2024-04-10

Agentūros specialistai tikrina, ar įstaigos tinkamai organizuoja valstybės tarnautojų konkursus ir vertina įstaigos darbo apmokėjimo sistemas

Viešojo valdymo agentūra (toliau – Agentūra) prižiūri, kaip valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos organizuoja konkursus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas. Patikrinimų metu teikia rekomendacijas dėl konkursų organizavimo, prižiūri, kaip įgyvendinami su konkursų organizavimu susiję teisės aktai, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja. 

Kovo pabaigoje-balandžio pradžioje Agentūros specialistai atliko patikrinimą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje (toliau – Tarnyba). Jo metu didžiausias dėmesys skirtas Tarnyboje nuo 2024 m. sausio 1 d. įvykdytiems ir dar organizuojamiems konkursams į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbtos darbo apmokėjimo sistemos vertinimui. 

Patikrinimą atlikę Agentūros specialistai džiaugiasi, kad konkursų organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta, – Tarnyba laikosi Priėmimo tvarkos aprašo skelbiant konkursus per VATIS, paskelbia informaciją apie valstybės tarnautojų, kurie į laisvas valstybės tarnautojų pareigas gali būti perkelti tarnybinio kaitumo būdu, poreikį. 

Tarnybos patvirtinti pareigybių aprašymai atitinka Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo vertinimo metodikos bei Tarnybos kvalifikacinių reikalavimų aprašo reikalavimus

Taip pat patikrinimo metu nustatyta, kad Tarnybos darbo apmokėjimo sistema iš esmės atitinka Valstybės tarnybos įstatymo, Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo bei Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų nuostatas.

Agentūros specialistai suteikė grįžtamąjį ryšį dėl patikrinimo rezultatų ir pateikė rekomendacijas dėl praktinio teisės aktų nuostatų įgyvendinimo.