>
2023-12-01

Europos Sąjungos Tarybos Tarnybos sąlygų darbo grupės posėdyje aptarti įvairūs žmogiškųjų išteklių valdymo klausimai

2023 m. lapkričio 15 d. Viešojo valdymo agentūros (VVA) Tarnybos sąlygų skyriaus vedėja Lina Daujotaitė-Prūsaitienė dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Tarybos Tarnybos sąlygų darbo grupės (Staff Regulations) posėdyje (oficiali darbo grupė, VVA yra paskirta pagrindine atsakinga institucija).

Buvo pristatyta ES Komisijos ataskaita apie kontraktinius ES institucijų darbuotojus: 2020 m. - 96 darbuotojai yra Lietuvos Respublikos piliečiai (1,3 proc. visų darbuotojų), iš jų 69 proc. moterų, 31 proc. vyrai. 2021 m. - 90 darbuotojų (1,2 proc. visų darbuotojų), iš jų 66 proc. moterų, 34 proc. vyrų. Taip pat buvo pateikta informacija apie Veiksmų plano geografiniam balansui užtikrinti, kuriam Lietuva pritarė, derinimo eigą. Visoms valstybėms narėms (VN) šį planą pasirašius, jis bus publikuojamas Europa tinklalapyje, o VN gaus nuorodas, kad būtų kuo didesnė sklaida nacionaliniu lygiu.

Posėdžio metu buvo aptarta Jaunųjų profesionalų programa (the Junior Professional Programme (JPP)). Programos trukmė 3 metai, tarp atrinktų kandidatų nėra Lietuvos piliečių.

Pateikta informacija apie deleguotus nacionalinius ekspertus (SNE). Iššūkis, kad tai, paprastai, nefinansuojamos ES pareigybės. Nacionaliniai ekspertai Komisijoje: 2023 m. 682 (iš jų iš Lietuvos – 5) gaunantys išmokas, neapmokami VN – 264, iš jų iš LT – 3).

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos atstovai pristatė preliminarius Europos viešojo administravimo tinklo (EUPAN) lyčių lygybės, remiantis 2022 m. Strasbūro deklaracija, apklausos rezultatus. EUPAN prioritetai: valstybės tarnybos ir žmogiškųjų išteklių politikos transformacija: lyčių lygybė valstybės tarnyboje, skaidrios, prieinamos, ekologiškos viešosios paslaugos. Nagrinėta viešo įdarbinimo bendra struktūra, pretendavimas ir laimėjimas atrankose žvelgiant iš lyčių lygybės perspektyvos. Profesinė karjera ir apmokėjimo netolygumas dėl lyties: lygių galimybių sudarymas paaukštinimui; asmeninio ir šeimyninio gyvenimo derinimo ir bendros atsakomybės priemonės: socialinė politika tais klausimais, taip pat lyčių lygybės mokymai, nediskriminavimo lyties pagrindu klausimai. Dar nėra galutinių išvadų, bus paskelbtos EUPAN tinklalapyje.

Susitikimo metu buvo diskutuota dėl mobilumo programų ES personalui ir nacionaliniams valstybės tarnautojams. Identifikuoti mobilumo teisiniai ir politiniai iššūkiai: žinių apie naudas VN politikos lygiu trūkumas, prastos skatinimo sistemos, išmoktų pamokų ir žinių, patirties dalijimosi ribotos galimybės, partnerių integracijos koordinavimo trūkumas. Parengtos gerosios patirties rekomendacijos, padėsiančios spręsti iššūkius.

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) paaiškino dėl šių metų rudenį vykusį testavimo, kai net 36 proc. kandidatų negalėjo jo laikyti. Problema buvo techniniai nesklandumai dėl milžiniško kandidatų skaičiaus, o ne kalbų režimas. Šiuo metu sustabdyta dauguma konkursų (išskyrus lingvistų) ir sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų.

Lietuvos įsitraukimas svarbus sprendžiant minėtus klausimus ir rengiantis 2027 m. pirmininkauti ES Tarybai.