2021-10-19

Primename apie įstaigų vadovų kvalifikacijos vertinimą, taikant 360 laipsnių metodą

Valstybės tarnybos departamentas primena, kad 2022 m. sausio mėnesį atliekant įstaigų vadovų tarnybinės veiklos kasmetinį vertinimą tuo pačiu bus vertinama ir jų kvalifikacija, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, kai įstaigos vadovo turimas kompetencijas įsivertina ne tik jis pats ir jo tiesioginis vadovas, bet taip pat ir įstaigos vadovui pavaldūs asmenys bei kolegos. Kompetencijų vertinimas  bus atliekamas siekiant išsiaiškinti, kokių kompetencijų įstaigų vadovams trūksta ir kaip jie galėtų užpildyti esamas spragas: mokydamiesi savarankiškai, veikloje, konsultuodamiesi su kolegomis ar neformaliojo švietimo būdu.

Įstaigų vadovų kvalifikacijos vertinimui, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą,  įstaigose turėtų būti pradedama ruoštis jau dabar. Šią procedūrą reglamentuoja Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, (toliau – Vertinimo tvarkos aprašas)  bei Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 27V-112 (toliau – organizavimo tvarkos aprašas).

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2022 m. sausio 1 d. turėtų būti  atliekami šie veiksmai:

  • įstaigos vadovai iki lapkričio 1 d. už įstaigos  personalo valdymą atsakingam įstaigos padaliniui arba asmeniui, o jeigu įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas (toliau – asmuo, atsakingas už personalo valdymą/administravimą), turi pateikti kolegų – įstaigos vadovui nepavaldžių ir su jo vadovaujamos įstaigos vykdomomis funkcijomis susijusių kitų viešojo administravimo įstaigų vadovų, valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurie turėjo galimybes stebėti įstaigos vadovo tarnybinę veiklą pasitarimuose, darbo grupėse, nenuolatinio pobūdžio komisijose ir kituose oficialiuose susitikimuose, sąrašą, suderintą su tiesioginiu vadovu, kaip tai numatyta Vertinimo tvarkos aprašo 20 punkte.
  • Asmuo, atsakingas už personalo valdymą/administravimą, gavęs minėtą sąrašą:

jį  suveda į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) iki einamųjų metų lapkričio 7 d.

- ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 30 d. VATIS pagal VATIS pateiktą instrukciją, suvedęs VATIS nustatytus duomenis, inicijuoja įstaigos vadovo kompetencijų vertinimą.

  • Asmenys, gavę kvietimą dalyvauti įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinime, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d. įvertina įstaigos vadovo kompetencijas VATIS pagal Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, formą, patvirtintą Vertinimo tvarkos aprašo 2 priede.

Iki ateinančių metų (2022 m.) sausio 1 d. atlikus kompetencijų vertinimą, toliau bus pradedamos visos įstaigų vadovų (ir kitų karjeros valstybės tarnautojų) tarnybinės veiklos  kasmetinio vertinimo procedūros.

Plačiau su įstaigų vadovų kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių metodą, procedūra ir jos reglamentavimu galite susipažinti ČIA, ČIA ir ČIA.