2021-01-13

Prasideda kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas (papildyta mokomąja vaizdo medžiaga)

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos primena, kad metų pradžioje prasideda valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Atkreipiame dėmesį, kad dalis vertinimo procedūrų yra pasikeitusios ir primename svarbiausius vertinimo etapus.

Skaidres, pristatančias tarnybinės veiklos vertinimo procesą, rasite ČIA.

Rekomenduojame peržiūrėti Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengta Tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu formos pildymo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) vaizdo medžiagą:

vertinamajam;

tiesioginiam vadovui.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra atsakingas už metodinę pagalbą atliekant tarnybinės veiklos vertinimą VATIS, kilus klausimams kreipkitės el. p. [email protected].

Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienais metais vertinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, tarnybinė veikla.

Vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), 4 punktu, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS), išskyrus atvejus, kai duomenys apie valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, tiesioginį vadovą VATIS nėra tvarkomi. Tokiu atveju valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas raštu. Kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 20 d.

Nuo 2021-01-01 iki 21-01-15 kiekvienas valstybės tarnautojas VATIS (išskyrus anksčiau minėtą išimtį) turi:

·         užpildyti Tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu (Aprašo 1 priedas) (toliau – Motyvuotas siūlymas) I skyriaus „Pasiekti ir planuojami tarnybinės veiklos rezultatai“skiltį „Pagrindiniai praėjusių metų tarnybinės veiklos rezultatai“, nurodydamas (aprašydamas) pagrindinius praėjusių metų tarnybinės veiklos rezultatus, atitinkamai vykdant valstybės tarnautojui ar jo vadovaujamai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai (toliau – įstaiga) arba vadovaujamam įstaigos administracijos ar struktūriniam padaliniui (toliau – įstaigos padalinys) suformuluotas (toliau – nustatytas) užduotis;

·         pagal gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimo kriterijus įsivertinti savo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (pildomas Motyvuoto siūlymo III skyrius „Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas“);

·         pagal nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus įsivertinti savo kvalifikaciją (pildomas Motyvuoto siūlymo IV skyriaus „Kvalifikacijos vertinimas“ pirmasis skirsnis „Kvalifikacijos vertinimo rezultatai“), taip pat įsivertinti kvalifikaciją atitinkamai pildydamas Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, formą (Aprašo 2 priedas) arba Karjeros valstybės tarnautojo ir pakaitinio valstybės tarnautojo kvalifikacijos vertinimo pagal pareigybės aprašyme nustatytas kompetencijas formą (Aprašo 3 priedas);

·         pasiūlyti einamųjų metų užduotis (pildoma Motyvuoto siūlymo I skyriaus „Pasiekti ir planuojami tarnybinės veiklos rezultatai“ skiltis „Einamųjų metų užduotys ir pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai“);

·         pasiūlyti tarnybinės veiklos rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodiklius (pildoma Motyvuoto siūlymo I skyriaus „Pasiekti ir planuojami tarnybinės veiklos rezultatai“ skiltis „Einamųjų metų užduotys ir pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai“);

·         pasiūlyti riziką, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (pildoma Motyvuoto siūlymo I skyriaus „Pasiekti ir planuojami tarnybinės veiklos rezultatai“ skiltis „Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos“);

·         pateikti tiesioginiam vadovui Motyvuotą siūlymą, užpildytą pagal Aprašo 6.1–6.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, ir Aprašo 6.3 papunktyje nurodytą formą.

Tiesioginis vadovas po pokalbio iki 2021-02-20 turi VATIS (išskyrus anksčiau minėtą išimtį) užpildyti ir pateikti į pareigas priimančiam asmeniui Motyvuotą siūlymą, kuriame:

·         prireikus patikslina Motyvuoto siūlymo I skyriaus „Pasiekti ir planuojami tarnybinės veiklos rezultatai“ skiltyje „Pagrindiniai praėjusių metų tarnybinės veiklos rezultatai“ valstybės tarnautojo nurodytus (aprašytus) tarnybinės veiklos rezultatus, nustato einamųjų metų užduotis, pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos;

·         įrašo pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų, vykdant užduotis, vertinimą;

·         pagal Aprašo 1 priede nustatytus gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimo kriterijus įvertina valstybės tarnautojo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir įrašo komentarus, jeigu jo ir valstybės tarnautojo vertinimai nesutampa;

·         pagal Aprašo 1 priede nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus įvertina valstybės tarnautojo kvalifikaciją ir įrašo komentarus, jeigu jo ir valstybės tarnautojo vertinimai nesutampa. Tiesioginis vadovas taip pat įvertina karjeros valstybės tarnautojo ar pakaitinio valstybės tarnautojo kvalifikaciją pagal jo pareigybės aprašyme nustatytas kompetencijas užpildydamas Karjeros valstybės tarnautojo ir pakaitinio valstybės tarnautojo kvalifikacijos vertinimo pagal pareigybės aprašyme nustatytas kompetencijas formą (Aprašo 3 priedas) ir joje įvertindamas kiekvienos kompetencijos kiekvieną indikatorių balais nuo 0 iki 3, vadovaudamasis karjeros valstybės tarnautojo ar pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme pateiktu kompetencijų aprašymu (indikatoriais ir jų vertinimo skalėje nuo 0 iki 3 pateiktais elgesio aprašymais). Jeigu tiesioginio vadovo ir valstybės tarnautojo vertinimai dėl kompetencijos vertinimo nesutampa, Karjeros valstybės tarnautojo ir pakaitinio valstybės tarnautojo kvalifikacijos vertinimo pagal pareigybės aprašyme nustatytas kompetencijas formoje (Aprašo 3 priedas) įrašo komentarus. Kompetencijos lygis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 5 priedą. Kompetencijų vertinimo rezultatas į bendrą tarnybinės veiklos vertinimo balą nėra įskaičiuojamas ir naudojamas tik karjeros valstybės tarnautojo ar pakaitinio valstybės tarnautojo kvalifikacijos tobulinimo poreikiui nustatyti. Atsižvelgdamas į kvalifikacijos vertinimo rezultatus, prireikus sudaro karjeros valstybės tarnautojo ar pakaitinio valstybės tarnautojo individualų kvalifikacijos tobulinimo planą;

·         įrašo bendrą valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą (labai gerai, gerai arba nepatenkinamai) pagal pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų, vykdant užduotis, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kvalifikacijos vertinimų aritmetinį balų vidurkį. Jeigu valstybės tarnautojo ir tiesioginio vadovo gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kvalifikacijos vertinimo balai nesutampa, bendras valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo balas apskaičiuojamas taikant tiesioginio vadovo skirtus balus;

·         įrašo atitinkamai vieną iš Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 ar 9 dalyje nustatytų siūlymų, jeigu valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai arba nepatenkinamai.