Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Renka ir vertina įstaigų veiklos duomenis, kad būtų galima identifikuoti problemines vietas.

2. Užtikrina metodinės pagalbos biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms dėl šių įstaigų veiklos valdymo, valdysenos ir kokybės vadybos metodų taikymo.

3. Kuria ir įgyvendina atlygio sistemas, padeda jas susieti su veiklos valdymo rezultatais.

4. Vadovauja Skyriaus veiklų vykdymui arba prireikus vykdo Skyriaus veiklas.

5. Valdo Skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais.

7. Agentūros direktoriui pavedus atstovauja Agentūrai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje.

SPECIALIEJI REKALAVIMAI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (sociologijos arba matematikos arba vadybos arba viešojo administravimo arba žmonių išteklių vadybos krypčių);

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų veiklos valdymo arba žmogiškųjų išteklių valdymo  profesinio darbo patirties;

3. turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. būti susipažinęs su biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti įstaigų ir (ar) įmonių veiklos valdymo ir gerosios valdysenos metodikos žinių;

6. būti susipažinęs su kokybės vadybos metodais;

7. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti argumentuotus problemų sprendimo būdus;

8. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

9. mokėti dirbti Microsoft Office arba Open Office teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo programomis, duomenų analizės įrankiais.