BDAR
Close

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Naujos Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos įgyvendinimas 7
  • Darbo užmokestis 7
   • 1.

    Klausimas – kokia Valstybės tarnybos įstatymo (nauja redakcija nuo 2024-01-01 Nr. XIV-1985) nuostata / -omis, ar Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas“ nuostata / -omis, ar kitų teisės aktų nuostatomis vadovaujantis turi būti perskaičiuotas darbo užmokestis nuo 2024 metų savivaldybių kontrolieriams, priimtiems į pareigas iki naujos įstatymo redakcijos įsigaliojimo? 

    Valstybės tarnybos įstatymo (nauja redakcija nuo 2024-01-01 Nr. XIV-1985) 2 straipsnio 10 dalis:

    Savivaldybės kontrolieriui netaikomi šio įstatymo 6 straipsnis, 13 straipsnio 4 dalis ir 5 dalis (tiek, kiek nustatyta galimybė būti paskirtam antrai kadencijai tik po pirmosios kadencijos veiklos tikslų ir pasiektų rezultatų įvertinimo) ir 18 straipsnis.

     

    Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnis „Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas“:

    12. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priede nustatyti pareiginių algų koeficientai taikomi įstaigų vadovams, priimamiems į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo, išskyrus šio straipsnio 13 dalyje nustatytą atvejį.

    13. Su iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nustatytai kadencijai priimtais į pareigas įstaigų vadovais sudaromas šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytas susitarimas, taikomas likusiai kadencijos daliai ir nustatomas pareiginės algos koeficientas pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedą“ (Savivaldybių kontrolieriams 13 str. 4 dalis negalioja).

    Savivaldybės kontrolieriams netaikoma VTĮ 13 str. 4 d. (nesudaromas susitarimas), todėl netaikoma ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 str. 13 d.  ta apimtimi, kad su iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nustatytai kadencijai priimtais į pareigas įstaigų vadovais sudaromas šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytas susitarimas, taikomas likusiai kadencijos daliai. Tačiau Savivaldybės kontrolieriui, kaip ir kitiems įstaigos vadovams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 str. 13 d. nustatomas pareiginės algos koeficientas pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedą.

     

    Naujos redakcijos VTĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, valstybės tarnautojų pareiginė alga nustatoma iš darbo apmokėjimo sistemoje pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. Įstaigų vadovų pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei šio įstatymo 2 priede nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais, jos veiklos ir sprendimų galiojimo ribas, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčiais. Jeigu pareiginė alga nustatoma iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo, pareiginės algos koeficientą nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo.

    Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, manytume, kas Savivaldybės kontrolieriui pareiginė alga nustatoma pagal VTĮ 20 str. 1 d., vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčiais: Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašo patvirtinimo (lrs.lt).

    Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad  naujos redakcijos VTĮ 21 str. 3 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojams, išskyrus įstaigų vadovus, priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 20 procentų pareiginės algos. Vadinasi, įstaigos vadovams priedas už tarnybos stažą nebus mokamas.

     

     

     

    Atnaujinta: 2023 11 22

   • 2.

    Planuojame 2024 m. darbo užmokesčio fondą ir norime paklausti ar nuo 2024 m., pagal naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą, nepriklausys Savivaldybės kontrolieriui ir Savivaldybės administracijos direktoriui priedai už tarnybos stažą Lietuvos valstybei.

    Vadovaujantis nuo 2024-01-01 įsigaliosiančio naujo Valstybės tarybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 puntu bei 21 straipsnio 3 dalimi priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą įstaigos vadovams nemokamas. Taigi savivaldybės kontrolieriui ir savivaldybės administracijos direktoriui priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nepriklausys.

    Atnaujinta: 2023 11 06

   • 3.

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) 10 dalyje nustatyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai perskaičiuojami valstybės tarnautojo iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalijant iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Nuo 2024-01-01 įsigaliosiančio naujo Valstybės tarybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą neskaičiuojamas įstaigos vadovui. Kaip perskaičiuojama pareiginė alga tarnybos santykius tęsiančiam įstaigos vadovui, turinčiam 37 metus tarnybos Lietuvos valstybei stažą?

    Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio 13 dalis nustato, kad su iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nustatytai kadencijai priimtais į pareigas įstaigų vadovais sudaromas šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytas susitarimas, taikomas likusiai kadencijos daliai ir nustatomas pareiginės algos koeficientas pagal naujojo Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedą.

    Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės tarnybos įstatymo 2 priede konkretus koeficientas nustatytas tik Seimo kancleriui, Vyriausybės kancleriui ir Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui. Kitiems įstaigos vadovams konkretus koeficientas nustatomas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčiais. 

    Įstaigų vadovams įstatymo nuostatos dėl pareiginės algos perskaičiavimo de facto nėra itin aktualios, nes jiems koeficientas bus nustatomas iš naujo. Vadovaujantis konstituciniu principu, kad už tą patį darbą turi būti mokamas toks pats atlyginimas, naujai nustatomas darbo užmokestis įstaigos vadovui mažėti neturėtų.

    Atnaujinta: 2023 10 12

   • 4.

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) 10 dalyje nustatyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai perskaičiuojami valstybės tarnautojo iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalijant iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas iki šimtųjų dalių. Įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės tarnautojams iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga negali būti sumažinta tol, kol jie eina tas pačias pareigas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 10 dalies 1 punkte ir 20 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytus atvejus. 

    Kaip konkrečiai įgyvendinama nuostata, jog iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga negali būti sumažinta, jeigu perskaičiavus pareiginę algą nurodyta tvarka ji mažėja maždaug 10 eurų ribose?

    Teikiame su Vidaus reikalų ministerija suderintą nuomonę.

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo2 straipsnio (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) 10 dalyje nustatyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai perskaičiuojami valstybės tarnautojo iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalijant iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas iki šimtųjų dalių. Įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės tarnautojams iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga negali būti sumažinta tol, kol jie eina tas pačias pareigas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 10 dalies 1 punkte ir 20 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytus atvejus.

    Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatą, kad įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės tarnautojams iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga negali būti sumažinta tol, kol jie eina tas pačias pareigas, tuo atveju, kai perskaičiavus valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientą, pareiginė alga sumažėja, manytume, kad koeficiento šimtąsias dalis galima būtų padidinti į teigiamą pusę, pvz., tarnautojo pareiginė alga yra 1580€. Jo naujas koeficientas, suapvalinus jį iki šimtųjų dalių, gaunasi 0,88, o tai yra 1571,15€ (8,85€ mažiau), todėl siūlytume koeficientą skaičiuoti ne 0,88, o 0,89, tada tarnautojo pareiginė alga būtų  €1589, t. y., iki šio įstatymo įsigaliojimo tarnautojui nustatyta pareiginė alga nesumažėtų.

    Atnaujinta: 2023 08 25

   • 5.

    Kaip nuo 2024 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, turės būti perskaičiuojami valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai?

    Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai perskaičiuojami valstybės tarnautojo iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalijant iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (1.785,4 Eur). Gautas koeficientas apvalinamas iki šimtųjų dalių.

    Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis šia nuostata, valstybės tarnautojams iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginė alga negali būti sumažinta tol, kol jie eina tas pačias pareigas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 10 dalies 1 punkte, kai valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinama  kaip „neatitinkanti lūkesčių“  ir nustatomas mažesnis pareiginės algos koeficientas bei 20 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytus atvejį, kai valstybės tarnautojas perkeliamas į žemesnes pareigas ir jam nustatomas mažesnis pareiginės algos koeficientas.

    Pažymėtina, kad valstybės tarnautojams pareiginė alga gali būti padidinama tik vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 8 dalies 1 punktu, kai valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinama  kaip „viršijanti lūkesčius“ bei 20 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais, kai valstybės tarnautojas perkeliamas į aukštesnes ar lygiavertes pareigas su pavaldžiais asmenimis.  

    Atnaujinta: 2023 11 07

   • 6.

    Nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojams apskaičiuojant pareiginę algą bus taikomas Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme (2023 m. gegužės 25 d. Nr. XIV-2011) nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (1.785,4 Eur). Minėto įstatymo 3 str. 2 d. nurodyta, kad, taikant šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, perskaičiuota pareiginė alga (atlyginimas) negali būti mažesnė už iki šio perskaičiavimo buvusią pareiginę algą (atlyginimą). Kalbama tik apie pareiginę algą. Kaip nuo 2024 m. sausio 1 d. turės būti nustatomas priedas už stažą valstybės tarnautojams, kurie dirba ilgiau nei 20 metų ir šiuo metu jiems nustatytas daugiau nei 20 proc. priedas už stažą? Pagal naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą nustatytas maksimalus priedas už stažą valstybės tarnyboje yra 20 proc. (iki 2024 m. sausio 1 d. – 30 proc.). Ar teisės aktuose yra įtvirtinta priedo už stažą perskaičiavimo nuostata?

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje reglamentuota, kad šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1–5, 9–14 punktuose nurodytiems valstybės tarnautojams ir asmenims, kurių tarnybos Lietuvos valstybei stažas įsigaliojus šiam įstatymui yra didesnis negu 20 metų, priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis procentais yra fiksuojamas ir yra lygus šio įstatymo įsigaliojimo dieną sukauptam priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydžiui procentais. Fiksuotasis priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis nekinta ir šio dydžio priedas už iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sukauptą tarnybos Lietuvos valstybei stažą yra mokamas tol, kol jie eina pareigas valstybės tarnyboje. Fiksuotasis priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis išlieka ir jiems grįžus į valstybės tarnybą. Šios dalies nuostatos taikomos ir asmenims, ėjusiems šioje dalyje nurodytas pareigas ir priimtiems į valstybės tarnautojo pareigas iki ar po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

    Taigi, jeigu valstybės tarnautojui 2024 m. sausio 1 d. priklausys, pavyzdžiui, 30 proc. priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, tai šis dydis toks ir išliks bei turės būti fiksuojamas.

    Atnaujinta: 2023 08 25

   • 7.

    Kokiu būdu galėtų didėti mano pareiginė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. įstaigoje nustačius darbo apmokėjimo sistemą?

    Pareiginės algos didėjimo mechanizmas išlieka tapatus tam, koks ir buvo, t. y. pagal Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 18 straipsnį atlikus tarnybinės veiklos vertinimą ar pagal įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktus laikinai perkėlus į aukštesnes pareigas ar lygiavertes pareigas su pavaldžiais asmenimis.

    Atnaujinta: 2023 08 25