BDAR
Close

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Naujos Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos įgyvendinimas 3
  • Priėmimas 3
   • 1.

    Valstybės tarybos įstatymo 5 str. 5 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys privalo užtikrinti, kad į valstybės tarnautojo pareigas būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atlikdamas šioje dalyje nustatytą pareigą, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo įstatymų nustatytais atvejais privalo, o kitais atvejais turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas, valstybės ar savivaldybių valdomas įmones, kad šios pateiktų apie asmenį, siekiantį tapti valstybės tarnautoju, jų turimą informaciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje. Institucijos, įstaigos ir įmonės šią informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

    Kokie galimi tie kiti atvejai, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turėtų kreiptis dėl informacijos?

    Valstybės tarybos įstatymo 5 str. 5 d. formuluotė „kitais atvejais turi teisę“ gali apimti tuos atvejus, kai pvz., kyla įtarimų dėl asmens nepriekaištingos reputacijos, pvz., asmuo deklaracijoje nurodė, kad neteistas, o žiniasklaidoje pasirodo kita informacija. Nors tokia pareigybė ir nėra įtraukta į sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 5 d., tačiau kyla įtarimų dėl asmens nepriekaištingos reputacijos.

    Atnaujinta: 2023 11 22

   • 2.

    Ar dalyvaujant konkurse į valstybės tarnautojo vietą, vietoj pamesto diplomo originalo galima pateikti mokymo įstaigos (Universiteto) išduotą pažymą, kurioje yra visa informacija apie diplomą, t. y. įstojimo ir baigimo data, specialybė, laipsnis, diplomo išdavimo data ir numeris.

    Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-362 ,, Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, 17 punkte nustatyta, kad asmenims, vietoj prarasto išsilavinimo dokumento, išduodamas dublikatas. Jeigu asmens prarasto arba sugadinto išsilavinimo dokumento blankas nebenaudojamas, vietoj jo išduodamas aukštosios mokyklos nustatytos formos išsilavinimo dokumento dublikatas. 

    Atsižvelgdami į tai, manytume, kad vietoj prarasto diplomo, pretenduojant į valstybės tarnautojo pareigas, turėtų būti pateiktas diplomo dublikatas.

    Atnaujinta: 2023 09 15

   • 3.

    Ar įstaigų vadovams, į pareigas priimtiems po 2024 m. sausio 1 d., galės būti nustatomas išbandymo terminas?

    Ne, įstaigų vadovams išbandymo termino institutas naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme nenustatytas (toliau – VTĮ). Išbandymo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai, galės būti nustatomas tik karjeros valstybės tarnautojams ir laikiniesiems valstybės tarnautojams (VTĮ 11 str. 6 d.) siekiant patikrinti, ar asmuo yra tinkamas eiti valstybės tarnautojo pareigas ir ar valstybės tarnautojo pareigos tinka asmeniui.

    Atnaujinta: 2023 08 25