BDAR
Close

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Naujos Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos įgyvendinimas 4
  • Atleidimas 4
   • 1.

    Kelios institucijos X vykdomos funkcijos yra perduodamos kitai institucijai Y. Institucijoje X dirbantys valstybės tarnautojai informuoti apie darbinių santykių tęstinumą pasikeitus darbdaviui ir jų prašyta pateikti raštiškus sutikimus eiti pareigas institucijoje Y. Ar šie valstybės tarnautojai turėjo būti supažindinami su jų pareigybių, į kurias bus priimti institucijoje Y, aprašymais? Ar institucija X perkeldama valstybės tarnautojus į instituciją Y ne tarnybinio kaitumo būdu, o vadovaujantis DK 51 str., turėtų su valstybės tarnautojais pilnai atsiskaityti (išmokėti visas priklausančias pinigų sumas, pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas)?

    Pažymime, kad šiuo atveju valstybės tarnautojai perkeliami vadovaujantis ne Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ), o Darbo kodekso (toliau – DK) nuostatomis. Taigi, šių valstybės tarnautojų, kurie sutiko būti perkelti į instituciją Y, pareigybės nėra naikinamos, jos yra perkeliamos į kitą įstaigą, pastarajai perduotoms funkcijoms vykdyti.
    Šiuo atveju valstybės tarnautojų perkėlimą ir jiems taikomas garantijas reglamentuoja DK 51 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas, naujasis darbdavys (institucija Y) po perkėlimo turi perimti visas perkeltų valstybės tarnautojų ankstesniojo darbdavio teises ir pareigas, egzistuojančias perdavimo momentu. Atkreiptinas dėmesys, kad perimti darbo santykiai turi tęstis tokiomis pačiomis sąlygomis.
    Iš to seka, kad valstybės tarnautojai, sutikę eiti pareigas institucijoje Y, turi pagrįstą lūkestį, kad jų darbo sąlygos nesikeis ir jiems bus pasiūlytos lygiavertės pareigos.
    Pareigos būtinai su įspėjimu pateikti ir pareigybės aprašymą nėra nustatyta. Tačiau, neteikiant įspėjimo kartu su pareigybės aprašymu tų pareigų, kurias siūloma eiti, išlieka tikimybė, kad valstybės tarnautojas, gavęs pareigybės aprašymą, nebesutiks eiti siūlomų konkrečių pareigų.
    Valstybės tarnautojų, jų sutikimu perkeltų į instituciją Y, darbo sąlygos ir padėtis negali pablogėti. Taigi, institucija Y įgyja pareigą valstybės tarnautojui suteikti iki perkėlimo sukauptas kasmetines ir papildomas atostogas bei kitas naudas. Kitaip tariant, su perkeliamu valstybės tarnautoju neturi būti atsiskaitoma taip, kaip pavyzdžiui, su tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą perkeliamu valstybės tarnautoju. Šiuo atveju, iš institucijos X į instituciją Y perkeliamiems valstybės tarnautojams turėtų būti išmokėtas perkėlimo dieną jiems priklausantis darbo užmokestis, o nepanaudotos atostogos persikelti.
     

    Atnaujinta: 2023 09 27

   • 2.

    Ar 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui iš pareigų reikės atleisti valstybės tarnautojus, kurie iki 2024 m. sausio 1 d. neįgijo aukštojo išsilavinimo?

    Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybės tarnautojai, neturintys aukštojo išsilavinimo, eina pareigas tol, kol jiems sukanka 65 metai. Aukštojo išsilavinimo neturintys valstybės tarnautojai negali būti perkeliami į kitas valstybės tarnautojo pareigas, jų valstybės tarnybos laikas negali būti pratęsiamas.

    Atnaujinta: 2023 08 25

   • 3.

    Karjeros valstybės tarnautojui, neturinčiam aukštojo išsilavinimo, 2023 metais sukanka 65 metai. Planuojame pratęsti tarnybą. Kuriam laikui galime pratęsti tarnybą, kokiu pagrindu ir kada jį turėsime atleisti bei kokios išmokos jam priklausys?

    Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojo, kuriam suėjo 65 metai, valstybės tarnyba gali būti pratęsta, jeigu jo tarnybinė veikla per paskutinius trejus metus buvo vertinta tik gerai arba labai gerai ir jis neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų. Šio amžiaus sukakusio valstybės tarnautojo tarnybą jo sutikimu gali pratęsti jį į pareigas priėmęs asmuo. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybos laikas pratęsiamas dar vieneriems metams ir bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti penkerių metų.

    Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo, įsigaliosiančio 2024 m. sausio 1 d., 35 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai jam sukanka 65 metai arba pasibaigia valstybės tarnybos pratęsimo terminas.

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 (toliau – VTĮ pakeitimo įstatymas) 2 straipsnio 17 dalyje nurodyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (t. y. iki 2024 m. sausio 1 d.) į pareigas priimti valstybės tarnautojai, neturintys aukštojo išsilavinimo, eina pareigas tol, kol jiems sukanka 65 metai. Aukštojo išsilavinimo neturintys valstybės tarnautojai negali būti perkeliami į kitas valstybės tarnautojo pareigas, jų valstybės tarnybos laikas negali būti pratęsiamas.

    Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad šio įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 7 arba 14 punkte nurodytais pagrindais atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui atleidimo dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

    Jūsų minimu atveju, vieneriems metams pratęsus tarnybą valstybės tarnautojui, kuriam 2023 metais sukanka 65 metai ir kuris neturi pareigybei reikalingo išsilavinimo, šis valstybės tarnautojas turės būti atleistas 2024 m. sausio 1 d. dviem – naujos redakcijos VTĮ 35 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir VTĮ pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalies – pagrindais. Atleidimo iš pareigų dieną jam turės būti išmokėta 2 mėn. jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

    Atnaujinta: 2023 08 25

   • 4.

    Pagal iki 2024 m. sausio 1 d. galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojas yra laikomas nepriekaištingos reputacijos (išnykęs teistumas dėl sunkaus nusikaltimo padarymo), bet įsigaliojus naujai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai jis nebeatitiks šio apibrėžimo. Ar toks valstybės tarnautojas po 2024 m. sausio 1 d. galės toliau dirbti valstybės tarnyboje, ar turės būti atleistas?

    Naujos redakcijos VTĮ (toliau – VTĮ) keičiama nepriekaištingos reputacijos apibrėžtis. VTĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas nurodo, kad valstybės tarnautojas arba asmuo, pretenduojantis tapti valstybės tarnautoju, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 10 metų arba pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 8 metai, arba pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 4 metai, arba pripažintas kaltu dėl nesunkaus nusikaltimo padarymo ir nuo bausmės atlikimo nepraėjo 3 metai.

    VTĮ 5 straipsnio 5 dalyje numatyta prievolė valstybės tarnautojus į pareigas priimantiems asmenims užtikrinti, kad į valstybės tarnautojo pareigas būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atlikdamas šioje dalyje nustatytą pareigą, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo įstatymų nustatytais atvejais privalo, o kitais atvejais turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas, valstybės ar savivaldybių valdomas įmones, kad šios pateiktų apie asmenį, siekiantį tapti valstybės tarnautoju, jų turimą informaciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje. Institucijos, įstaigos ir įmonės šią informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

    Tokia VTĮ 35 straipsnio 1 dalies 18 punkto redakcija „Valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai iš Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš Viešojo sektoriaus darbuotojų registro gautos informacijos apie asmenis, atleistus iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar pripažintus padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, iš kitų duomenų, gautų šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, paaiškėja, kad valstybės tarnautojas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų“ įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

    Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio 15 dalyje nurodyta, kad VTĮ 5 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatyti reikalavimai iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimtiems valstybės tarnautojams taikomi tik tais atvejais, kai faktai ar aplinkybės, dėl kurių valstybės tarnautojai gali būti pripažinti neatitinkančiais šių reikalavimų, bus įvykę po šio įstatymo įsigaliojimo. Vadinasi, pareigas einantiems valstybės tarnautojams minėta nauja norma bus taikoma tik tais atvejais, kai faktai, dėl kurių valstybės tarnautojas nebus laikomas nepriekaištingos reputacijos, įvyks po įstatymo įsigaliojimo, t. y. po 2025 m. sausio 1 d. Jūsų minimu atveju valstybės tarnautojas galės toliau eiti pareigas, pagrindo jį atleisti nebus.

    Atnaujinta: 2023 08 25