2021-04-02

Įsigaliojo Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimai

2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1361 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (toiau – Nutarimas), kuriuo buvo pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (toliau – Metodika). Didžioji dalis šiuo nutarimu priimtų pasikeitimų įsigaliojo 2020 m. gruodžio 8 d.,  o dalis – 2021 m. balandžio 1 d.

Nutarimu įtvirtinta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybėms kompetencijos ir jų pakankami lygiai nenustatomi.

Taip pat keičiami specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir darbo patirties I pareigybės lygmens ir II pareigybės lygmens direktoriaus, prokuratūros kanclerio, savivaldybės kontrolieriaus pareigybėms – nurodoma, kad specialieji reikalavimai studijų kryptims ir darbo patirčiai veiklos srityse nėra nustatomi. Taip pat įtvirtinama, kad minėtoms pareigybėms nenustatomi kiti specialieji reikalavimai, išskyrus specialiuosius reikalavimus turėti įstatymų nustatytas specialiąsias teises arba atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba suteikiant kitas specialiąsias teises arba, jei teisės aktuose nustatyti kiti papildomi specialieji reikalavimai I pareigybės lygmens ir II pareigybės lygmens direktoriaus, prokuratūros kanclerio, savivaldybės kontrolieriaus pareigybėms.

Metodikoje patikslintos nuostatos, susijusios su atitinkamų  kompetencijų nustatymu. Pvz., I pareigybės lygmens ir II pareigybės lygmens direktoriaus, prokuratūros kanclerio, savivaldybės kontrolieriaus pareigybėms nustatomos bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos (specifinės ir profesinės nenustatomos), daugėja pareigybių, kurioms nustatomos visos kompetencijos.

Nuo balandžio 1 d. taip pat keičiamas ir nauja redakcija išdėstomas Metodikos 2 priedas.