BDAR
Close

Valstybės tarnautojų užduotys

1 užduotis: Pagalbos diegiant atlygio politikas įstaigose teikimas pagal sutartą ir suderintą planą

2 užduotis: Koordinuoti atnaujinto Kompetencijų modelio ir Pareigybių aprašymų katalogo diegimą.

3 užduotis: Organizuoti Įstaigų vadovų ir Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklaveikos renginius pagal sutartą planą

4 užduotis: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylų, susijusių su darbo santykiais apžvalga ir analizė, procesų ir procedūrų tobulinimo pasiūlymai.

5 užduotis: Dalyvauti ir organizuoti projektą „Strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“

 

1 užduotis: Pagalbos diegiant atlygio politikas įstaigose teikimas pagal sutartą ir suderintą planą

2 užduotis: Teikti pagalbą Viešojo valdymo agentūros rizikų identifikavimo ir vertinimo proceso tobulinime.

3 užduotis: Organizuoti ir dalyvauti kuriant ir diegiant valstybės tarnybos strateginės analizės ir efektyvumo vertinimo sistemą.

1 užduotis: Dalyvavimas tobulinant centralizuotos atrankos procesą.

2 užduotis: Diegti pritraukimo priemones įstaigų vadovų ir padalinių vadovų centralizuotos atrankos procese.

3 užduotis: Dalyvauti EBPO projekte kuriant rodiklių sistemą (arba deleguoti skyriaus darbuotoją).

4 užduotis: Dalyvauti projektinėje ZIVIS darbo grupėje.

5 užduotis: Koordinuoti Viešojo valdymo agentūros dalyvavimą tarptautinėje veikloje.

 

1 užduotis: Dalyvavimas tobulinant centralizuotos atrankos procesą

2 užduotis: Atrankų skyriuje įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos nuostatas pagal sutartą planą

1 užduotis: Užtikrinti valstybės tarnautojų  tarnybinės veiklos vertinimo, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo procesų monitoringų atlikimą, ataskaitų parengimą ir pasiūlymų dėl šių procesų reglamentavimo tobulinimo  pateikimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

2 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti atnaujinto Kompetencijų modelio ir Pareigybių aprašymų katalogo diegimą.

3 užduotis: Organizuoti  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalgos bei 2023 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizės parengimą ir siūlymų dėl procesų ir/ar procedūrų tobulinimo pateikimą.

4 užduotis: Užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos įgyvendinimą.

5 užduotis: Pagal kompetenciją atlygio politiko diegimo užtikrinimas viešojo administravimo įstaigose

1 užduotis: Didinti Viešojo valdymo agentūros darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą

2 užduotis: Gerinti personalo administravimo procesus

3 užduotis: Sudaryti ir prižiūrėti vidaus kontrolės ir rizikų stebėsenos procesą

4 užduotis: Kontroliuoti ir užtikrinti 2023 m. Viešojo valdymo agentūros biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą pagal atskiras programas ir priemones.

5 užduotis: Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklaveikos tęstinumas pagal sutartą planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-06