateikti pasiūlymai Lietuvos įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemai. Planuota, kad projekto metu įvairiuose mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 200 valstybės įstaigų vadovų, kurie pagal individualius mokymo planus ugdys lyderystės ir vadybines kompetencijas, siekiant valstybės tarnybą padaryti patrauklesnę, konkurencingesnę ir efektyvesnę.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai. Projekto vertė – 1 093 463 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1 066 226 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 27 237 Eur. 

Veikla Nr. 1.1. Pasiūlymai Lietuvos įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemai (veikla įvykdyta). 

Pagal 2017 m. rugpjūčio 18 d. pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-56, UAB „Organizacijų vystymo centras“ atliko 5 Europos Sąjungos valstybių narių aukštesniosios valstybės tarnybos ir aukštesniųjų vadovų kompetencijų ir jų valdymo tyrimą ir parengė Įstaigų vadovų kompetencijų valdymo Europos Sąjungos šalyse tyrimo ataskaitą, su kuria galima susipažinti čia.

Veikla Nr. 2.1. Individualių įstaigų vadovų mokymo programų (planų) sudarymas ir lyderystės ir vadybinių kompetencijų ugdymas (rodiklis Nr. 2.1.1. „Ugdymo poreikio tyrimo ataskaita“ (veikla įvykdyta)  ir rodiklis Nr. 2.1.3 „Individualios mokymo programos (planai)“ (veikla įvykdyta))

2019 m. kovo 25 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“, pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-34 su UAB „Žmogaus studijų centras“. Sutartyje nustatyta, kad UAB „Žmogaus studijų centras“ sutarties įgyvendinimo metu iki 2019 m. rugpjūčio 25 d. atliks valstybės įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimą, parengs jų ugdymo poreikio tyrimo ataskaitą bei, atsižvelgdamas į identifikuotą mokymo poreikį, parengs ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų projektų, nurodydamas preliminarias mokymo temas ir metodus, užtikrinančius galimybę efektyviausiai įsisavinti reikiamas žinias ir įgūdžius. Pagal parengtus individualius mokymo planų projektus vėliau bus organizuojami mokymai valstybės įstaigų vadovams, kurie padės patobulinti jų lyderystės ir vadybines kompetencijas.

UAB „Žmogaus studijų centras“ 2019 m. rugpjūčio 26 d. Valstybės tarnybos departamentui pateikė pagal sutartį Nr. 27F11-34 parengtą Įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimo apibendrintą ataskaitą, kurioje apibendrintas mokymosi poreikis, nustatyti prioritetai ir rekomenduojami mokymo metodai, būdai ir formos, išgrynintos 10-15 mokymosi temos. Su šia ataskaita galima susipažinti čia. Taip pat parengti ir su įstaigų vadovais bei jų pavaduotojais (tikslinės grupės dalyviais) suderinti 207 individualūs mokymų planai bei individualūs tikslinės grupės mokymo poreikiai.  

2019 m. rugpjūčio 27 d. Valstybės tarnybos departamente buvo pristatyta projekto „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ eiga. Projekto pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris bei kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai, Valstybės tarnybos departamento direktorius ir kiti Valstybės tarnybos departamento darbuotojai bei akademinės bendruomenės atstovai (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politinės komunikacijos katedros vedėjas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius, Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai).

Įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimo ataskaitą pristatė „Žmogaus studijų centro“ psichologė bei konsultantė dr. Edita Dereškevičiūtė. Su šiuo pristatymu galima susipažinti čia. Valstybės tarnybos efektyvumo tyrimą tarptautiniame kontekste pristatė tarptautinės audito, mokesčių ir verslo konsultavimo bendrovės KPMG Lietuvoje atstovas Dainius Pupkevičius. Su šiuo pristatymu galima susipažinti čia.

 Veikla Nr. 2.1.4. „Tikslinės grupės mokymai“ (veikla įvykdyta)

Įgyvendinant projekto 2.1.2 veiklą „Mokymo programos parengimas“ ir 2.1.4 veiklą „Tikslinės grupės mokymai“, 2020 m. gegužės 6 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-56 su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ mokymo programų parengimo ir  tikslinės grupės mokymų paslaugoms teikti. Įgyvendinant sutartį, 2020 m. gegužės–rugsėjo mėn. suteiktos mokymo programų parengimo ir mokymo organizavimo paslaugos, parengta 10 mokymo programų, auditorinių ir individualių mokymų metu mokyta 200 dalyvių. Pagal suderintus individualius mokymo planus dalyviai buvo suskirstyti į tris pogrupius:

1-as pogrupis – 20 dalyvių, kiekvienam po 16 akad. val. mokymų (iš jų po 4 individualias ir 12 auditorinių);

2-as pogrupis – 60 dalyvių, kiekvienam po 24 akad. val. mokymų (iš jų po 4 individualias ir 20 auditorinių);

3-ias pogrupis – 120 dalyvių, kiekvienam po 24 akad. val. mokymų (auditorinės).

Veikla Nr. 2.1.5 „Tinkalveikos renginiai“ (veikla tęsiama)

Įgyvendinant projekto 2.1.5 veiklą „Tinklaveikos renginiai“ buvo 2020 m. gegužės 26 d. pasirašyta Tinklaveikos renginių organizavimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. 27F11-68 (toliau – Sutartis) su paslaugos teikėju UAB „Eurointegracijos projektai“ (toliau – Paslaugos teikėjas) dėl trijų tinklaveikos renginių organizavimo. Taip pat 2020 m. birželio 17 d. buvo pasirašyta Tinklaveikos renginių organizavimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. 27F11-78 su paslaugų teikėju VšĮ Kauno technologijos universitetu (toliau – KTU) dėl tinklaveikos renginių mokymų programų recenzavimo paslaugų.

Paslaugų teikėjas, įgyvendindamas Sutartį, parengė tris mokymo programas (3 temos po 10 ak. val.), skirtas 3 tinklaveikos renginiams, ir jas suderino su KTU ekspertais. Tinklaveikos renginiai vyko pagal Paslaugos teikėjo parengtą ir su Valstybės tarnybos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos suderintą planą, t y.:

Pirmasis renginys „Pokyčiai ir naujovės valstybės tarnyboje: sėkmės istorijos, iššūkiai ir ateities perspektyvos“ vyko 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 28 d. Jame dalyvavo 109 dalyviai.  Šio renginio metu dalyviai noriai daliJosi patirtimi, įvardijo viešajame sektoriuje vyraujančias problemas, kolektyviai svarstė pokyčių įgyvendinimo ir valdymo būdus. Šis tinklaveikos renginys suteikė atviro tarpinstitucinio dialogo galimybes telkiant skirtingų organizacijų patirtį ir žinias, jas sujungiant bendram tikslui – kurti visuomenės poreikius atitinkančią valstybės tarnybą.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Antrasis renginys „Strategijos sėkmės prielaidos“ vyko 2020 m. rugsėjo 24 d. ir 25 d. Jame dalyvavo 104 dalyviai. Renginio metu dalyviai aptarė organizacijų strategijos formavimą ir įgyvendinimą, buvo išskirti šie pagrindiniai aspektai: resursai ir vidinės bei išorinės aplinkos poveikis. Dalyviai akcentavo organizacijų struktūrą, turėdami omenyje, kad netinka visoms organizacijoms taikyti unifikuotas strategijas. Kuriant strateginius planus taip pat rekomenduojama daugiau įtraukti įvairių grandžių kolektyvo narių, kurių žinios ir kompetencijos gali būti naudingos. Aptartas darbas nuo viršaus iki apačios ir nuo apačios į viršų. Nuoširdus bendravimas su darbuotojais – gero rezultato garantas. Buvo atkreipiamas dėmesys į tai, kad kiekviena institucija galėtų gauti papildomą asignavimą, kurį panaudotų geros strategijos įgyvendinimui, taip finansuojant idėjas, paremiant darbuotojų kūrybiškumą.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Trečiasis renginys „Lyderystė valstybės tarnyboje: asmeninis vadovo augimas, komandos ugdymas ir motyvavimas, vertės visuomenei kūrimas“ vyko 2020 m. spalio 22 d. ir 23 d. Jame dalyvavo 65 dalyviai. Diskusijų ir pristatymų metu įvardinta, kad lyderystė kuriama nepopuliariais ir kūrybiškais sprendimais, nebijojimu prisiimti atsakomybę. Kaip vienas iš institucinės lyderystės svarbesnių aspektų įvardintas veikimas kartu. Sudėtiniai rezultatų siekimo komponentai buvo ne kartą paminėti ir antrojo tinklaveikos renginio metu, tai – vizija, misija, strategija, vertės kūrimas. Labai svarbūs tinkami ištekliai ir veikimo laisvė. Ne kartą akcentuota vidinės ir išorinės komunikacijos reikšmė: pirmu atveju – svarbus įrankis burti komandą, įgalinti ir motyvuoti kolektyvą; antru – valstybės tarnybos išorinis komunikavimas, pristatant visuomenei svarbius sprendimus, naujoves, siekį kurti geresnes paslaugas, tenkinančias klientų poreikius. Šiuo atveju svarbu gerinti santykius bei ieškoti bendradarbiavimo formų su žiniasklaida.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Visų trijų tinklaveikos renginių metu dalyvavo kviestiniai svečiai: verslo, akademinės visuomenės atstovai bei buvę politikai, kurie skaitė pranešimus minėtomis temomis, dalijosi asmenine patirtimi bei dalyvavo diskusijose. Tinklaveikos renginių metu tai pat vyko teorinės paskaitos anksčiau nurodytomis temomis. Iš viso Tinklaveikos renginiuose dalyvavo 159 įstaigų vadovai (iš jų 30 dalyvavo visuose trijuose renginiuose).

Projekto dalyvių atsiliepimai: 12

Projekto sutarties terminas pratęstas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Numatyta papildyti 2.1.5 veiklą „Tinkalveikos renginiai“ 4 renginiais, iš kurių 3 būtų nuotoliniai tinklaveikos renginiai ir 1 renginys Vilniuje.

Įvyko Projekto sutarties su ESFA keitimo procedūros, įtraukiant naują Projekto vykdytoją – Vidaus reikalų ministeriją. 2021 m. liepos 9 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. 27F11-59/1S-237. Veiklų pabaigos data – 2021 m. spalio 30 d.

Įgyvendinant projekto 2.1.5 veiklą „Tinklaveikos renginiai“ 2021 m. gegužės 24 d. su paslaugos teikėju UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ pasirašyta tinklaveikos renginių organizavimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. 27F11-43 dėl 4 tinklaveikos renginių organizavimo.

Ketvirtas renginys „Sprendimų priėmimas kritinėse situacijose bei pokyčių įvedimas nestandartinėse/neapibrėžtose situacijose“ vyko 2021 m. liepos 16 d. nuotoliniu būdu, dalyvavo 102 dalyviai. Renginyje buvo svarstomi būdai ir metodikos, kaip priimti teisingą sprendimą kritinėje situacijoje; kaip sėkmingai suvaldyti vykstančius pokyčius; ko galima pasimokyti iš karinės patirties; kaip su pokyčiais dirba verslo organizacijos; kokia patirtis savivaldoje. Nuotolinėse diskusijose vadovai keitėsi savo įžvalgomis priimant sudėtingus ir greitus sprendimus pandemijos ar kitu sudėtingu metu. Apibendrindami COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius, vadovai įvardino, kad kokybiškus sprendimus kritinėje situacijoje padeda priimti komandos susitelkimas, operatyvumas, naujos galimybės (IT ir kt.), drąsa priimti sprendimus, išeinančius už teisinio lauko, organizacijos kultūra, greita reakcija, informacijos tikslumas ir procesų aiškumas. Priimti sprendimus trukdo trumpi terminai, žinių, informacijos trūkumas, spaudimas iš žiniasklaidos ir visuomenės, lėšų trūkumas perkant kompetenciją ir priemones, skirtingas IT raštingumo lygis tarp darbuotojų ir organizacijų, nenoras keistis, vadovavimo įgūdžių stoka, visų suinteresuotų šalių (vykdytojų) neįtraukimas, nestandartizuoti procesai, aiškių veiklos rodiklių nebuvimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Penktas renginys „Problemų sprendimų organizacijoje metodikos“ vyko 2021 m. rugpjūčio 31 d. nuotoliniu būdu, dalyvavo 109 dalyviai. Renginyje buvo pristatytas vadybinis-mokslinis požiūris į problemos priežasčių analizę, sprendimų būdų paiešką ir jų įgyvendinimą, pristatyta PDCA A3 ir kt. mąstymo metodikos, išryškinti jų trūkumai ir privalumai, vyko diskusijos apie metodo pritaikomumą valstybės tarnyboje. Diskusijų ir pristatymų metu buvo svarstoma, kaip problemą panaudoti proveržiui, kaip verslo modeliai yra paremti problemų sprendimu, pvz., žiedinės ekonomikos ir atliekų tvarkymo iššūkiais bei tiekimo grandinės tvarumo iššūkiais. Pašnekovai ir dalyviai diskutavo, ką reikėtų daryti, kad problemos viešajame sektoriuje būtų sprendžiamos greičiau, pasidalinta tokiomis išeitimis kaip būtinybė skaitmenizuotis, profesionalus darbas su duomenimis,  atvira komunikacija, atsakomybės prisiėmimas, inovacijų diegimas, decentralizacija, diskrecijos teisių suteikimas įstaigoms ir kt.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Šeštas renginys tema „Palankaus psichoemocinio klimato kūrimas ir komandos perdegimo sindromo prevencija bei vidinė komunikacija organizacijoje“ vyko 2021 m. rugsėjo 9 d. kontaktiniu būdu, dalyvavo 79 dalyviai. Diskusijų ir pristatymų metu buvo svarstoma, kokios priemonės veikloje labiausiai pasiteisina palaikant gerą emocinį klimatą darbe ir rūpinantis darbuotojais, įvardintos šios pasiteisinančios priemonės: neformalus ir betarpiškas vadovo bendravimas (atvirų durų politika); neformalios kolektyvo veiklos ir renginiai; bendra rytinė kava bei pietų klubai; erdvės biuruose, kur kolegos gali susitikti ir būti kartu; bendravimas specialioje programėlėje; lankstus darbo grafikas ir forma; įstaigos tradicijų formavimas ir palaikymas; viso kolektyvo įtraukimas į veiklos gerinimą; tinkamas vadovo grįžtamasis ryšys; mokymasis iš kolegų; mažų pergalių šventimas; skaidri skatinimo sistema; dalinimasis pomėgiais, patirtimis ir pan.; reguliarūs ir dėmesingi vadovų pokalbiai su darbuotojais. Tai pat įvardinti pavojai dėl palankaus psichoemocinio klimato organizacijoje: ne visų darbuotojų vienodas įsitraukimas, asmenybiniai skirtumai; kolektyvo emocinės būklė, atsakomybės perdavimas vien vadovui; laiko sąnaudos nenaudingoms veikloms; subjektyvus skatinimas; mikrovaldymas. Pastebėta, kad darbuotojai tikisi ne tik adekvataus atlyginimo bei kokybiškų darbo priemonių, kvalifikacijos kėlimo, bet ir papildomų naudų, tokių kaip neformalūs renginiai, smulkių kolektyvinės veiklos išlaidų apmokėjimas ir pan. Akcentuota, kad kai kurias neformalias naudas valstybės tarnyboje suteikti sudėtingiau nei privačiame sektoriuje dėl galiojančio teisinio reguliavimo. Pristatymų metu buvo pasidalinta patirtimis skaitmenizuojant mokymo procesą, pristatytos JAV taikomas ir šiuo metu populiarios naujienos, susijusios su vadovo darbu su kolektyvu, pademonstruota programėlė „Mindletic“, įvyko diskusijos apie panašių įrankių taikymą valstybės tarnyboje.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Septintasis renginys „Strateginė komunikacija ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių saugumo užtikrinimas“ vyko 2021 m. spalio 14 d. nuotoliniu būdu, dalyvavo 119 dalyvių. Pristatyta Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM veiklos tikslai ir galimybes prisidėti prie viešųjų institucijų darbo saugumo, pastarųjų metų incidentų statistika bei tipinis braižas, įvardintos dažniausiai puolamos sistemų vietos bei rekomenduoti būdai, kaip apsisaugoti, kalbėta apie specialistų pasirengimą bei jų trūkumą valstybės tarnyboje. Pristatymų metu akcentuota apie galimybes stiprinti institucijų duomenų saugumą būtent per žmogiškąjį faktorių, pateikta ES statistika ir kitų šalių požiūris į kibernetinę aplinką, nagrinėtos įvairių šalių tipinės propagandos schemos, pademonstruoti tiek rytų, tiek vakarų komunikacijos braižas ir klišės, tai pat akcentuotas pilietiškumas kaip priemonė atsispirti propagandai ir skatinti kritinį požiūrį į informaciją. Interaktyvios užduoties metu vadovai buvo paprašyti spėti, kurie iš pateiktų atvejų yra saugūs/tikri, o kurie skirti duomenų žvejybai ar virusų platinimui. Vyko diskusija, ar pilietiškumas turėtų būti atrankos į valstybės tarnybą kriterijus.

Renginio įrašą galite rasti čia.

Visų tinklaveikos renginių metu dalyvavo kvietiniai svečiai: verslo, akademinės visuomenės atstovai bei politikai, kurie skaitė pranešimus, dalijosi asmenine patirtimi bei dalyvavo diskusijose. Iš viso tinklaveikos renginiuose dalyvavo 219 įstaigų vadovai (iš jų 134 dalyvavo ne mažiau nei trijuose renginiuose).

2009 m. birželio 29 d. Valstybės tarnybos departamento direktorius O. Šarmavičius, Europos socialinio fondo agentūros direktorius P. Česonis ir Vidaus reikalų ministerijos sekretorė G. Švedienė pasirašė projekto „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto “Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Projekto tikslas – tobulinti valstybės tarnybos sistemą modernizuojant personalo valdymo funkciją viešojo administravimo įstaigose. Siekiant šio tikslo, bus tobulinamas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimas, nustatytos konkrečioms pareigybėms būtinos kompetencijos, apmokyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantieji. Projekto įgyvendinimas padės modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą viešojo administravimo įstaigose.

Įgyvendinant projektą planuojama išanalizuoti užsienio šalyse taikomus valstybės tarnautojų kompetencijų modelius bei pareigybių sisteminimo principus ir remiantis šia patirtimi bus susistemintos Lietuvos valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos ir parengtas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas bei parengta valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodika. Projekto metu bus suorganizuoti mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems, o pareigybių aprašymų katalogas patalpintas elektroninėje terpėje.     

Projekto tikslas ir uždaviniai prisidės prie valstybės tarnybos sistemos tobulinimo. Pareigybių aprašymų katalogo parengimas padės rengti standartizuotus pareigybių aprašymus įstaigose, o valstybės tarnautojų vykdomų funkcijų sisteminimas leis optimizuoti pareigybių skaičių įstaigoje. Atitinkamoms pareigybėms nustačius būtinas kompetencijas bus užtikrinta skaidresnė pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas atranka, bei objektyvesnis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas, taip pat bus tiksliau identifikuojami mokymo poreikiai, nuosekliau rengiami mokymo planai ir ugdoma kompetencija. 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Projekto viešinimas

2010 m. liepos 1 d. dienraštyje “Vakaro žinios” išspausdintas informacinis pranešimas apie projektą bei išleisti lankstinukai (I dalis, II dalis). 

2011 m. birželio 30 d. dienraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Vakaro žinios“ išspausdintas informacinis pranešimas apie projektą. 

Projekto veiklų vykdymas 

Užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimas 

 Veikla įvykdyta. Pagal 2010 m. balandžio 22 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su partneriu UAB „Organizacijų vystymo centras“ atliko užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimą ir parengė Užsienio šalyse taikomų kompetencijų modelių bei pareigybių sisteminimo principų tyrimo ataskaitą, kurios santrauką galima pamatyti čia

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo parengimas

Veikla vykdoma. Pagal 2012 m. spalio 1 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Žmogaus studijų centras“ ir UAB „Ernst & Young Baltic“ rengia Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogą.

2013 m. sausio 14 d. patvirtintos 3 Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo gairių alternatyvos, kurių pristatymą galima pamatyti čia. Valstybės tarnybos departamentas pritarė I ir II alternatyvoms, pagal kurias šiuo metu rengiami 2 alternatyvūs Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo projektai.

2013 m. balandžio 4 d. vyko 4 seminarai – diskusijos, kurių metu buvo pristatyti du alternatyvūs Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio projektai ir du alternatyvūs Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo projektai. Seminaruose – diskusijose buvo įvertinti šie projektai, taip pat buvo diskutuota dėl praktinio Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo bei dėl Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio praktinio įgyvendinimo. Pateiktis galima pamatyti čia: pdf1, pdf2 ir pdf3.

2013 m. rugsėjo mėn. buvo priimtas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas.Šiuo metu rengiamas darbo patirčių, reikalingų einant tam tikras valstybės tarnautojo pareigas, klasifikatorius. 

Taip pat yra parengtas darbo patirčių, reikalingų einant tam tikras valstybės tarnautojo pareigas, klasifikatorius.

Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodikos parengimas  

Veikla vykdoma. Pagal 2010 m. balandžio 22 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su partneriu UAB „Organizacijų vystymo centras“ atliko Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizę, kurios santrauką galima pamatyti čia.

Pagal 2012 m. spalio 1 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Žmogaus studijų centras“ ir UAB „Ernst & Young Baltic“ rengia Valstybės tarnautojų kompetencijų modelį ir jo taikymo metodiką.

2012 m. gruodžio 19 d. patvirtintos 3 Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo taikymo metodikos gairių alternatyvos, kurių pristatymą galima pamatyti čia. Valstybės tarnybos departamentas pritarė II ir III Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo taikymo metodikos gairių alternatyvoms, pagal kurias šiuo metu rengiami 2 alternatyvūs Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo taikymo metodikos projektai.

2013 m. balandžio 22–23 dienomis vyko mokymai, kurių tema – „Šiuolaikinis žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje Europos Sąjungos šalyse“. Mokymų tikslas – supažindinti su kompetencijomis grįstu žmogiškųjų išteklių valdymu ES šalyse, pristatant vertingą kompetencijų modelių diegimo valstybės tarnybose patirtį. Mokymų metu gerąja patirtimi pasidalino nacionalinė EIPA ekspertė Danielle Bossaert (Mastrichtas), nacionalinis EIPA ekspertas Tom FitzGerald (Mastrichtas), SELOR ekspertė Christine Daems (Briuselis), o taip pat Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelį pristatė UAB „Žmogaus studijų centras“ atstovė E. Dereškevičiūtė. Pateiktis lietuvių ir anglų kalbomis galima pamatyti čia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7.  

2013 m. rugsėjo mėn. buvo priimtas Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika.   

2014 m. gegužės 21-22 dienomis vyko Apskritojo stalo diskusija, kurios metu buvo aptariamos kompetencijų modelių kūrimo bei taikymo praktikos, taip pat kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo galimybės. Šioje diskusijoje dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos, vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojai, dalyvaujantys formuojant valstybės politiką valstybės tarnybos srityje, ministerijų, didžiausių pagal personalo skaičių įstaigų prie ministerijų, didžiausių savivaldybių personalo administravimo tarnybų atstovai bei Valstybės tarnybos departamento atstovai. Apskritojo stalo diskusijos reziumė galima pamatyti čia.

Vykdomos „Aukštesniųjų vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimo sistemos sukūrimo paslaugų“ viešojo pirkimo procedūros.

Pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio taikymo metodikos išleidimas   

2014 m. sausio 10 d. su UAB „Baltic Printing House“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią buvo įvykdytos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo bei Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio taikymo metodikos leidinių parengimo ir leidybos paslaugos.

Elektroninio pareigybių aprašymų katalogo sukūrimas, ištestavimas ir įdiegimas 

2014 m. liepos 22 d. su UAB „Insoft“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią buvo nupirktos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Paslauga įvykdyta.

Pradėtos vykdyti pirkimo „A lygio vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo IT sistemoje“ paslaugų viešojo pirkimo procedūros. 

Kompetencijų modelio ir pareigybių aprašymų katalogo taikymo mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems 

2014 m. gegužės 13 d. su UAB „Žmogaus studijų centras“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią nupirktos kompetencijų modelio ir pareigybių aprašymų katalogo taikymo mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems paslaugos. 2014 m. birželio mėn. buvo pradėti pirmieji mokymai ir planuojama, kad jie vyks iki 2014 m. spalio mėn. 

2014 m. birželio mėn. buvo pradėti pirmieji mokymai.

Mokymai vyko iki 2014 m. spalio 31 d. ir pagal mokymo programą „Pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio taikymas Lietuvoje“ buvo apmokyta ne mažiau, kaip 700 valstybės ir savivaldybių ir įstaigų dirbančiųjų. Sutartis įvykdyta. 

Kompetencijų valdymo metodų mokymai Valstybės tarnybos departamento darbuotojams 

Veikla įgyvendinta pagal 2013 m. gruodžio 3 d. pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį su VšĮ „Dainava“.

Trumpalaikiai mokymai, skirti susipažinti su gerąja užsienio šalių praktika 

Veikla įvykdyta. Pagal 2010 m. balandžio 22 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su partneriu UAB „Organizacijų vystymo centras“ Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Švedijoje ir Belgijoje suorganizavo trumpalaikius mokymus, skirtus susipažinti su gerąja užsienio šalių praktika, kurių metu mokymo dalyviai susipažino su šių užsienio šalių viešojo administravimo institucijų praktika sisteminant pareigybių aprašymus ir / ar taikant kompetencijų modelius. 

Projektas „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.5-ESFA-V-923 priemonę „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“. Projektą  įgyvendina Vidaus reikalų ministerija kartu su partneriu – Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (atsakingas už 1.1., 1.2. ir 2.1 projekto veiklas). Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti tvarią žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą Lietuvos valstybės tarnyboje.

Projektu kompleksiškai siekiama įgyvendinti veiklas, susijusias su centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos diegimu valstybės tarnyboje: ES valstybėse narėse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos tyrimas ir gerosios patirties pritaikymas Lietuvos valstybės tarnautojų atrankoje, atrankos instrumentų sukūrimas ir įdiegimas, instrumentų praktinio vadovo parengimas, darbuotojų kompetencijų stiprinimas taikyti sukurtus atrankos instrumentus, taip pat siekiama kokybiškai sustiprinti centralizuotą Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemą, sukurti Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūrą ir patobulinti Valstybės tarnautojų kompetencijų modelį ir valstybės tarnautojų pareigybių katalogą.

Projekto trukmė 31 mėnuo. Projekto vertė yra 868.158,85 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 856.178,85 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8.865,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 3.115,00 Eur

1.1. Veikla. ES šalyse narėse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos sistemų tyrimas ir gerosios patirties Lietuvos valstybės tarnyboje įdiegimo galimybių studijos parengimas. (veikla įvykdyta).

Pagal 2019 m. sausio 16 d. pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-5, UAB „TMD partneriai“  atliko tyrimą, išanalizavo ne mažiau kaip 9 organizacijų, veikiančių ES šalyse narėse, gerąją patirtį: apie šiose organizacijose naudojamus pažangius ir kompetencijų vertinimu grįstus darbuotojų atrankos sistemos elementus, ir pateikė pasiūlymus, kaip tobulinti esamą Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemą įdiegiant kompetencijų vertinimu grįstus centralizuotos atrankos sistemos elementus. Su tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.

1.2. Veikla. Valstybės tarnautojų atrankos instrumentų sukūrimas (veikla įvykdyta)

2021 m. sausio 19 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-3 su UAB „PRO Assessments“.

Remiantis projekto 1.1 veiklos tyrimo rezultatais bus sukurti ne mažiau kaip 7 atrankos instrumentai su metodikomis bei užtikrinta jų integracija į valstybės tarnautojų atrankos procesą. Šios veiklos tikslas – išplėsti patikimų ir validžių centralizuotos atrankos instrumentų spektrą ir bazę, kas sudarytų daugiau galimybių kokybiškai, skaidriai ir efektyviai įvertinti pretendentų bendrąsias, vadybines ir lyderystės, specifines ir profesines kompetencijas ir tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas, siekiant atrinkti tinkamiausius pretendentus konkrečioms pareigoms konkrečioje įstaigoje.

2022 m. birželio 13 d. paslaugų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 27F11-25 priimti sukurti 6 atrankos instrumentai su metodikomis:

•          atvejo analizės instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);

•          darbo su informacija instrumentas (testas);

•          planavimo, organizavimo ir prioritetų nustatymo instrumentas (testas);

•          strateginio mąstymo instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);

•          interviu instrumentas;

•          situacinių pasirinkimų instrumentas (testas).

Taip pat parengtos aukščiau paminėtų atrankos instrumentų užduočių atnaujinimo rekomendacijos.

Atlikti tyrimai, skirti nustatyti psichometrines charakteristikas bei įvertinti naujai sukurtų 6 atrankos instrumentų praktinį tinkamumą.

Atrankos instrumentai kurti skirtingoms pareigų grupėms, todėl konkursuose į vadovaujamas ar nevadovaujamas pareigas bus didesnės skirtingų kompetencijų vertinimo galimybės.

2.1. Veikla. Sukurtų atrankos instrumentų (metodų) taikymo mokymai (veikla įvykdyta)

2022 m. birželio 13 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-26 su UAB „Žmogaus studijų centras“. Mokymai vyko 2022 m. birželio 21 d. – liepos 23 d.

Apmokyti 93 unikalūs mokymų dalyviai, sudalyvavę 24 akad. val. mokymo programoje.  Mokymų dalyviai – Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos komisijų nariai bei kitų įstaigų atstovai, dalyvaujantys centralizuotoje valstybės tarnautojų atrankoje pretendentų vertinimo komisijose.

Mokymų dalyviai supažindinti su naujai sukurtais 6 atrankos instrumentais, siekiant įvertinti pretendento kompetencijas bei tinkamumą užimti pareigas, t.y. :

•  atvejo analizės instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);

• darbo su informacija instrumentas (testas);

• planavimo, organizavimo ir prioritetų nustatymo instrumentas (testas);

• strateginio mąstymo instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);

• interviu instrumentas;

• situacinių pasirinkimų instrumentas (testas).

2022 m. liepos 22 d. paslaugų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 27F11-31 priimta mokymų paslauga. 

3.1. Veikla. Valstybės tarnautojų veiklos, orientuotos į rezultatus, vertinimo sistemos ir motyvavimo sistemos tobulinimo rekomendacijų parengimas. (perduota)

2022 m. gegužės 2 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1S-98 su UAB „Organizacijų vystymo centras“. Sutarties terminas – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti 2 mėnesiams.

Remiantis užsienio šalių, Lietuvoje veikiančio privataus ir viešojo sektoriaus gerąja patirtimi, patobulinta karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema ir motyvavimo-skatinimo sistema. Įgyvendinus veiklą, bus parengtos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir motyvavimo sistemos rekomendacijos.

3.2. Veikla. Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros sukūrimas. (perduota)

Šioje veikloje planuojama sukurti Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros naudotojo vadovą (metodiką), apimančią pagrindinius „minkštuosius“ žmogiškųjų išteklių valdymo elementus –  pritraukimo į valstybės tarnybą strategiją, įstaigos vertybių nustatymą  ir jų laikymosi užtikrinimą, įstaigos vidinės komunikacijos su darbuotojais modelio sukūrimą, pritraukimo į valstybės tarnybą strategijos sukūrimą, nediskriminavimo politiką, adaptacijos ir mentorystės programų rengimą, darbuotojų ugdymo sistemos įstaigoje pasirengimą, skaidrumo politiką, darbuotojų elgesio standartų, vidinių konfliktų sprendimų sistemos, motyvavimo sistemos rengimą, išdarbinimo proceso organizavimą ir kt.  Įgyvendinus šią Projekto veiklą, planuojama Valstybės tarnybos įstatyme numatyti priemones, įgalinančias įstaigų vadovus valdant jų organizacijos žmogiškuosius išteklius naudotis ir Projekto metu sukurtomis „minkštosiomis“ žmogiškųjų išteklių valdymo priemonėmis, o įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistai Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros naudotojo vadovą (metodiką) naudos savo veikloje. Taip pat planuojama apmokyti ne mažiau kaip 500 įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų ir įstaigų vadovų (po 20 ak. val.), siekiant sėkmingai įstaigose įsidiegti žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūrą bei atlikti pilotinį bandymą ir ne mažiau kaip 5 įstaigose įdiegti po ne mažiau kaip 6 „minkštuosius“ žmogiškųjų išteklių valdymo elementus, siekiant padėti įstaigoms sėkmingai įsidiegti žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros elementus, suderintus su įstaigomis.

3.3. Veikla. Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir valstybės tarnautojų pareigybių katalogo tobulinimas. (perduota).

Bus peržiūrėtas šiuo metu galiojantis Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir Lietuvos valstybės tarnautojų pareigybių katalogas. Remiantis ES šalių narių, privataus ir viešojo sektoriaus gerąja patirtimi bus patobulintas esamas Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis, sukurtos dėl pasikeitusių sąlygų trūkstamos naujos kompetencijos (pavyzdžiui, skaitmenines) ir Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelio pagrindu atnaujintas Lietuvos valstybės tarnautojų pareigybių katalogas.

2009 m. liepos 30 d. Valstybės tarnybos departamento direktorius O.Šarmavičius, Europos socialinio fondo agentūros direktorius P.Česonis ir Vidaus reikalų ministerijos kancleris E.Gustas pasirašė projekto „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. 

Šio projekto tikslas – didinti valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą. Jo metu bus vykdomos tokios veiklos kaip valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas, valstybės tarnautojų atrankos instrumento sukūrimas ir testavimas, informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimas ir įdiegimas, praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms parengimas ir leidyba, bei atrankos metodų mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems.

Projektas truks 48 mėnesius.                

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai, kurie pagerins valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą: 

- atliktas Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas;

- sukurtas valstybės tarnautojų atrankos instrumentas (planuojama, kad jį sudarys 5 testų/praktinių užduočių paketai);

- sukurtas ir į informacinę sistemą įdiegtas atrankos modulis, išleista naudojimosi instrukcija ir instruktuoti šio modulio naudotojai;

- parengtas ir išleistas praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms;

- parengta mokymo programa ir apmokyta atrankos metodų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantieji. 

1.1.1. veikla. Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas 

I etapas (atliktas)

2010 m. kovo 26 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-16 su UAB „Ernst & Young Baltic“ valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo paslaugoms atlikti. Pagal sutartį Nr. 27F11-16 su UAB „Ernst & Young Baltic“ parengtas straipsnis, suderintos 6 užsienio šalys, kuriose bus atliekamas valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas, šio tyrimo atlikimo metodai ir planas, grafikas, kuriuo remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ teiks UAB „TMD PARTNERIAI“ vertinti tyrimo dalis.   

2010 m. balandžio 15 d. pasirašyta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-19 su UAB „TMD PARTNERIAI“ ekspertų, užtikrinančių Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo kokybę bei atliksiančių šio tyrimo vertinimą-ekspertizę paslaugoms atlikti. Pagal sutartį Nr. 27F11-19 su UAB „TMD PARTNERIAI“ suderintos 6 užsienio šalys, kuriose bus atliekamas valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas, šio tyrimo atlikimo metodai ir planas, grafikas, kuriuo remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ teiks UAB „TMD PARTNERIAI“ vertinti tyrimo dalis.

2011 m. birželio 14  d. UAB „Ernst & Young Baltic“ pateikė VTD valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo I, II tarpines ir galutinę ataskaitas, patikslintas atsižvelgiant į  VTD priėmimo komisijos pateiktas pastabas. UAB „Ernst & Young Baltic“ I, II tarpinės ir galutinė valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo ataskaitos priimtos,  pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktus. Tyrimo ataskaitos apibendrinimas.

II etapas (atliktas)

2012 m. gegužės 3 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-24 su UAB „TMD partneriai“ dėl Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos parengimo. Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijoje, atsižvelgiant į atlikto Valstybės tarnautojų atrankos tinkamumo ir efektyvumo tyrimo metu išanalizuotų užsienio šalių gerąją patirtį, turi būti pateiktas efektyviausias ir tinkamiausias Lietuvoje egzistuojančių atrankos į valstybės tarnybą problemų sprendimui iš dalies centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą sistemos įgyvendinimo mechanizmas. 

2012 m. birželio 4 d. su UAB „TMD partneriai“ suderinti Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos rengimo metodai ir planas. 2012 m. birželio-liepos mėn. Valstybės tarnybos departamento atstovai ir UAB „TMD partneriai“ ekspertai supažino su užsienio šalių - Prancūzijos, Airijos, Belgijos, ir Olandijos gerąja patirtimi. Atsižvelgiant į užsienio šalių surinktą ir apibendrintą informaciją, rengiama  Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija, kurioje bus pateiktos kelios atrankos į valstybės tarnautojo pareigas tobulinimo alternatyvos. 

2012 m. rugsėjo 25 d., 2012 m. spalio 26 d. ir 2012 m. gruodžio 11 d. suorganizuoti seminarai-diskusijos su valstybės institucijų personalo atstovais, Lietuvos universitetų atstovais, VTD valstybės tarnautojais bei UAB „TMD partneriai“ ekspertais, atrankos į valstybės tarnautojo pareigas tobulinimo koncepcijos alternatyvoms aptarti.

2013 sausio 14 d. priimta  UAB „TMD partneriai“ parengta Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija.

1.1.2. veikla. Valstybės tarnautojų atrankos instrumento sukūrimas ir testavimas

I etapas (atliktas)  
 
Įdarbinti 6 asmenys (toliau - testų rengimo grupė) pagal darbo sutartis atnaujinti (tobulinti) priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas testų duomenų bazę bei sukurti naujų testų klausimų.     

Testų rengimo grupė atnaujino testų, sudarytų iš įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie pateikiami asmenims, pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas, duomenų bazę bei sukūrė naujų testo klausimų.

Taip pat testų rengimo grupė parengė rekomendacijas dėl testų rengimo konkursus į valstybės tarnautojo pareigas organizuojančioms įstaigoms. 

Rekomendacijų tikslas – suteikti metodines žinias konkursus į valstybės tarnautojo pareigas organizuojančioms įstaigoms, kurios pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, turi parengti nuo 30 iki 50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis.

II etapas (atliktas)

2012 m. vasario 1 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis nr. 27F11-3 su UAB „Žmogaus studijų centras“ dėl bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų testo dalies užduočių parengimo, vadovavimo gebėjimus vertinančių užduočių parengimo bei vadovavimo gebėjimus vertinančių užduočių vertinimo tvarkos parengimo. Sutarties trukmė – 7 mėn. 

2012 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Žmogaus studijų centras“ parengė: testų užduotis bendriesiems mąstymo gebėjimams įvertinti, kurie padės nustatyti pretendentų gebėjimą mokytis, jo verbalinius ir skaičiavimo įgūdžius, verbalinį, skaitinį ir loginį mąstymą; bendrųjų kompetencijų testų užduotis, kurios padės įvertinti pretendentų komunikacinius, analitinius ir lyderystės gebėjimus bei vadovavimo gebėjimus vertinančios užduotys, kurios bus pateikiamos pretenduojantiems į aukščiausio lygio vadovų pareigas. 

Ekspertų-psichologų grupė šiuo metu papildomai rengia bendrųjų mąstymo gebėjimų, bendrųjų kompetencijų ir vadovavimo gebėjimus vertinančias užduotis.

1.1.3. veikla. Informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimas ir įdiegimas

2012 m. rugsėjo 27 d. su teikėju UAB „Atea“ pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 27F11-54 dėl Informacinės sistemos atrankos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų.

2013-09-04 priimtos Informacinės sistemos Atrankos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Atrankos modulis apima testų kūrimą, testų administravimą, pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje administravimą, pretendentų į valstybės tarnybą duomenų bazės formavimą. Sukūrus sistemą su ja išmokyta dirbti apie 680 šio modulio naudotojų iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.

Taip pat buvo sukurta atskira Atrankos modulio posistemė – savitarnos portalas, prieinamas adresu www.testavimas.vtd.lt, skirtas asmenims, norintiems įsidarbinti valstybės tarnyboje (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį). Savitarnos portale asmenys gali kurti dokumentus, teikti prašymus dalyvauti konkursuose ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose, registruotis į testus (tiek bendrųjų gebėjimų, tiek užsienio kalbų mokėjimo patikrinimo) bei vadovavimo gebėjimų patikrinimus, kurie organizuojami Valstybės tarnybos departamente, įgyvendinant naują valstybės tarnautojų atranką. Asmenų patogumui yra paruoštos būtinų ir dažniausiai naudojamų dokumentų formos, sukurta galimybė el. paštu užsiprenumeruoti informaciją apie paskelbtus konkursus, pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas, paskelbtus naujus bendrųjų gebėjimų tikrinimo laikus. Svarbiausią informaciją asmenys taip pat gali užsisakyti trumposiomis žinutėmis (SMS). Yra paruoštos patrauklios naudojimosi savitarnos portalu instrukcijos – keturios vaizdo pamokos, kuriose aiškiai parodoma, kaip kurti paskyrą ir dokumentus, teikti prašymą, registruotis į testus. Be to, pagrindinėje svetainėje www.vtd.lt sukurta nauja rubrika „Tapk valstybės tarnautoju“, kurioje pateikiama visa informacija apie įsidarbinimo valstybės tarnyboje galimybes bei tvarką.

Atrankos modulio privalumai valstybės ir savivaldybių institucijų personalo darbuotojams:

 • Paprastas kandidatų prašymų peržiūrėjimas bei administravimas.
 • Visos su konkursu susijusios medžiagos kaupimas vienoje vietoje.
 • Elektroninis automatizuotas konkurso protokolas.
 • Galimybė siųsti pretendentams pranešimą apie konkurso įstaigoje laiką, datą ir vietą.

Atrankos modulio savitarnos privalumai:

 • Prašymų teikimas 24/7.
 • Registravimasis į bendrųjų gebėjimų testą, vadovavimo gebėjimų patikrinimą, anglų, vokiečių, prancūzų kalbų testus.
 • Testų rezultatų automatiškas pateikimas pretendentui ir įstaigoms.
 • Naujai paskelbtų konkursų, pakaitinių atrankų, testavimo laikų prenumerata.
 • Informacija apie pateikto prašymo būseną.
 • Paruoštos pagrindinių dokumentų elektroninės formos.
 • Visa informacija pretendentams teikiama el. paštu. Yra galimybė informaciją gauti ir SMS žinutėmis.

2014-01-06 pasirašyta sutartis su UAB „Asserte“ Nr. 27F11-1 dėl IT atrankos modulio tobulinimo programavimo paslaugų.

2014 m. birželio mėn. įdiegti pakeitimai, leidžiantys Valstybės tarnybos departamentui administruoti užsienio kalbų testus. Atitinkamai atnaujintas Atrankos modulio savitarnos portalas – asmenys gali registruotis į užsienio kalbų testus priklausomai nuo to, kokios kalbos reikalaujama pretenduojant į konkrečias pareigas.

2014 m. lapkričio mėn. įdiegti pakeitimai, kurie pretendentams į valstybės tarnautojus sudarė galimybę prieš laikant tikrąjį bendrųjų gebėjimų testą išbandyti jėgas sprendžiant bandomąjį bendrųjų gebėjimų testą. Šį testą galima rasti kiekvieno pretendento paskyroje Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnos svetainėje www.testavimas.vtd.lt. Bandomojo testo testavimo aplinka identiška tikrajai ir skirta tam, kad pretendentai į valstybės tarnautojus priprastų prie testavimo aplinkos, galėtų ramiai susipažinti su testavimo principais, eiga. Tikimasi, kad ši naujovė leis pretendentams geriau pasiruošti testavimui ir tinkamai planuoti laiką tikrojo testo metu.

Atrankos modulyje sukurta galimybė asmenims atsakingiems už konkursų ar atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas elektroniniu paštu gauti  informaciją apie pateiktus, patikslintus ir atsiimtus kandidatų prašymus. Taip pat, šiems asmenims Atrankos modulio „Prašymų administravimo“ posistemėje sudaryta galimybė nurodyti informaciją apie asmenis, kurie yra informuoti apie konkurso ar pakaitinio atrankos datą, laiką ir vietą ir kurie – neinformuoti.

1.1.4. veikla. Praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms parengimas ir leidyba

2011 m. lapkričio 16 d. leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas viešųjų pirkimų skelbimas PRAKTINIO VADOVO ATRANKOS KOMISIJOMS PARENGIMO IR LEIDYBOS PASLAUGOMS pirkti.

2012 m. sausio 11 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis nr. 27F11-1 su UAB „Žmogaus studijų centras“ dėl praktinio vadovo atrankos komisijoms parengimo ir leidybos. Sutarties trukmė – 7 mėn.

UAB „Žmogaus studijų centras“ įvykdė interviu ir apklausas su ministerijų, Ministro pirmininko tarnybos, Respublikos Prezidento ir Seimo kanceliarijos personalo tarnybų vadovais ir pateikė ataskaitą. Apklausos tikslas: išsiaiškinti,  kaip vykdoma valstybės tarnautojų atrankos dalis - egzaminas žodžiu (pokalbis), ir kokias sritis valstybės tarnautojų atrankos dalyje - egzamine žodžiu (pokalbyje) - Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo kanceliarijos, Ministro Pirmininko tarnybos bei ministerijų personalo tarnybų vadovai vertina kaip labiausiai problemines, sudėtingiausias taikyti. 

2012 m. rugsėjo 12 d. UAB „Žmogaus studijų centras“ parengė Praktinį vadovą valstybės tarnautojų atrankos komisijoms. Praktiniu vadovu siekiama didinti valstybės tarnautojų atrankų sistemos efektyvumą užtikrinant valstybės tarnautojų atrankų dalies – egzamino žodžiu (pokalbio) – kokybę. Atrankos pokalbis yra vienas iš populiariausių ir dažniausiai taikomų atrankos metodų. Atlikti tyrimai rodo, kad struktūrinio atrankos pokalbio validumo ir patikimumo rodikliai yra labai aukšti ir nusileidžia tik praktinių užduočių rodikliams. Užduotys sudaro galimybes patikrinti platų kompetencijų (ypač specialiųjų kompetencijų ir kompetencijų sudėtinių dalių – įgūdžių ir gebėjimų) diapazoną, nes yra labai panašios į tas, su kuriomis pretendentas susidurtų eidamas būsimas pareigas. Praktinis vadovas bus išplatintas įstaigoms ir institucijoms, taip pat planuojama apmokyti ne mažiau kaip 870 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų, atsakingų už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą, egzamino žodžiu (pokalbio) vykdymo metodikos Praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms taikymo valstybės tarnautojų atrankoje. 

1.1.5 veikla Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos vykdymas, atliekant poveikio vertinimo analizę

Veiklos įgyvendinimo metu bus atliekami šie darbai:

1.  Parengta Pareigybių poreikio įvertinimo metodika, kurios tikslas – padėti viešojo administravimo įstaigų vadovams racionaliai planuoti naujų tarnautojų pareigybes ir asmenų priėmimą į pareigas.

2014 m. sausio 22 d. su UAB „Civitta“ pasirašyta Pareigybių poreikio įvertinimo metodikos parengimo paslaugų viešojo pirkimo– pardavimo sutartis Nr. 27F11-5. 

2014 m. gegužės 27 d. ir liepos 17 d. suorganizuoti seminarai-diskusijos, skirti supažindinti dalyvius su metodikos projekto turiniu. Susitikimų metu buvo pristatyta metodikos projekte siūlomų pareigybių poreikio įvertinimo metodų praktinio taikymo eiga, pateikti konkretūs pavyzdiniai atvejai ir gautas grįžtamasis ryšys iš seminarų dalyvių dėl metodikos pritaikomumo, jos tobulinimo ir tolesnių įgyvendinimo žingsnių (pirmojo ir antrojo seminarų-diskusijų medžiaga).

2014 m. rugsėjo 8 d. priimta sukurta Pareigybių poreikio įvertinimo metodika (toliau – Metodika) ir  2014 m. rugsėjo  11 d. pristatyta Seimo, Vyriausybės ir ministerijų kancleriams ir personalo tarnybų vadovams.

2. Vykdomas pretendentų į valstybės tarnautojus bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų tikrinimas bei užsienio kalbų lygio nustatymas Valstybės tarnybos departamente (užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymas galės būti tikrinamas ir sertifikuotuose užsienio kalbų centruose). Su bendrųjų gebėjimų tikrinimo tvarkaraščiu galite susipažinti čia, užsienio kalbų – čia.

2013 m. birželio 1 d. startavo pretendentų į valstybės tarnautojus bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų tikrinimas Valstybės tarnybos departamente. Įsteigtos Testavimo ir Vadovavimo gebėjimų tikrinimo grupės. Testavimo grupėje dirba 7 ekspertai, kurie atsakingi už pretendentų į valstybės tarnybą bendrųjų gebėjimų tikrinimą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje (pagal poreikį testavimai gali būti vykdomi ir kitų apskričių centruose). Vadovavimo gebėjimo tikrinimo grupėje dirba 5 ekspertai, kurie tikrina pretendentų į įstaigų bei institucijų padalinių ir aukščiausio lygio vadovus vadovavimo gebėjimus. Priklausomai nuo pareigų, į kurias pretenduojama, vadovavimo gebėjimų patikrinimas trunka 1,5–2 val.

2014-03-20 pasirašyta sutartis su VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centru“ dėl užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo žodžiu paslaugų. 2014 m. birželio 17 d. įsigaliojus Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėms, patvirtintoms vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447, pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimą gali pasitikrinti ne tik sertifikuotuose kalbų centruose, bet ir Valstybės tarnybos departamente (klausymo, skaitymo, gramatikos ir žodyno užduotys atliekamos Valstybės tarnybos departamente sprendžiant testą, o kalbinius gebėjimus tikrina VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“.

1.2.1. veikla. Atrankos metodų mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems

       1.2.1.1. Atrankos metodų mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems

2012 m. lapkričio 14 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Atrankos metodų mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems paslaugos“. 

2013 m. kovo 5 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis nr. 27F11-19 su UAB „Žmogaus studijų centras“ dėl Atrankos metodų mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems paslaugos. Sutarties galioja iki 2013 m. birželio 30 d. 

Sutarties tikslas – apmokyti ne mažiau kaip 970 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų, atsakingų už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą, egzamino žodžiu (pokalbio) vykdymo metodikos (projekto „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ 1.1.4 veiklos metu parengto Praktinio vadovo valstybės tarnautojų atrankos komisijoms) taikymo valstybės tarnautojų atrankoje. 

Mokymų trukmė – 16 akademinių valandų (2 darbo dienos po 8 akademines valandas, mokymai organizuojami tarp mokymo dienų darant vieno mėnesio pertrauką, t. y. I-a mokymų diena, 1 mėn. pertrauka ir II-a mokymo diena). Dalyviai privalo dalyvauti abi mokymo dienas. 

Mokymai organizuojami visose Lietuvos apskrityse (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose, Marijampolėje). 

Informuosime kiekvieną įstaigą elektroniniu paštu apie mokymų datas. Organizuojamų mokymų dalyvių registraciją vykdo UAB „Žmogaus studijų centras“, mokymų koordinatorė – Akvilė Bakšytė. Informacija teikiama telefonu (8 5) 2 626 763; mob. tel. (8 610) 29 056 arba el.paštu [email protected].

Įgyvendinant bendrai Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“  nuo 2013 m. kovo 19 d. iki  2013  m. birželio 19 d  UAB „Žmogaus studijų centras“ lektoriai mokė valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiuosius, atsakingus už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą, egzamino žodžiu (pokalbio) vykdymo metodikos. Minėtų mokymu metu apmokyta  971 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantysis, atsakingas už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą. Šių mokymų medžiagą galite rasti čia.

       1.2.1.2.Atrankos metodų mokymai Valstybės tarnybos departamento specialistams 

2009 m. spalio 8 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis mokymo paslaugai „Atrankos metodų mokymų Valstybės tarnybos departamento specialistams“. Paslaugos teikėjas – UAB „PRO Assessments“ , 2009 m. lapkričio 17-19 d. įvykdyti mokymai „Personalo atrankos metodai“; 2009 m. gruodžio 2 d. – 4 d. įvykdyti tęstiniai mokymai „Testų rengimo metodai“.   

2010 m. liepos 1 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.27F11-41 su UAB „Ekonomikos mokymo centras“. 2010 m. liepos 13-14 d. įvykdyti mokymai „Vadovaujančio lygmens darbuotojų atranka“.

Viešinimas

2009 m. gruodžio 31 d. pasirašyta viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 27F11-62 su UAB „VIP Viešosios informacijos partneriai”. 

Vadovaujantis 2010 m. kovo 26 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 27F11-16 paslaugų teikėjo UAB „Ernst & Young Baltic“  parengtas straipsnis „Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimas“

Parengtas ir 2010 m. birželio 29 d. interneto svetainėje www.15min.lt  išplatintas straipsnis tema „Panaudojant struktūrinę paramą bus ieškoma tinkamiausio Lietuvai valstybės tarnautojų atrankos modelio“. 2010 m. rugpjūčio 4 d. šis straipsnis publikuotas http://www.elta.lt/

Parengtas ir 2010 m. gruodžio 2 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt išplatintas straipsnis tema „Kandidatai į valstybės tarnybą susidurs su naujais testais".

Parengtas ir 2011 m. rugsėjo 28 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt išplatintas straipsnis tema „Tobulinant atranką į valstybės tarnybą ištirta Vakarų Europos patirtis“.

Parengtas ir 2012 m. rugsėjo 27 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt  išplatintas straipsnis tema „Valstybės tarnautojų atrankai – nauji reikalavimai“. 

Parengtas ir 2012 m. rugsėjo 28 d. interneto svetainėse www.15min.lt, www.balsas.lt, www.elta.lt  išplatintas straipsnis tema „Valstybės tarnautojų atrankai – naujas praktinis vadovas“ . 

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 3 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-24 su UAB „TMD partneriai“  parengtas straipsnis „Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcijos rezultatai “

Parengtas ir 2013 m. lapkričio 12 d. interneto svetainėse www.15min.lt, išplatintas straipsnis tema „Valstybės tarnybos departamentas: Kelią į valstybės tarnybą atveria loginis mąstymas“.     

Parengtas ir 2014 m. sausio 20 d. interneto svetainėse www.balsas.lt ir www.bns.lt išplatintas straipsnis tema „Mitai ir tiesa apie naująją valstybės tarnautojų atrankos tvarką“. 

Parengtas ir 2014 m. gegužės 29 d. interneto svetainėse www.15min.lt ir www.elta.lt išplatintas straipsnis tema „Lietuvoje siūloma įtvirtini aukštesniąją valstybės tarnybą

Parengtas ir 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėse www.bns.lt ir www.15min.lt išplatintas straipsnis tema „Naujoji tarnautojų atranka: pirmieji metai buvo sėkmingi“ 

Parengtas ir 2014 m. liepos 7 d. interneto svetainėje  www.balsas.lt išplatintas straipsnis tema „Ko tikėtis per valstybės tarnautojų vadovavimo gebėjimų patikrinimą“ 

Parengtas ir 2015 m. balandžio 2 d. interneto svetainėje www.15min.lt išplatintas straipsnis tema „Jaunimas vertina valstybės tarnybą: tai puiki vieta pradėti karjerą“ 


Valstybės tarnybos departamento įgyvendinamas projektas „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ pateko tarp 10-ies geriausių Lietuvos viešojo valdymo tobulinimo projektų, finansuotų ES struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 m. laikotarpiu.

Pagal šį projektą buvo sukurta iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema, startavusi  2013-ųjų birželio 1 d. Įgyvendinant projektą parengta Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija, sukurti bendrųjų gebėjimų, užsienio kalbų testai ir vadovavimo gebėjimus vertinimo užduotys, atrankos programinė įranga, įrengta kompiuterizuota testavimo salė, surengti mokymai beveik 1000 darbuotojų, atsakingų už personalo valdymą, administravimą ar tvarkymą įstaigose, parengtas Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms.

Geriausi viešojo valdymo tobulinimo projektai pristatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su UAB „PPMI Group“ ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu parengtame leidinyje „2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti viešojo valdymo tobulinimo projektai Lietuvoje: gerosios praktikos pavyzdžiai“.

2009 m. rugsėjo 4 d. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pavaduotoja L.Butautienė, Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus pavaduotoja A.Ališauskienė ir Vidaus reikalų ministerijos kancleris E.Gustas pasirašė projekto „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-01-V priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.     

Šio projekto tikslas – gerinti kokybišką valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų aprūpinimą informacija, reikalingą žmogiškųjų išteklių valdymui valstybės tarnyboje.

Projekto metu bus sukurta žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje duomenų analizės komponentė, kuri suteiks galimybę Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) analitikams efektyviai kurti analitines ataskaitas ir pateikti informaciją žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimams priimti, o VATARAS ir VATIS tvarkytojams stebėti vizualizuotus duomenis įvairiais pjūviais ir formuoti veiklos ataskaitas. Taip pat bus sukurta VATARAS ir VATIS duomenų apsikeitimo on-line režimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis komponentė, kuri sudarys galimybę automatizuotam on-line duomenų apsikeitimui su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis. Norint neįpareigoti naudotojų įsigyti konkrečią programinę įrangą, bus sukurta nutolusio naudotojo sąsaja, veikianti su atvirojo kodo programine įranga, kadangi šiuo metu naudotojas gali jungtis prie VATARAS ir VATIS ir naudotis jais tik su Microsoft programine įranga.

Taip pat bus organizuoti mokymai VATARAS ir VATIS naudotojams ir administratoriams, kaip naudotis modernizuotomis sistemomis, skatinant informacinių ir ryšių technologijų taikymą ir siekiant efektyvesnio viešųjų elektroninių paslaugų administravimo bei didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama šias informacines sistemas padaryti ergonomiškas, patogias jas naudojantiems. Svarbu pažymėti, kad jose esantys duomenys taps lengviau naudojami kasdienėje personalo specialistų, vadovų veikloje: daugiau analizės galimybių, pjūvių. Taip pat kokybiškesnę informaciją gaus visuomenė bei žiniasklaida.

Projektas truks 71 mėnesį.

Atlikti darbai

Siekiant informuoti visuomenę bei tikslinę grupę, t.y., įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie tiesiogiai naudojasi VATARAS ir VATIS ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis šiose sistemose, apie vykdomą projektą, 2009 m. lapkričio 13 d. ir 2013 m. sausio 10 d. dienraštyje „Respublika“ publikuoti viešinimo straipsniai.

2010 m. balandžio 16 d. paskelbtas atviras konkursas „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimo ir plėtros, techninės ir programinės įrangos elektroninis pirkimas“ (pagrindinėms projekto paslaugoms ir prekėms įsigyti).

2010 m. gegužės mėn. ir rugpjūčio mėn. per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) įsigyta dalis techninės ir programinės įrangos.

Įgyvendinant projekto 1.1.1. veiklą „Žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje duomenų analizės komponentės sukūrimas“, sukurta analizės, planavimo ir prognozavimo rodiklių, apimančių valstybės tarnybą, įskaitant statutinius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir analizuojančių bendruosius rodiklius, pareigybes, karjerą, skatinimą, priėmimą, darbo užmokestį, atsakomybę, teises ir pareigas, socialines garantijas, mokymą, atleidimą, skaičiavimo metodika, tinkama rodiklių pokyčiams skaičiuoti ir vertinti.

Įgyvendinant projekto 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. veiklas 2010 m. rugpjūčio 12 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir įmonių grupė, susidedanti iš UAB „ATEA“, UAB „Insoft“ ir UAB „Sisneta“, atstovaujama UAB „ATEA, sudarė Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimo ir plėtros, techninės ir programinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį. Vykdant šią sutartį, sukurta žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje duomenų analizės komponentė, nepertraukiamo VATARAS ir VATIS duomenų teikimo valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms komponentė, VATARAS ir VATIS taikomoji programinė įranga, taip pat įsigyta techninė ir licencinė programinė įranga. 

Įgyvendinant projekto 1.1.3. veiklą „VATARAS ir VATIS perkėlimas į naują aplinką ir pervedimas į naują technologiją“ pagal 2012 m. spalio 5 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „IDAMAS“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį atliktos VTD interneto svetainės modernizavimo paslaugos; pagal 2013 m. liepos 3 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „BAIP“ paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-67/PUZ0007830 atliktos Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos rizikos analizės paslaugos, kurių metu įvertinta VATARAS ir VATIS elektroninės informacijos saugos būklė (atliktas informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimas, rizikos vertinimas bei VATARAS ir VATIS elektroninės informacijos tvarkymo, informacinės sistemos funkcijų pokyčių ir saugos incidentų bei naudotojų atsakomybės valdymo vertinimas.

Įgyvendinant projekto 1.2.1 veiklą „Informacinių sistemų administratorių mokymai“, pagal 2012 m. gegužės 28 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „DATA MINER“ pasirašytą sutartį suteiktos VATARAS ir VATIS administratorių mokymų paslaugos, siekiant užtikrinti reikiamus gebėjimus projekto metu įsigytos ir įdiegtos įrangos įsisavinimui, modernizuotų sistemų tarnybinių stočių, duomenų bazių administravimui ir priežiūrai.

Įgyvendinant projekto 1.2.2. veiklą „VATARAS ir VATIS naudotojų mokymai“, pagal 2012 m. spalio 25 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „Protraining Academy“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį suteiktos VATARAS ir VATIS naudotojų mokymų paslaugos. Mokymų metu valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų asmenys, atsakingi už VATARAS ir VATIS tvarkymą, apmokyti naudotis modernizuotomis sistemomis. Mokymuose dalyvavo 855 asmenys iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, tvarkančių VATARAS ir VATIS. Mokymai buvo vykdomi visoje Lietuvoje.

Įgyvendinant projekto 1.2.3. veiklą „VATIS viešųjų elektroninių paslaugų administratorių mokymai“, pagal 2012 m. spalio 25 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „Protraining Academy“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį suteiktos mokymų, kurių metu apmokyti 20 Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojų efektyviai naudotis VATIS, atliekant VATIS viešųjų elektroninių paslaugų administratorių funkcijas, paslaugos.

Įgyvendinant projekto 1.2.4. veiklą „VATARAS ir VATIS plėtros galimybių monografijos-studijos parengimas“, pagal 2012 m. gruodžio 17 d. Valstybės tarnybos departamento ir Baltijos pažangių technologijų instituto pasirašytą paslaugų teikimo sutartį parengta monografija-studija, kurioje įvertintos atnaujintos VATARAS ir VATIS sistemos, išanalizuota, kas pasiekta projekto ,,Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo metu, bei atliktas pokyčių poveikio vertinimas. Taip pat, atsižvelgiant į valstybės tarnybos vystymosi tendencijas, galiojančius teisės aktus (įvertinant pakankamai dažną teisės aktų kaitą) bei juose nustatytus poreikius, išanalizuotos VATARAS ir VATIS plėtros kryptys ir tolimesnės galimybės didinti valstybės tarnybos veiklos efektyvumą, informacinių technologijų pagalba kompiuterizuojant konkrečias funkcijas.

Įgyvendinant projekto 1.1.4 veiklą ,,VATARAS ir VATIS modernizavimo tobulinimas“ , pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB ,,Insoft“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį sukurtas VATARAS ir VATIS funkcionalumas, reikalingas Valstybės tarnybos įstatymo 31, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatų įgyvendinimui.  

Šiuo metu vykdomos veiklos 

VATARAS ir VATIS plėtra (II etapas) (veikla 1.1.5). Įgyvendinant šią veiklą numatoma sukurti ir įdiegti: VATARAS ir VATIS programinę įrangą, kurios funkcionalumas užtikrins valstybės politikų, teisėjų, prokurorų, valstybės pareigūnų ir vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų duomenų apie pareigybes ir asmenis tvarkymą, personalo administravimą (komandiruotės, atostogos, darbo apskaitos žiniaraštis ir kt.) bei jų tarnybinių pažymėjimų su atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir elektroninio parašo kvalifikuotu sertifikatu išdavimą; ES techninę paramą gaunančių institucijų pareigybėms nustatytų funkcijų sąsajų apskaičiavimo funkcionalumą; Valstybės tarnybos portalą, skirtą reprezentuoti valstybės tarnybą, vienoje vietoje sudaryti aiškią ir patogią elektroninę terpę aktualios ir statistinės informacijos apie valstybės tarnybą pateikimui, kandidatavimui į valstybės tarnybą, įstaigų vadovų ir asmenų, atsakingų už personalo tvarkymą, komunikavimui ir bendradarbiavimui.

2010 m. rugpjūčio 12 d. Valstybės tarnybos departamento direktorė Laima Tuleikienė ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius P.Česonis pasirašė projekto „Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, pateikto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį.

Šio projekto tikslas – didinti Valstybės tarnybos departamento (toliau – VTD) darbuotojų administracinius gebėjimus.

Atsižvelgiant į VTD darbuotojų individualius mokymosi poreikius bei Viešojo administravimo plėtros strategijoje numatytas kompetencijų tobulinimo sritis, buvo mokomasi viešųjų institucijų veiklos modernizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio planavimo, bendrinės ir specializuotos anglų ir prancūzų kalbos. 

2011 m. gruodžio 16 d. buvo įvykdyta paskutinė projekto veikla. Projektas truko 18 mėnesių.         

Atlikti darbai:

2010 m. spalio 19 d. su UAB „Ekonomikos mokymo centras“ sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-63, pagal kurią buvo suorganizuoti 4 bendrųjų administracinių gebėjimų mokymai: 

    1. 2010 m. spalio 27–28 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 17 VTD valstybės tarnautojų.

    2. 2011 m. kovo 24–25 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 18 VTD valstybės tarnautojų.

    3. 2011 m. birželio 9–10 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 17 VTD valstybės tarnautojų.

    4. 2011 m. gruodžio 15–16 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta 17 VTD valstybės tarnautojų.

2010 m. lapkričio 10 d. su VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-65, pagal kurią suorganizuoti dviejų savaičių trukmės specialieji anglų kalbos mokymai Anglijoje 5 VTD valstybės tarnautojams: 

2010 m. lapkričio 22 d.– gruodžio 3 d. ir 2011 m. vasario 20 d.– kovo 5 d. suorganizuotuose mokymuose apmokyta po 2 VTD valstybės tarnautojus, o 2011 m. kovo 13 d.– 26 d. suorganizuotuose mokymuose – 1 VTD valstybės tarnautojas.

2011 m. sausio 3 d. su VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-1, pagal kurią suorganizuoti bendrinės ir specializuotos anglų kalbos mokymai 24 VTD valstybės tarnautojams bei bendrinės ir specializuotos prancūzų kalbos mokymai 10 VTD valstybės tarnautojų.

2010 m. rugsėjo 10 d. Valstybės tarnybos departamento direktorė Laima Tuleikienė ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius P.Česonis pasirašė projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“, pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto “Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos tobulinimas“, dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį.   

Šio projekto tikslas - didinti valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumą, panaudojant modernius darbo metodus.Projektas truks 24 mėnesius.               

Įgyvendinant projektą planuojama atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tyrimą, parengti personalo administravimo procedūrų vadovą, sukurti elektroninę asmens bylą, bei apmokyti darbuotojus.


Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vykdydamas projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ viešinimą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje įtvirtinta nuostata, 2011 m. balandžio 29 d. su UAB „Socialinis institutas“ pasirašė Projekto viešinimo paslaugų sutartį. Sutarties vertė – 10 000,00 Lt. Sutarties vykdymo pabaiga numatyta 2012 m. rugsėjo 30 d. Ši sutartis apims 2 informacinių straipsnių centriniuose dienraščiuose apie projektą išspausdinimą, viešinimo ženklų talpinimą ant automatinių tušinukų, laikantis Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairėse nurodytų reikalavimų projekto viešinimui, lankstinukų apie projekto tikslus leidyba, bei konferencijos apie projektą, organizavimas.

2011 m. gegužės 23 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su UAB „OR Consulting“ pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią paslaugos teikėjas UAB „OR Consulting“ įsipareigojo atlikti Valstybė ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tyrimą, parengti ir išleisti Personalo administravimo procedūrų vadovą, bei parengti Galimybių studiją dėl elektroninės asmens bylos sukūrimo. Paslaugos teikėjas visas sutartyje numatytas paslaugas įsipareigojo atlikti per 7 mėnesius nuo šios sutarties įsigaliojimo momento. Bendra paslaugų sutarties vertė yra 545 000,00 Lt.


2011 m. birželio 3 d. dienraštyje "Lietuvos rytas" straipsnio publikacija


Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendindamas projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ 2011 m. spalio 6 d. organizavo renginį ­– diskusiją „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimo kryptys”. Renginyje bus pristatytas šiuo metu atliekamas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tyrimas ir Personalo administravimo procedūrų vadovo parengimas ir leidyba. Renginyje dalyvavo 50 įstaigų personalo administravimo tarnybų vadovų ir specialistai. 


2011 m. lapkričio 4-5 d. pagal 2011 m. gegužės 23 d. Valstybės tarnybos departamento ir UAB „OR Consulting“ pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, suorganizuota apvalaus stalo diskusija (tarpinių rezultatų aptarimas) dėl personalo administravimo procedūrų vadovo ir elektroninės asmens bylos sukūrimo. Apvalaus stalo diskusijoje dalyvavo 25 Lietuvos Respublikos ministerijų personalo administravimo specialistai.


Vienas iš Projekto uždavinių yra sukurti ir įdiegti elektroninę asmens bylą, kuri sudarytų galimybes valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo ir vykdymo funkcijas vykdyti elektrinėje erdvėje. Taip būtų padidintas valstybės ir savivaldybių institucijų personalo administravimo tarnybų veiklos efektyvumas, panaudojant modernius darbo metodus. Įdiegus elektroninę asmens bylą būtų sudaryta vieninga prieiga internetu, kurios pagalba būtų užtikrinamas personalo administravimo ir valdymo optimizavimas.  

Paslaugų teikėjas UAB „OR Consulting“ vertinimui yra pateikęs galimybių studiją dėl elektroninės asmens bylos sukūrimo. Šioje galimybių studijoje pateiktas elektroninės asmens bylos sukūrimo ir diegimo projekto reikalingumas, bei išnagrinėti alternatyvų įgyvendinimo būdai. Pateikiame pristatytas alternatyvas:  

 • alternatyva Nr. 2 „VATARAS ir VATIS plėtra, sukuriant ir diegiant centralizuotą elektroninį asmens modulį“;
 • alternatyva Nr. 3 „VATARAS ir VATIS plėtra, sukuriant ir diegiant centralizuotą elektroninį asmens bylos modulį su pilnu elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir elektroninio archyvo sukūrimo funkcionalumu, užtikrinant ilgalaikį ir nuolatinį elektroninių dokumentų saugojimą.

Alternatyvų Nr. 2 ir Nr.3 ekonominiai vertinimo rezultatai yra teigiami ir labai aukšti, tačiau iš esmės skirtingi. Alternatyvai Nr. 2 būdingas mažesnis ekonominio efekto mastas, bet taip pat mažesnis finansavimo poreikis ir greitesnis atsipirkimas. Alternatyvai Nr. 3 būdingas didesnis ekonominio efekto mastas, bet taip pat didesnis finansavimo poreikis ir lėtesnis atsipirkimas.  

Valstybės tarnybos departamentas šiuo metu neturėtų galimybės įgyvendinti ir palaikyti projekto alternatyvos N. 3, todėl turi būti įgyvendinta alternatyva Nr. 2. tačiau, atsižvelgiant į ekonominio vertinimo išvadas, ateityje vertėtų ieškoti galimybių išplėsti projekto apimtį iki alternatyvos Nr. 3 masto.  

Šiuo metu valstybės tarnautojo asmens bylos yra saugomos kiekvienoje įstaigoje, kuriose valstybės tarnautojas dirbo/dirba. Valstybės tarnautojui keičiant darbo vietą, įstaigų personalo tvarkytojai vykdo perteklinę veiklą, rinkdami (dubliuojant informaciją) ir saugodami valstybės tarnautojų asmens bylos dokumentus, kurie jau buvo pateikti anksčiau kitai įstaigai. Tokiu atveju per visą tarnautojo darbinę veiklą yra saugoma ta pati informacija, t.y. tam tikrų dokumentų kopijos, nuo keleto iki keliasdešimt kartų, priklausimai kaip dažnai valstybės tarnautojas keitė darbovietes.  

Vyriausiojo archyvaro tarnyba įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas“ sukūrė Elektroninio archyvo informacinę sistemą, kurioje yra numatyta priimti elektroninius dokumentus saugoti į valstybės archyvus bei organizuoti patikimą jų saugojimą. Tačiau, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, ne visi asmens bylos dokumentai ir ne visų asmenų (šiuo atveju tarnautojų) dokumentai yra priimami saugoti į valstybės archyvus.  

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos, siekdamas efektyviai panaudoti Europos Sąjungos lėšas bei norėdamas išvengti dubliuoti atskirų institucijų veiklas, 2012 m. vasario 15 d. 10.00 val. organizuoja susitikimą su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovais, kurio metu bus aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl elektroninės asmens bylos dokumentų perdavimo ir saugojimo į EAIS.  


Kviečiame susipažinti su Personalo administravimo procedūrų vadovu, kuris yra patalpintas Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) Naujienų rubrikoje.   

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti el. paštu: [email protected]


2012 m. liepos 12 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašė papildomą susitarimą dėl 2010 m. rugsėjo 10 d. finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-02-003, kuriuo pakeitė Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo pabaigą.

Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos įgyvendinti visos Projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. liepos 30 d.


2013 m. sausio 31 d. Valstybės tarnybos departamentas su įmonių grupe, susidedančia iš UAB Insoft“ ir UAB „Protraining Academy“ pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

Pagrindinis pasirašytos sutarties objektas – Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Elektroninės asmens bylos modulio (EABM) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos, kurios turi būti atliktos iki 2013 m. birželio 30 d.

Sukūrus ir įdiegus elektroninę asmens bylą bus padidintas valstybės tarnautojų personalo administravimo sistemos efektyvumas, supaprastintos personalo administravimo valdymo procedūros ir užtikrintas efektyvus personalo administravimo procedūrų atlikimas.

Parengtą elektroninę asmens bylą sudarys valstybės tarnautojo asmens kortelė ir visi personalo tarnybų rengiami dokumentų ruošiniai. 

Sutarties įgyvendinimo metu bus organizuoti specialūs praktiniai mokymai 500 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų darbuotojams apie Personalo administravimo procedūrų vadovą ir modulį "Elektroninė asmens byla".


2013 m. gegužės 30 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašė papildomą susitarimą dėl 2010 m. rugsėjo 10 d. finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-02-003, kuriuo pakeitė Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo pabaigą.

Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos įgyvendinti visos Projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. gruodžio 31 d.


2014 m. sausio 27 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Valstybės tarnybos departamentas pasirašė papildomą susitarimą dėl2010 m. rugsėjo 10 d. finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-02-003, kuriuo pakeitė Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo pabaigą.

Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos įgyvendinti visos Projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2014 m. kovo 31 d.


 

2013 m. liepos 25 d. Valstybės tarnybos departamento direktorius O. Šarmavičius ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius P. Česonis pasirašė projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje“, pateikto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“, dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį.

Šio projekto tikslas  – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją profesinės etikos srityje. Projekto trukmė  – 18 mėnesių.

Įgyvendinant projektą planuojama apmokyti 1650 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų bei parengti specializuotą pagalbinę mokomąją priemonę etikos tematiką.

Atlikti darbai

Įgyvendinant projekto 1.1.1. veiklą „Mokymų programos parengimas ir mokymai etikos srityje“, VšĮ „PVC“ pagal 2013-01-25 sutartį Nr. 27F11-8 organizavo profesinės etikos Valstybės tarnyboje ir specializuotos profesinės etikos Valstybės tarnyboje mokymus. Profesinės etikos Valstybės tarnyboje mokymų tikslas – atskleisti tarnybinės etikos problematiką, išaiškinti etiško ir neetiško elgesio santykį ir kaip sisteminamas neetiškas elgesys, pateikti ir išnagrinėti teorinius ir praktinius tarnybinės etikos problemų (neetiško elgesio) priežasčių šalinimo pavyzdžius ir būdus, ugdyti etiško elgesio įgūdžius, supažindinti su etikos kodeksais ir elgesio taisyklėmis, atskleisti jų panašumus ir skirtumus. Tikslinė grupė  – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, statutiniai valstybės tarnautojai, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Specializuotos profesinės etikos Valstybės tarnyboje mokymų tikslas – padėti suprasti, kokio elgesio visuomenė tikisi iš asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, ugdyti ir stiprinti gebėjimus taikyti etikos (elgesio) principus profesinėje veikloje, suprati etikos svarbą bei etiško elgesio priežastis, supažindinti su privataus sektoriaus elgesio principais, atskleisti tarnybinės etikos problematiką, išaiškinti etiško ir neetiško elgesio santykį ir kaip sisteminamas neetiškas elgesys. Tikslinė grupė – įstaigų vadovai, personalo tarnybų vadovai ir darbuotojai, vykdantys personalo administravimo funkcijas. Viso apmokyti 1709 asmenys, iš jų 1385 dalyvavo profesinės etikos valstybės tarnyboje mokymuose ir 354 – specializuotos profesinės etikos valstybės tarnyboje mokymuose.

Įgyvendinant projekto 1.1.2. veiklą „Mokymo programos parengimas ir mokymai pagal principą „Mokyk mokytoją““, VšĮ „PVC“ pagal 2014-07-21 sutartį Nr. 27F11-91 organizavo mokymus pagal principą „Mokyk mokytoją“, kurių metu buvo apmokyti 52 asmenys, baigę specializuotos profesinės etikos ar profesinės etikos mokymus (1.1.1 veikla), tačiau neturintys įgūdžių dėstyti etikos tematika, ir parengti kaip lektoriai, kurie galės kvalifikuotai perteikti įgytas žinias savo kolegoms.

2014-12-04 organizuota baigiamoji konferencija, kurios metu buvo pristatyti šio projekto rezultatai. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narys Povilas Urbšys. Pranešimus skaitė prof. dr. Nijolė Vasiljevienė,  doc. dr. Kęstutis Vitkauskas ir doc. dr. Raminta Pučėtaitė.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane nustatytą 6.1.3 priemonę:  valstybės tarnautojų mokymų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse organizavimas; sėkmingai įgyvendino iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005,  kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą (suvokimą) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Vykdant minėtą projektą, buvo sukurti testai (užduotys), skirti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijų įvertinimui ir sąmoningumo (suvokimo) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse didinimui. Daugiau kaip po 40 (keturiasdešimt) užduočių (situacinių klausimų ir apibrėžimų) iš skirtingų rizikingų korupcijai sričių, t. y.  viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo ir, sveikatos apsaugos, ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės sričių, o bendrai parengta 315 vnt. užduočių (situacinių klausimų ir apibrėžimų). Atliktas kiekvieno testo psichometrinių charakteristikų tyrimas su daugiau kaip 200 tiriamųjų grupe.

Sukurto dvi unikalios mokymo programos, pagal jas iš viso apmokyti daugiau nei 3580 valstybės tarnautojų, vykdančių funkcijas korupcijai mažiausiai atspariose srityse.

Siekiant projekto rezultatų tęstinumo ir po projekto užbaigimo, projekto metu papildomai parengtas e. mokymo tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse kursas, pritaikytas Valstybės tarnybos departamento Nuotolinių mokymų platformai. Šiam mokymo kursui parengti 23 mokymo užduočių scenarijai (užduočių rinkinys, kuriuos sudarys dokumentinis tekstas, animuota/filmuota situacija (scenarijus) ) ir minėti testai, skirti įvertinti testuojamojo sąmoningumo (suvokimo) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse lygį.

Scenarijai apima rizikingas korupcijai sritis, t. y.  viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo, sveikatos apsaugos, ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės sričių.

E-mokymo kurso užduočių scenarijai ir naudotojo vadovas patalpintas nuotolinio mokymo platformoje Moodle, pasiekiamoje adresu https://mokymai.vrm.lt. Papildomai šia tema apmokyta 60 tarnautojų.

Projekto trukmė – 51 mėnesiai. Projekto vertė yra 690 094,09 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-21