2021-10-07

Nuo spalio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas tikrins dirbančiųjų pagal darbo sutartis pareigybių, į kurias skelbiamas konkursas, aprašymus

Š. m. spalio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytą pavedimą, pradėjo vykdyti naują funkciją – tikrina valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, aprašymus. Šio patikrinimo tikslas – įvertinti darbuotojų pareigybių aprašymų atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje o valstybės tarnyba – valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos arba užtikrinamas diplomatinės tarnybos institucijų funkcionavimas, arba padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas.

Viešojo administravimo įstatymas viešąjį administravimą apibrėžia kaip teisės aktais reglamentuotą viešojo administravimo subjektų veiklą, skirtą teisės aktams įgyvendinti: administracinis reglamentavimas, administracinių sprendimų priėmimas, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra, administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

Todėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymuose negali būti funkcijų, atitinkančių viešojo administravimo sritis, nustatytas Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje.

Tikrinami tik tų pareigybių aprašymai, į kurias nuo spalio 1 d. skelbiami konkursai.

Valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamai valstybės ar savivaldybės įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pateikus dirbančiojo pagal darbo sutartį pareigybės, į kurią bus skelbiamas konkursas, aprašymą, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina, ar šiame pareigybės aprašyme nėra viešojo administravimo funkcijų. Netikslumų nenustačius, konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos portale, o nustačius grąžinamas tikslinti įstaigai, kuri tai turi padaryti per 7 darbo dienas.

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės tarnybos departamentas neorganizuoja ir nevykdo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų. Šiuos konkursus per Vidaus reikalų ministerijos valdomą ir Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomą VATIS skelbia ir toliau organizuoja pačios valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamos valstybės ir savivaldybės įstaigos.

Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“