Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Vykdo organizacinius centralizuotų konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas darbus.

1.2. Vertina patarėjų ir specialistų lygmens pareigybių, į kurias skelbiami konkursai ir atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

1.3. Dalyvauja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, konkursų organizavimo procedūrose.

1.4. Teikia pasiūlymus dėl nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų konkursų proceso tobulinimo.

1.5. Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją priskirtos srities klausimais.

1.6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALŪS REIKLAVIMAI

2. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;

2.3. išmanyti valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;

2.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.5. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

2.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.