BDAR
Close

 • Vadovybė
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Artūras Palekas
  322/1
  Inga Sirutavičė
  322/2
  Aurelija Biliuvienė
  313
  Laura Kozlovaitė
  313
 • Vadovų atrankos ir planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Tumėnė
  328
  Arvydas Kazlauskas
  328
  Aida Akudovičiūtė
  328
  Alma Markevičienė
  328
  Aiva Dirgėlienė
  328
  Indrė Adomaitė
  328
  Ramunė Stonė
  328
  Lina Pečiulienė
  135
  Asta Stasiulionienė
  135
  Ieva Glušniovienė
  135
  Irena Žukauskaitė
  328

   

  VADOVŲ ATRANKOS IR PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vadovų atrankos ir planavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Viešojo valdymo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, Agentūros direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus tikslai:

  3.1. užtikrinti centralizuotų konkursų į įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir padalinių vadovų pareigas (toliau – vadovų konkursai) organizavimą;

  3.2. užtikrinti centralizuotų konkursų procesų stebėseną, jų kokybės ir efektyvumo analizę ir vertinimą;

  3.3. užtikrinti pretendentų kompetencijų vertinimo užduočių bazės administravimą ir jos tobulinimą;

  3.4. formuoti ir įgyvendinti pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politiką.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  4.1. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją apie vadovų konkursų poreikį ir planuoja vadovų konkursų organizavimo eilę;

  4.2. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami vadovų konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir skelbia vadovų konkursus;

  4.3. vertina pareigybių, kurioms skelbiama atranka į pakaitinių įstaigos vadovo pavaduotojų, padalinių vadovų valstybės tarnautojo pareigas, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir tvirtina prašymus;

  4.4. atlieka pretendentų į vadovų konkursus atitikties reikalavimams vertinimą;

  4.5. vykdo pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompleksinį vertinimą ir rengia kompleksinio vertinimo išvadas;

  4.6. organizuoja ir vykdo pretendentų į vadovų konkursus vertinimą komisijose;

  4.7. praneša į pareigas priimančiam asmeniui apie konkursus laimėjusius pretendentus, kad būtų atlikti jų priėmimo į pareigas veiksmai;

  4.8. atsižvelgiant į vadovų konkursų organizavimo praktinį įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  5.1. pagal kompetenciją nagrinėja ir tobulina konkursų procesų aprašymus;

  5.2. koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų vadovų konkursų vykdymą;

  5.3. renka ir analizuoja grįžtamąjį ryšį iš pretendentų į vadovų konkursus ir valstybės ir savivaldybių ir įstaigų apie vadovų konkursų organizavimą;

  5.4. sistemina ir analizuoja konkursų vykdymo dėsningumus ir teikia Agentūros direktoriui ataskaitas bei pasiūlymus dėl konkursų organizavimo tobulinimo;

  5.5. rengia analitinio pobūdžio informaciją (analizes, ataskaitas);

  5.6. vertina konkursų rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis, teikia pasiūlymus dėl rodiklių tobulinimo;

  5.7. analizuoja, vertina užsienio šalių, tarptautinių organizacijų konkursų gerąją praktiką, naujoves atrankos srityje ir teikia pasiūlymus dėl konkursų procesų tobulinimo ir kokybės gerinimo.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą tikslą, administruoja ir tobulina pretendentų kompetencijų vertinimo užduočių bazę.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia pasiūlymus ir priemones dėl pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politikos formavimo ir gerinimo;

  7.2. rengia ir viešina informaciją, siekiant pritraukti į valstybės tarnybą reikiamas kompetencijas turinčius asmenis;

  7.3. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir kitais subjektais, siekdamas pritraukti asmenis į valstybės tarnybą;

  7.4. dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus pritraukti asmenis į valstybės tarnybą.

  8. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia centralizuotai organizuojamų konkursų į valstybės tarnautojų pareigas (toliau – konkursai) įgyvendinimo ir tobulinimo priemonių planą (toliau – Planas) ir užtikrina jo įgyvendinimą;

  8.2. teikia metodinę pagalbą asmenims;

  8.3. nagrinėja asmenų prašymus;

  8.4. atstovauja Agentūrą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  9. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Agentūros vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo pagal Skyriaus kompetenciją;

  10.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei Agentūros skyrių informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, reikalingą Skyriui keliamiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  10.4. teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti pretendentų duomenis teisės aktuose nustatytuose valstybės registruose ir valstybės informacinėse sistemose.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktorius.

  13. Vedėjas:

  13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  13.2. atsako už Skyriui pavestų tikslų ir funkcijų vykdymą;

  13.3. atsiskaito Agentūros direktoriui už Skyriaus veiklą;

  13.4. teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Agentūros organizuojamame pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso ar pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe;

  13.5. atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Agentūrai;

  13.6. vertina jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų veiklą.

  14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui ar, esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui.

  15. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Skyriaus vyresnysis patarėjas, jam nesant Agentūros direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Agentūros direktoriaus sprendimu.

  ___________________

 • Atrankų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aistis Rusteika
  123
  Kristina Jasilionytė
  137
  Irena Bruzgienė
  137
  Vaiva Minkevičienė
  330
  Gražina Čekolytė
  141
  Raimonda Usovienė
  124
  Rūta Rudzkienė
  330
  Brigita Gaižauskė
  330
  Aistė Viškelytė
  141
  Meilė Vitkauskaitė
  330
  Karolina Aleknaitė
  330
  Saulius Tijūšas
  133
  Goda Degėsytė
  133
  Jolanta Gečienė
  126
  Jurgita Kozlova-Burokė
  133
  Rima Kajėnaitė
  141
  Sandra Jotkė
  133
  Arūnas Bulota
  124
  Stasė Rimkevičienė
  330

  ATRANKŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Atrankų skyrius (toliau – Skyrius) yra Viešojo valdymo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus tikslai:

  3.1. vykdyti centralizuotus konkursus (toliau – konkursai) į padalinių vadovų pavaduotojų, patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas;

  3.2. organizuoti ir vykdyti pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose atrankos procedūras;

  3.3. vykdyti procedūras, susijusias su valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimu tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie padalinių vadovų pavaduotojų, patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų poreikį ir formuoja konkursų eilę;

  4.2. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir skelbia konkursus;

  4.3. vykdo su teise atkurti valstybės tarnautojo statusą susijusias procedūras;

  4.4. atlieka pretendentų į padalinių vadovų pavaduotojų, patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnauto pareigas atitikties reikalavimams vertinimą;

  4.5. organizuoja ir vykdo pretendentų į padalinių vadovų pavaduotojų, patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnauto pareigas vertinimą konkursų komisijose;

  4.6. praneša į pareigas priimančiam asmeniui apie konkursus laimėjusius pretendentus, kad būtų atlikti jų priėmimo į pareigas veiksmai;

  4.7. tvarko Akredituotų asmenų ir ekspertų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų mokėjimą, sąrašą;

  4.8. vykdo konkursus nuotoliniu (esant poreikiui kontaktiniu) būdu ir užtikrina sklandų nuotoliniu būdu vykdomų konkursų įgyvendinimą;

  4.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir tobulina konkursų procesų aprašymus.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose sklaidą;

  5.2. organizuoja ir vykdo pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose atrankas ir juos atrenka;

  5.3. teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai atrinktų pretendentų dokumentus;

  5.4. rengia ir teikia pavedimus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl pretendentų atrankų Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju vykdymo.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja informacijos sklaidą apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes;

  6.2. prireikus vykdo valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas;

  6.3. teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai informaciją apie atrinktus pretendentus.

  7. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

  7.1. administruoja pretendentų rezervą;

  7.2. dalyvauja pritraukiant reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

  7.3. teikia metodinę pagalbą asmenims;

  7.4. nagrinėja asmenų prašymus;

  7.5. vertina iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų valstybės ir savivaldybių įstaigų gautų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, aprašymuose nustatytų funkcijų atitiktį Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams ir skelbia konkursus;

  7.6. vertina pareigybių, kurioms skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir tvirtina prašymus;

  7.7. atstovauja Agentūrą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  8. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje.

  9. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Agentūros vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo pagal Skyriaus kompetenciją;

  10.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei Agentūros skyrių informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, reikalingą Skyriui keliamiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  10.4. teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti pretendentų duomenis teisės aktuose nustatytuose valstybės registruose ir valstybės informacinėse sistemose.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktorius.

  13. Vedėjas:

  13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  13.2. atsako už Skyriui pavestų tikslų ir funkcijų vykdymą;

  13.3. atsiskaito Agentūros direktoriui už Skyriaus veiklą;

  13.4. teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Agentūros organizuojamame pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso ar pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe;

  13.5. atstovauja Skyriui, o esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūrai;

  13.6. vertina jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų veiklą.

  14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui ar, esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui.

  15. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas vienas iš Skyriaus patarėjų, turinčių pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų.

  16.  Skyriaus patarėjai, turintys pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

  17. Skyriaus patarėjai, turintys pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų:

  17.1. planuoja ir organizuoja pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų darbą (skiria užduotis, vizuoja parengtus dokumentus);

  17.2. atsako už pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų pavestų funkcijų vykdymą;

  17.3. atsiskaito Skyriaus vedėjui už jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

  17.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės;

  17.5. vertina jam pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų veiklą;

  17.6. esant Skyriaus vedėjo pavedimui atstovauja Skyriui, o esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūrai.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  18. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Agentūros direktoriaus sprendimu.

  __________________

 • Tarnybos sąlygų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Daujotaitė-Prūsaitienė
  123
  Darius Bradūnas
  120
  Rima Tubutienė
  120
  Liuda Ruseckaja
  127
  Diana Černiavska
  127
  Rasa Kavaliauskienė
  120
  Ineta Grigaitė-Stulpinė
  127

  TARNYBOS SĄLYGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tarnybos sąlygų skyrius (toliau – Skyrius) yra Viešojo valdymo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus tikslai:

  3.1. dalyvauti tobulinant ir vystant žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje;

  3.2. teikti metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) ir su juo susijusių teisės aktų taikymo, išskyrus valstybės tarnautojų delegavimo, kvalifikacijos tobulinimo užsienyje;

  3.3. pagal Agentūros kompetenciją rengti teisės aktų projektus, atlikti Agentūroje rengiamų teisės aktų ir sutarčių projektų bei kitų Agentūrai pateiktų derinti teisės aktų projektų ir sutarčių teisinį įvertinimą;

  3.4. atstovauti Agentūrai teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. nagrinėja su valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektus, teikia  Agentūros direktoriui išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų projektų kokybei;

  4.2. analizuoja ir vertina Lietuvos ir kitų šalių valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo patirtį, rengia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl gerosios patirties valstybės tarnybos srityje panaudojimo tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymą Lietuvos valstybės tarnyboje.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos) žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje taikymo ir tobulinimo klausimais;

  5.2. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

  5.3. teikia metodinę pagalbą asmenims VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

  5.4. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  5.5. rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;

  5.6. koordinuoja ir vykdo Agentūroje metodinės pagalbos teikimą ir konsultavimą bendruoju konsultacijų telefonu.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir vertina  Agentūroje parengtų bei kitų Agentūrai pateiktų derinti teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;

  6.2. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene;

  6.3. apibendrina Agentūros skyrių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų Agentūrai pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  6.4. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus ir  Agentūros sudaromas sutartis.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Agentūra, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.2. atstovauja  Agentūrai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Agentūros priimtų sprendimų;

  7.3. analizuoja ir apibendrina aktualią teismų praktiką, susijusią su VTĮ ir su juo susijusiais teisės aktais.

  8. Skyrius taip pat, kai yra poreikis, dalyvauja centralizuotų konkursų į valstybės tarnautojų pareigas komisijų darbe.

  9. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Agentūros vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo pagal Skyriaus kompetenciją;

  10.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš įstaigų bei Agentūros skyrių informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, reikalingą Skyriui keliamiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktorius.

  13. Vedėjas:

  13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  13.2. atsako už Skyriui pavestų tikslų ir funkcijų vykdymą;

  13.3. atsiskaito Agentūros direktoriui už Skyriaus veiklą;

  13.4. teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Agentūros organizuojamame pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas konkurso ar pakaitinio tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe;

  13.5. atstovauja Skyriui, o esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūrai;

  13.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

  14. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui ar, esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui.

  15. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Skyriaus vyresnysis patarėjas, jam nesant Agentūros direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Agentūros direktoriaus sprendimu.

  ________________________

 • Pažangios valdysenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Martynas Račkauskas
  126
  Airidas Palskys
  126
  Zita Lipnevičienė
  126

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pažangios valdysenos skyrius (toliau – Skyrius) yra Viešojo valdymo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus tikslai:

  3.1. skatinti pažangios valdysenos taikymo plėtrą biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė (toliau – biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos);

  3.2. skatinti kokybės vadybos metodų taikymo plėtrą biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. renka, kaupia ir sistemina duomenis apie struktūrinius pokyčius Lietuvos Respublikos viešajame sektoriuje ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengia periodines šių pokyčių ataskaitas;

  4.2. atlieka biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų valdysenos ir šiose įstaigose taikomų valdysenos metodų (modelių) taikymo stebėseną ir teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai informaciją apie šios stebėsenos rezultatus;

  4.3. vykdo biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų valdysenos gerosios praktikos sklaidą.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. atlieka biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų kokybės vadybos metodų taikymo stebėseną ir teikia Vidaus reikalų ministerijai informaciją apie šios stebėsenos rezultatus;

  5.2. teikia pasiūlymus Vidaus reikalų ministerijai biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų kokybės vadybos metodų taikymo klausimais;

  5.3. vykdo biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų kokybės vadybos metodų taikymo gerosios praktikos sklaidą.

  6. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  6.1. teikia metodinę pagalbą biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms dėl šių įstaigų valdysenos ir kokybės vadybos metodų taikymo;

  6.2. rengia susitikimus, kuriuose aptariamos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų valdysenos ir kokybės vadybos metodų taikymo aktualijos;

  6.3. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus.

  6.4. pripažintas netekusiu galios 2023-03-15 įsakymu Nr. V-26;

  6.5. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Agentūros vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo pagal Skyriaus kompetenciją;

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei Agentūros skyrių informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, reikalingą Skyriui keliamiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų;

  7.4. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus dėl pažangios valdysenos, įskaitant ir kokybės vadybos metodus, biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose taikymo tobulinimo Agentūros direktoriui.

  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja vadovas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktorius.

  10. Vadovas:

  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  10.2. atsako už Skyriui pavestų tikslų ir funkcijų vykdymą;

  10.3. atsiskaito Agentūros direktoriui už Skyriaus veiklą;

  10.4. teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Agentūros organizuojamame pretendentų į Skyriaus darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas konkurso komisijos darbe;

  10.5. atstovauja Skyriui, o esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūrai;

  10.6. vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

  11. Skyriaus vadovas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui ar, esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui.

  12. Skyriaus vadovo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas kitas darbuotojas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  14. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Agentūros direktoriaus sprendimu.

  ________________________

 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Gužauskaitė
  324
  Gražina Paniukaitienė
  324
  Birutė Martinėnienė
  324
  Andrius Urmonas
  Aidas Gegužis
  Birutė Nagytė
  322
  Angelė Daubarienė
  Saulius Žarkauskas
  124

  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Viešojo valdymo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus tikslai:

  3.1. padėti Agentūros direktoriui formuoti Agentūros personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;

  3.2. užtikrinti tinkamą Agentūros viešųjų pirkimų įgyvendinimą; 

  3.3. planuoti Agentūros lėšų poreikį, rengti valstybės biudžeto sąmatas ir kontroliuoti sąmatos biudžeto vykdymą;

  3.4. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę;

  3.5. viešinti Agentūros veiklą, formuojant teigiamą Agentūros įvaizdį visuomenėje, ir užtikrinti tinkamą visuomenės ir žiniasklaidos informavimą;

  3.6. užtikrinti Agentūros materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;

  4.2. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo ir Agentūros organizacinės kultūros formavimo;

  4.3. organizuoja Agentūros personalo atrankos, naujo personalo adaptavimo, veiklos vertinimo ir kitus su žmogiškųjų išteklių valdymu susijus procesus;

  4.4. nustato Agentūros personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia metinius mokymo planus ir juos įgyvendina;

  4.5. padeda Agentūros direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja Agentūros viešuosius pirkimus.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją  rengia pasiūlymus dėl Agentūros lėšų poreikio, rengia valstybės biudžeto programos sąmatų projektus.

  7.  Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1. tvarko Agentūros dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Agentūros nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus;

  7.3. teikia pasiūlymus Agentūros vadovybei dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia, teikia pasiūlymus dėl viešosios komunikacijos tobulinimo;

  8.2. palaiko nuolatinius ryšius su valstybės institucijomis,  viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei vartotojais, teikiant informaciją apie Agentūros veiklą bei formuojant teigiamą Agentūros įvaizdį visuomenėje.

  9.  Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 papunktyje nurodytą tikslą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. organizuoja ir vykdo materialinį, techninį bei ūkinį Agentūros aptarnavimą;

  9.2. organizuoja ir atlieka Agentūros patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  9.3. organizuoja turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir sunaikinimo procedūras.

  10. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

  10.1. dalyvauja rengiant Agentūros veiklos planus, stebint ir vertinant jų vykdymą;

  10.2. dalyvauja kuriant Agentūros vidaus, įskaitant finansų, kontrolę;

  10.3. kai yra poreikis, dalyvauja centralizuotų konkursų į valstybės tarnautojų pareigas komisijų darbe;

  10.4. organizuoja Agentūros svečių aptarnavimą;

  10.5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus;

  10.6. rengia teisės aktus, sutarčių projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

  11. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  12. Skyrius turi teisę:

  12.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo pagal Skyriaus kompetenciją;

  12.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei Agentūros skyrių informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, reikalingą Skyriui keliamiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

  12.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų;

  12.4. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui.

  13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktorius.

  15. Vedėjas:

  15.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  15.2. atsako už Skyriui pavestų tikslų ir funkcijų vykdymą;

  15.3. atsiskaito Agentūros direktoriui už Skyriaus veiklą;

  15.4. teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Agentūros organizuojamame pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas konkurso ar pakaitinio tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe;

  15.5. atstovauja Skyriui, o esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūrai;

  15.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

  16. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui ar, esant Agentūros direktoriaus pavedimui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui.

  17. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  18. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Agentūros direktoriaus sprendimu.

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-24