Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.3. turėti profesinio darbo patirties informacinių technologijų sistemų ar telekomunikacijų įrenginių palaikymo ir priežiūros srityje;

1.4. išmanyti teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;

1.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

1.7. žinoti Windows operacines sistemas, Microsoft Teams, Zoom, Skype ar lygiavertes nuotolinio bendravimo programas, mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. pagal kompetenciją kartu su Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistais, atsakingais už telekomunikacijų galinių įrenginių techninę priežiūrą, atlieka telekomunikacijų galinių įrenginių stebėseną, užtikrindamas incidentų prevenciją, inicijuoja incidentų šalinimą;

2.2. pagal kompetenciją koordinuoja įstaigų ir pretendentų testavimą, numatomus naudoti telekomunikacijų galinius įrenginius ir įvertina telekomunikacijų galinių įrenginių atkuriamo vaizdo ir garso kokybę, esant poreikiui, koordinuoja šių sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba, esant poreikiui, koordinuoja šių sutrikimų šalinimą;

2.3. Perkelia duomenis apie skelbiamus konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybes iš Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos į atviro kodo interneto programą Redmine;

2.4. perkelia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas skelbimų struktūruotus duomenis iš atviro kodo interneto programos Redmine į Office 365 Konkursų grafiką;

2.5. pagal poreikį paruošia skaitmeninį garso ar garso ir vaizdo įrašą, skirtą pretendentui susipažinti;

2.6. rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams pagal skyriaus kompetenciją;

2.7. pagal kompetenciją atlieka kompiuterinės ir programinės įrangos būklės įvertinimą ir teikia išvadas dėl kompiuterinės ir programinės įrangos tolesnio naudojimo ar pakeitimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

2.8. pagal kompetenciją teikia pagalbą ir konsultacijas Viešojo valdymo agentūros darbuotojams;

2.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.